Vagys tyko lengviau pasiekiamo grobio

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis įsi­ti­ki­nęs, kad va­gys­čių bū­tų įvyk­do­ma kur kas ma­žiau, jei tik gy­ven­to­jai at­sa­kin­giau sau­go­tų sa­vo tur­tą.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas in­for­muo­ja: pa­sta­ruo­ju me­tu ženk­liai pa­di­dė­jo va­gys­čių skai­čius Šiau­liuo­se ir prie­mies­ti­nė­se mies­to gy­ven­vie­tė­se.

Pa­si­gen­da at­sa­kin­gu­mo

Pa­daž­nė­ju­sias va­gys­tes iš gy­ve­na­mų­jų na­mų, ūkio pa­sta­tų, au­to­mo­bi­lių pa­rei­gū­nai tie­sio­giai sie­ja su me­tų lai­ku, kai vis anks­čiau su­tems­ta. Ma­žiau tam­sos, dau­giau drą­sos – to­kio­mis tai­syk­lė­mis va­do­vau­ja­si il­ga­pirš­čiai, nu­si­tai­kę į gy­ven­to­jų tur­tą tie­siog ei­da­mi pro ša­lį ar­ba pla­nuo­da­mi va­gys­tę iš anks­to.

Šie­met per rug­sė­jo mė­ne­sį Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne jau įvyk­dy­tos 39 va­gys­tės, per­nai rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo įvyk­dy­ta 29. Pas­te­bi­ma, kad nu­si­kals­ta­mų vei­kų rug­sė­jo mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais va­sa­ros mė­ne­siais, išau­ga kas­met.

Vis tik ne vien tam­sa ska­ti­na nu­si­kal­ti­mams. Ne­re­tai pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met nu­ken­tė­ju­sie­ji sa­vo neat­sa­kin­gu­mu va­gis tar­si ma­si­na įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mą.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis ži­no ne vie­ną at­ve­jį, kai ap­šva­ri­na­mi gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liai, ku­rių sa­lo­nuo­se sa­vi­nin­kai pa­li­kę ver­tin­gus daik­tus. Ku­rio­ziš­ka tai, kad au­to­mo­bi­lių kar­tais ne­pa­si­rū­pi­na­ma už­ra­kin­ti ir jie ne­tgi nak­čiai pa­lie­ka­mi neuž­ra­kin­ti.

Žmo­nės, anot pa­rei­gū­no, neat­sa­kin­gai žiū­ri ir į sa­vo pa­tal­pų ap­sau­gą: neį­si­ren­gia sig­na­li­za­ci­jos, o jei ji ir įreng­ta, tai, žiū­rėk, neį­jung­ta.

Ki­tas la­bai nu­si­kal­tė­liams "nau­din­gas" in­for­ma­to­rius – so­cia­li­niai tink­lai. Anot ko­mi­sa­ro, ato­sto­gau­ti į šil­tus kraš­tus iš­vy­kę žmo­nės mėgs­ta vie­šai pui­kuo­tis nuo­trau­ko­mis, at­sa­ki­nė­ti į ar­ti­mų­jų klau­si­mus, ka­da iš­va­žia­vo į ke­lio­nę, ka­da su­grįš, kur pa­li­ko au­gin­ti­nius ir t.t.

"Gal­vo­ja­te, kad pa­si­da­ly­ta in­for­ma­ci­ja įdo­mi tik tiems, kas ne­tu­ri pik­tų kės­lų? Klys­ta­te, nes nuo­trau­kas, ko­men­ta­rus skai­to ir va­gys. Ko­dėl neu­žė­jus į na­mus, jei šei­mi­nin­kai to­li to­li?", – aiš­ki­na M. Ma­cis.

Jis pa­ta­ria poil­siau­jan­tie­siems ne­si­vie­šin­ti, kuo­met jie dar ke­lio­nė­je, esą kur kas ge­res­nis spren­di­mas, jei jau taip knie­ti "pub­li­kuo­tis", tai da­ry­ti su­grį­žus į na­mus.

Ste­bė­ti ir in­for­muo­ti

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai išaiš­ki­na apie pu­sę mies­to ir ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je įvyk­do­mų va­gys­čių.

Ta­čiau net ir nu­sta­čius va­gį, ti­ki­my­bė at­gau­ti pa­vog­tą tur­tą ar pi­ni­gus nė­ra šim­tap­ro­cen­ti­nė – daž­nai va­gys gro­bį jau bū­na per­par­da­vę, iš­lei­dę ir t.t. Sa­vo tur­to to­kios re­pu­ta­ci­jos as­me­nys, ro­do po­li­ci­jos pa­tir­tis, re­tai, ka­da tu­ri.

Mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas ra­gi­na gy­ven­to­jus sau­go­ti as­me­ni­nį tur­tą, taip pat ska­ti­na im­tis vi­sų ga­li­mų sau­gu­mo prie­mo­nių ir bend­ruo­me­nė­se.

"Jei jau pa­ste­bė­jo­te nuo­lat va­ži­nė­jant įtar­ti­ną au­to­mo­bi­lį, keis­tai be­siel­gian­čius ne­pa­žįs­ta­mus as­me­nis, bū­ti­nai ne­dels­da­mi in­for­muo­ki­te po­li­ci­ją – net jei in­for­ma­ci­ja pa­si­ro­dys ne­pag­rįs­ta, vis tiek nau­din­ga ją pa­tik­rin­ti", – ak­cen­ta­vo ko­mi­sa­ras.

Komentarai

kike    Pen, 2019-10-11 / 12:09
Ko čia nevogti, jei policijos kaip ir nėra. Tik keliuose, gatvėse tyko vairuotojų. Visur kitur tik reaguoja į jau padarytus nusikaltimus. Jokios prevencijos. Be abejo ir bausmių nebuvimas. Sulaiko - paleidžia.
Zmogus    Pen, 2019-10-11 / 19:33
Kai toks gyvenimas pas mus Lietuvelej kas belieka.. Duotu zmonem uzdirbt maziau tokiu dalyku butu....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.