Ties pavojinga perėja sulaikytas girtas traktorininkas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ties be­ne pa­vo­jin­giau­sia Kur­šė­nų pe­rė­ja pa­tru­liuo­jan­tys po­li­ci­nin­kai pri­čiu­po ne­blai­vų trak­to­riaus vai­ruo­to­ją.

Tre­čia­die­nį, prieš 18 va­lan­dą Kur­šė­nuo­se, ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­žos pe­rė­ja, ta pa­čia, ku­rią kur­šė­niš­kiai pra­mi­nė žu­di­ke, su­stab­dy­tas trak­to­rius, ku­rio 22 me­tų vai­ruo­to­jui bu­vo nu­sta­ty­tas 1,31 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Praė­ju­sią sa­vai­tę, ties šia pe­rė­ja, išil­gai ke­lio bu­vo įreng­ti lai­ki­ni 8 cen­ti­met­ro aukš­čio kal­ne­liai. Prieš pe­rė­ją iš abie­jų pu­sių yra pa­sta­ty­ti ke­lio ženk­lai, įspė­jan­tys, kad įreng­ti grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai, taip pat ri­bo­ja­mas grei­tis.