Perėja žudikė pasiėmė dar vieną gyvybę

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kiek lai­ko dar rei­kės lauk­ti, kad žu­di­ke vie­ti­nių gy­ven­to­jų pra­min­ta pe­rė­ja tap­tų sau­gi?
Ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­ža Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, esan­ti pe­rė­ja ant­ra­die­nio ry­tą ir vėl pa­rei­ka­la­vo gy­vy­bės.
Apie šią vie­tą, kaip apie di­džiau­sią grės­mę eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui, dau­giau nei prieš me­tus ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Aiš­kė­ja, kad sau­gu­mo si­tua­ci­ja prie pe­rė­jos ne­bu­vo pa­ge­rin­ta.

Skau­dūs pra­ra­di­mai

Ant­ra­die­nį, prieš aš­tuo­nias, Kur­šė­nuo­se, Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­žo­je, pra­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis kliu­dė ir sun­kiai su­ža­lo­jo 47-erių pės­čią­jį. Vy­ras, po ava­ri­jos praė­jus pu­sant­ros va­lan­dos, dėl pa­tir­tų trau­mų mi­rė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

Prie pės­čią­jį kliu­džiu­sio au­to­mo­bi­lio "VW Pas­sat" vai­ro sė­dė­jo 23 me­tų Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas. Jis vai­ra­vo ne tar­ny­bos me­tu, bu­vo uni­for­muo­tas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tra­giš­kai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė įvy­ko pės­čia­jam ker­tant ne­re­gu­liuo­ja­mą Ven­tos gat­vės pės­čių­jų pe­rė­ją.

Per­nai, sau­sio 11-ąją, li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki aš­tun­tos ry­to, au­to­mo­bi­lis "Volks­wa­gen Tou­ran", ku­rį vai­ra­vo 59 me­tų vai­ruo­to­ja, mir­ti­nai su­ža­lo­jo per pe­rė­ją ėju­sią 37 me­tų mo­te­rį. Be ma­mos li­ko ant­ro­kas Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro auk­lė­ti­nis.

Pa­ža­dai li­ko pa­ža­dais

Va­kar "Šiau­lių kraš­tas" ga­vo laiš­ką skai­ty­to­jos, ku­ri pik­ti­no­si, kad perėja–žudikė iki šiol taip ir ne­su­lau­kė eis­mo sau­gu­mu pa­si­rū­pin­ti pri­va­lan­čių ša­lies tar­ny­bų dė­me­sio, nors ke­ti­ni­mai ir pa­ža­dai po per­nai įvy­ku­sios tra­giš­kos ne­lai­mės bu­vo da­li­ja­mi gar­siai.

"Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja jau prieš me­tus ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mai neapš­vies­ta, ne­re­gu­liuo­ja­ma pe­rė­ja Kur­šė­nų mies­te, ta­čiau pa­ža­das taip ir li­ko pa­ža­du", – ra­šo kur­šė­niš­kė.

Anot mo­ters, šio­je pe­rė­jo­je žūs­ta žmo­nės, daug tė­vų bi­jo iš­leis­ti vai­kus į mo­kyk­lą. Pra­šy­mai re­konst­ruo­ti pe­rė­ją vis dar neiš­girs­ti.

"Kiek dar žmo­nių tu­rės žū­tį to­je pe­rė­jo­je, kol bus im­ta­si spręs­ti pro­ble­mą?", – klau­sė mo­te­ris.

Pe­rė­ja–­žu­di­kė

Apie Ven­tos gat­vė­je esan­čią pe­rė­ją, ku­rią kur­šė­niš­kiai va­di­na žu­di­ke, pla­čiai ra­šy­ta ir "Šiau­lių kraš­te".

Šia ne­re­gu­liuo­ja­ma pės­čių­jų pe­rė­ja ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­ža kas­dien ei­na Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro vai­kai ir pe­da­go­gai. Ji yra be­ne vie­nin­te­lis ke­lias ne­ma­žai da­liai kur­šė­niš­kių pa­siek­ti ne tik mo­kyk­lą, bet ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­rą, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­rą, se­ną­jį mies­to par­ką, Gru­ževs­kių dva­ro an­samb­lį.

"Tam­su, ma­to­mu­mas pra­stas, au­to­mo­bi­lių srau­tas ry­tą di­džiu­lis, mir­ga ati­tva­rų stul­pe­lių at­švai­tai, bliz­gi­na į akis au­to­mo­bi­lių švie­sos", – taip pe­rė­ją api­bū­di­na kur­šė­niš­kiai.

"Jei­gu vie­na juos­ta va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai su­sto­ja ir pės­čia­sis ei­na per pe­rė­ją, ki­ta juos­ta va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos le­kia ne­sus­to­da­mos, nes ne­si­ma­to, ar kas ei­na per pe­rė­ją", – pa­sa­ko­ja ki­ti.

Kur­šė­nų se­niū­ni­jo­je per ata­skai­ti­nius su­si­rin­ki­mus su gy­ven­to­jais, ra­jo­no val­džios at­sto­vais, se­niū­nai­čiais ne kar­tą šauk­ta, kad pe­rė­ja bū­tų bent ge­riau ap­švies­ta, įreng­ti "kal­ne­liai", švie­so­fo­rai, bet gy­ven­to­jai ne­bu­vę iš­girs­ti.

Ši Ven­tos gat­vė – tai ma­gist­ra­li­nis vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias, ku­riuo švil­pia ne tik leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, bet ir dau­gy­bė ke­lei­vi­nio trans­por­to, vil­ki­kų.

Per­nai Kur­šė­nų žmo­nės, 1867 pa­ra­šais pa­tvir­ti­nę pra­šy­mą im­tis eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių Ven­tos gat­vė­je, krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją bei Ke­lių di­rek­ci­ją, ku­rios pa­val­du­me ir yra mi­nė­to ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti Ven­tos gat­vė.

Bu­vo gau­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog ne­tru­kus ke­ti­na­ma su­da­ri­nė­ti pa­vo­jin­gų san­kry­žų Lie­tu­vo­je ei­lę, į šią ei­lę pa­tek­tų ir Ven­tos gat­vė Kur­šė­nuo­se. Ke­lio sa­vi­nin­kė Ke­lių di­rek­ci­ja ta­da raš­tu už­tik­ri­no, kad eis­mo sau­gu­mui grės­mę ke­lian­ti pe­rė­ja bus re­konst­ruo­ta jau 2018–2019 me­tais.

Da­bar, ži­nia, 2019-ųjų spa­lis – jo­kiais re­konst­ruk­ci­jos dar­bais net ne­kve­pia.

Tie­sa, tuo­jau po per­nai sau­sį įvy­ku­sios tra­giš­kos ne­lai­mės, Ke­lių di­rek­ci­ja vis dėl­to bu­vo pa­sta­čiu­si grei­čio ma­tuok­lį. Šis ko­vos su ne­lai­mė­mis bū­das ne­te­ko ga­lios pa­si­bai­gus grei­čio ma­tuok­lių eksp­loa­ta­vi­mo ter­mi­nui. Ven­tos gat­vė­je esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja ir vėl li­ko pli­ka.

Re­konst­ruk­ci­jos dar teks pa­lauk­ti

Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kur­šė­niš­kis Mar­ty­nas Rus­tei­ka va­kar "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo va­sa­ros pra­džio­je pa­ts as­me­niš­kai krei­pę­sis į Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­ją, vėl pri­mi­nęs apie 2018–2019 me­tais pa­ža­dė­tą re­konst­ruk­ci­ją.

Ta­ry­bos na­rys lie­pos 9 die­ną su­lau­kė laiš­ko iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD), in­for­muo­jan­čio, kad "šiuo me­tu yra pra­dė­ta 2019 me­tais pla­nuo­ja­mų tvar­ky­ti pės­čių­jų pe­rė­jų nau­ji­ni­mo tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra. Į šio pro­jek­to apim­tį pa­ten­ka vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja. kai tik pro­jek­tas bus pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas, bus per­ka­mi ran­gos dar­bai". Raš­tą pa­si­ra­šė LAKD Ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ne­vi­čius.

Ta­ry­bos na­rys įsi­ti­ki­nęs, kad vėž­lio grei­tu­mu vyks­tan­čios pro­ce­dū­ros, or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­kur­sai ir vie­šie­ji pir­ki­mai grei­čiau­siai už­si­tęs dar ko­kius dve­jus me­tus. Tiek lai­ko yra so­čiai, kad pa­vo­jin­go­je pe­rė­jo­je įvyk­tų ne vie­na ne­lai­mė.

"Iš bė­da, ir gė­da. Ke­lias – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, bet yra vals­ty­bi­nės pri­klau­so­my­bės. Tai reiš­kia, kad bet koks Sa­vi­val­dy­bės įsi­ki­ši­mas ne­ga­li­mas – drau­džia įsta­ty­mai. O tuo me­tu ken­čia mū­sų žmo­nės...", – sa­kė M. Rus­tei­ka.

"Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li net ran­kų kiš­ti prie tos ma­gist­ra­li­nio ke­lio pe­rė­jos re­konst­ruk­ci­jos, nes yra la­bai griež­tos tai­syk­lės. Net rek­la­mos ant stul­po ne­ga­li pa­ka­bin­ti, ką čia kal­bė­ti apie kaž­ko­kius eis­mo re­gu­lia­vi­mo įren­gi­mus", – yra pa­sa­kęs Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Žir­gu­lis.

Kiek dar žmo­nių tu­rės žū­tį to­je pe­rė­jo­je, kol bus im­ta­si spręs­ti pro­ble­mą?