Perėja žudikė pasiėmė dar vieną gyvybę

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kiek lai­ko dar rei­kės lauk­ti, kad žu­di­ke vie­ti­nių gy­ven­to­jų pra­min­ta pe­rė­ja tap­tų sau­gi?
Ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­ža Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, esan­ti pe­rė­ja ant­ra­die­nio ry­tą ir vėl pa­rei­ka­la­vo gy­vy­bės.
Apie šią vie­tą, kaip apie di­džiau­sią grės­mę eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui, dau­giau nei prieš me­tus ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Aiš­kė­ja, kad sau­gu­mo si­tua­ci­ja prie pe­rė­jos ne­bu­vo pa­ge­rin­ta.

Skau­dūs pra­ra­di­mai

Ant­ra­die­nį, prieš aš­tuo­nias, Kur­šė­nuo­se, Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­žo­je, pra­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis kliu­dė ir sun­kiai su­ža­lo­jo 47-erių pės­čią­jį. Vy­ras, po ava­ri­jos praė­jus pu­sant­ros va­lan­dos, dėl pa­tir­tų trau­mų mi­rė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

Prie pės­čią­jį kliu­džiu­sio au­to­mo­bi­lio "VW Pas­sat" vai­ro sė­dė­jo 23 me­tų Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas. Jis vai­ra­vo ne tar­ny­bos me­tu, bu­vo uni­for­muo­tas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tra­giš­kai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė įvy­ko pės­čia­jam ker­tant ne­re­gu­liuo­ja­mą Ven­tos gat­vės pės­čių­jų pe­rė­ją.

Per­nai, sau­sio 11-ąją, li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki aš­tun­tos ry­to, au­to­mo­bi­lis "Volks­wa­gen Tou­ran", ku­rį vai­ra­vo 59 me­tų vai­ruo­to­ja, mir­ti­nai su­ža­lo­jo per pe­rė­ją ėju­sią 37 me­tų mo­te­rį. Be ma­mos li­ko ant­ro­kas Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro auk­lė­ti­nis.

Pa­ža­dai li­ko pa­ža­dais

Va­kar "Šiau­lių kraš­tas" ga­vo laiš­ką skai­ty­to­jos, ku­ri pik­ti­no­si, kad perėja–žudikė iki šiol taip ir ne­su­lau­kė eis­mo sau­gu­mu pa­si­rū­pin­ti pri­va­lan­čių ša­lies tar­ny­bų dė­me­sio, nors ke­ti­ni­mai ir pa­ža­dai po per­nai įvy­ku­sios tra­giš­kos ne­lai­mės bu­vo da­li­ja­mi gar­siai.

"Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja jau prieš me­tus ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mai neapš­vies­ta, ne­re­gu­liuo­ja­ma pe­rė­ja Kur­šė­nų mies­te, ta­čiau pa­ža­das taip ir li­ko pa­ža­du", – ra­šo kur­šė­niš­kė.

Anot mo­ters, šio­je pe­rė­jo­je žūs­ta žmo­nės, daug tė­vų bi­jo iš­leis­ti vai­kus į mo­kyk­lą. Pra­šy­mai re­konst­ruo­ti pe­rė­ją vis dar neiš­girs­ti.

"Kiek dar žmo­nių tu­rės žū­tį to­je pe­rė­jo­je, kol bus im­ta­si spręs­ti pro­ble­mą?", – klau­sė mo­te­ris.

Pe­rė­ja–­žu­di­kė

Apie Ven­tos gat­vė­je esan­čią pe­rė­ją, ku­rią kur­šė­niš­kiai va­di­na žu­di­ke, pla­čiai ra­šy­ta ir "Šiau­lių kraš­te".

Šia ne­re­gu­liuo­ja­ma pės­čių­jų pe­rė­ja ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­ža kas­dien ei­na Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro vai­kai ir pe­da­go­gai. Ji yra be­ne vie­nin­te­lis ke­lias ne­ma­žai da­liai kur­šė­niš­kių pa­siek­ti ne tik mo­kyk­lą, bet ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­rą, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­rą, se­ną­jį mies­to par­ką, Gru­ževs­kių dva­ro an­samb­lį.

"Tam­su, ma­to­mu­mas pra­stas, au­to­mo­bi­lių srau­tas ry­tą di­džiu­lis, mir­ga ati­tva­rų stul­pe­lių at­švai­tai, bliz­gi­na į akis au­to­mo­bi­lių švie­sos", – taip pe­rė­ją api­bū­di­na kur­šė­niš­kiai.

"Jei­gu vie­na juos­ta va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai su­sto­ja ir pės­čia­sis ei­na per pe­rė­ją, ki­ta juos­ta va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos le­kia ne­sus­to­da­mos, nes ne­si­ma­to, ar kas ei­na per pe­rė­ją", – pa­sa­ko­ja ki­ti.

Kur­šė­nų se­niū­ni­jo­je per ata­skai­ti­nius su­si­rin­ki­mus su gy­ven­to­jais, ra­jo­no val­džios at­sto­vais, se­niū­nai­čiais ne kar­tą šauk­ta, kad pe­rė­ja bū­tų bent ge­riau ap­švies­ta, įreng­ti "kal­ne­liai", švie­so­fo­rai, bet gy­ven­to­jai ne­bu­vę iš­girs­ti.

Ši Ven­tos gat­vė – tai ma­gist­ra­li­nis vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias, ku­riuo švil­pia ne tik leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, bet ir dau­gy­bė ke­lei­vi­nio trans­por­to, vil­ki­kų.

Per­nai Kur­šė­nų žmo­nės, 1867 pa­ra­šais pa­tvir­ti­nę pra­šy­mą im­tis eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių Ven­tos gat­vė­je, krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją bei Ke­lių di­rek­ci­ją, ku­rios pa­val­du­me ir yra mi­nė­to ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti Ven­tos gat­vė.

Bu­vo gau­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog ne­tru­kus ke­ti­na­ma su­da­ri­nė­ti pa­vo­jin­gų san­kry­žų Lie­tu­vo­je ei­lę, į šią ei­lę pa­tek­tų ir Ven­tos gat­vė Kur­šė­nuo­se. Ke­lio sa­vi­nin­kė Ke­lių di­rek­ci­ja ta­da raš­tu už­tik­ri­no, kad eis­mo sau­gu­mui grės­mę ke­lian­ti pe­rė­ja bus re­konst­ruo­ta jau 2018–2019 me­tais.

Da­bar, ži­nia, 2019-ųjų spa­lis – jo­kiais re­konst­ruk­ci­jos dar­bais net ne­kve­pia.

Tie­sa, tuo­jau po per­nai sau­sį įvy­ku­sios tra­giš­kos ne­lai­mės, Ke­lių di­rek­ci­ja vis dėl­to bu­vo pa­sta­čiu­si grei­čio ma­tuok­lį. Šis ko­vos su ne­lai­mė­mis bū­das ne­te­ko ga­lios pa­si­bai­gus grei­čio ma­tuok­lių eksp­loa­ta­vi­mo ter­mi­nui. Ven­tos gat­vė­je esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja ir vėl li­ko pli­ka.

Re­konst­ruk­ci­jos dar teks pa­lauk­ti

Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kur­šė­niš­kis Mar­ty­nas Rus­tei­ka va­kar "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo va­sa­ros pra­džio­je pa­ts as­me­niš­kai krei­pę­sis į Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­ją, vėl pri­mi­nęs apie 2018–2019 me­tais pa­ža­dė­tą re­konst­ruk­ci­ją.

Ta­ry­bos na­rys lie­pos 9 die­ną su­lau­kė laiš­ko iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD), in­for­muo­jan­čio, kad "šiuo me­tu yra pra­dė­ta 2019 me­tais pla­nuo­ja­mų tvar­ky­ti pės­čių­jų pe­rė­jų nau­ji­ni­mo tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra. Į šio pro­jek­to apim­tį pa­ten­ka vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja. kai tik pro­jek­tas bus pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas, bus per­ka­mi ran­gos dar­bai". Raš­tą pa­si­ra­šė LAKD Ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ne­vi­čius.

Ta­ry­bos na­rys įsi­ti­ki­nęs, kad vėž­lio grei­tu­mu vyks­tan­čios pro­ce­dū­ros, or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­kur­sai ir vie­šie­ji pir­ki­mai grei­čiau­siai už­si­tęs dar ko­kius dve­jus me­tus. Tiek lai­ko yra so­čiai, kad pa­vo­jin­go­je pe­rė­jo­je įvyk­tų ne vie­na ne­lai­mė.

"Iš bė­da, ir gė­da. Ke­lias – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, bet yra vals­ty­bi­nės pri­klau­so­my­bės. Tai reiš­kia, kad bet koks Sa­vi­val­dy­bės įsi­ki­ši­mas ne­ga­li­mas – drau­džia įsta­ty­mai. O tuo me­tu ken­čia mū­sų žmo­nės...", – sa­kė M. Rus­tei­ka.

"Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li net ran­kų kiš­ti prie tos ma­gist­ra­li­nio ke­lio pe­rė­jos re­konst­ruk­ci­jos, nes yra la­bai griež­tos tai­syk­lės. Net rek­la­mos ant stul­po ne­ga­li pa­ka­bin­ti, ką čia kal­bė­ti apie kaž­ko­kius eis­mo re­gu­lia­vi­mo įren­gi­mus", – yra pa­sa­kęs Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Žir­gu­lis.

Kiek dar žmo­nių tu­rės žū­tį to­je pe­rė­jo­je, kol bus im­ta­si spręs­ti pro­ble­mą?

Komentarai

Jums rinktis mielieji    Ket, 2019-10-24 / 16:07
Nusibaigti galima tyčia ir netyčia, perėjoje arba neleistinoje gatvės dalyje. Savižudybe galima susiorganizuoti ir padaryti kaip nelaiminga nuotyki
Vacys    Ket, 2019-10-24 / 16:33
Pakeisti esamą elektros lemputę į didesnio galingumo metų neužtenka, reikia leidimų, suderinimų, svarstymų ir t.t.
Viskas mirga, nesimato, o šoperiai vis tiek lekia    Ket, 2019-10-24 / 16:38
"Tam­su, ma­to­mu­mas pra­stas, au­to­mo­bi­lių srau­tas ry­tą di­džiu­lis, mir­ga ati­tva­rų stul­pe­lių at­švai­tai, bliz­gi­na į akis au­to­mo­bi­lių švie­sos", "Jei­gu vie­na juos­ta va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai su­sto­ja ir pės­čia­sis ei­na per pe­rė­ją, ki­ta juos­ta va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos le­kia ne­sus­to­da­mos, nes ne­si­ma­to, ar kas ei­na per pe­rė­ją", – pa­sa­ko­ja ki­ti.
NUKIRTO NEATIDUS    Ket, 2019-10-24 / 16:44
Pės­čiasis NEKIRTO pe­rė­jos - jį nukirto neatidus ir galimai atsipūtęs vairuotojas...
kike    Ket, 2019-10-24 / 19:08
Per perėjas reikia eiti pagal KET ir nelaimių sumažęs iki minimumo.
Virginijus     Ket, 2019-10-24 / 19:36
Raudėnų žmonės prašė įrengti saugią sankryžą. Ten iš miestelio į plentą reikia įvažiuoti tarp dviejų kalniukų, labai prastas matomumas. Sulaukė rekonstrukcijos. Padarė papildomas juostas sukantiems į kairę ir padidino greitį nuo 70 iki 90. Dabar prie seno matomumo pavojus tik padidėjo. Taip būna kai projektuotojai nesuvokia problemos, net į vietą neatvažiuoja, o vietinė valdžia tik bevaliai kastratai
bjauri vieta    Ket, 2019-10-24 / 21:30
is tikro bjauroka vieta jei vaziuoji nuo palangos tamsoje visad ir ten ivaziuoji i kursenus reikia laiko akim adaptuotis
Laimonas    Pen, 2019-10-25 / 01:59
eini per pereja kai auto visiskai sustoja prie perijos ir niekad nebus nelaimes, bebent is galo koks uzsiziupsojes i kaltu ir stumteltu masina
Liucijus    Pen, 2019-10-25 / 14:51
Apie šią perėją teko jau nekart skaityti, bet visiems buvo "do lampočki". Niekam nerūpėjo pėsčiųjų saugumas ir dabar nerūpi ir kaltų nebus. Netik gerai apšviesti šia sankryžą reikia, bet reikia įrengti šviesoforą, kurį reguliuotu pats pėsčiasis priėjęs prie gatvės ir norėdamas ją kirsti, taip kaip tai daug kur yra Šiauliuose. O ir pėsčiųjų perėjos ženklai turi būti su ryškiai geltonos spalvos apvadu, kad vairuotojai geriau matytu tuos ženklus, taip, kaip tai vėl yra Šiauliuose, svarbiose perėjose,
priėjęs prie gatvės ir norėdamas ją kirsti    Pen, 2019-10-25 / 16:05
Gatvių irgi nereikia KIRSTI . Jas reikia PEREITI.
Teisingai, pereik...    Pen, 2019-10-25 / 21:16

In reply to by priėjęs prie gatvės ir norėdamas ją kirsti

"Pereik" kur tik nori, linkiu , kad ir toje pačioje vietoje, patamsyje, kad tave taip pat "nukirstu"... Jeigu tau svarbus žodis, o ne esmė... Palaidos, nepergyvenk, daugiau pereiti nebereiks...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.