Prie Joniškio pėsčiųjų perėjų – įspėjamieji ženklai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Sau­go­tis pa­mir­šu­siems pės­tie­siems po­li­ci­ja su­gal­vo­jo pri­mi­ni­mo bū­dą.
Nors dau­ge­liu at­ve­jų dėl pės­čių­jų su­ža­lo­ji­mų pės­čių­jų pe­rė­jo­se kal­ti­na­mi vai­ruo­to­jai, ta­čiau, anot po­li­ci­jos, ir pės­tie­ji ne vi­sa­da rū­pi­na­si sa­vo sau­gu­mu bei lai­ko­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Siek­da­mi su­draus­min­ti to­kius pa­žei­dė­jus, Jo­niš­kio pa­rei­gū­nai su­gal­vo­jo ori­gi­na­lų bū­dą – ties mies­to pe­rė­jo­mis nu­pieš­ti įspė­ja­muo­sius ke­lio ženk­lus.

Pės­tie­ji, ei­da­mi per pe­rė­ją, kal­ba te­le­fo­nu, ra­šo ži­nu­tes, per au­si­nes klau­so­si mu­zi­kos, gal­vą bū­na už­si­den­gę gob­tu­vu ir į pe­rė­ją žen­gia ne­si­žval­gy­da­mi. Ir dau­gu­ma to­kių pės­čių­jų, de­ja, yra įsi­ti­ki­nę, kad vai­ruo­to­jai tu­ri juos pa­ste­bė­ti.

Nuo rugp­jū­čio 27 die­nos Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai kar­tu su AB Jo­niš­kio ke­lių tar­ny­bos dar­buo­to­jais vyk­do pre­ven­ci­nę ak­ci­ją skir­tą pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams. Prie Jo­niš­kio mies­to pės­čių­jų pe­rė­jų nu­pieš­ti įspė­ja­mie­ji ženk­lai: "Ne­si­nau­dok mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu", "Nu­lipk nuo dvi­ra­čio ar pa­spir­tu­ko" ir "Ap­si­dai­ryk prieš ei­da­mas į gat­vę".

Po­li­ci­ja pri­me­na, kad įženg­ti į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį pės­tie­siems lei­džia­ma tik po to, kai jie įver­ti­na at­stu­mą iki ar­tė­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių bei jų grei­tį ir įsi­ti­ki­na, kad tai sau­gu. Va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je pės­tie­ji ne­tu­ri dels­ti ar sto­vi­niuo­ti.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Įs­pė­ja­mie­ji ženk­lai pie­šia­mi prie Jo­niš­kio mies­to pės­čių­jų pe­rė­jų.