Perėja–žudikė: sužalotas dar vienas žmogus

Šiau­lių raj. sa­vi­vald. nuo­tr.
Va­kar pe­rė­jo­je jau plu­šė­jo Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nio ūkio vy­rai. Sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mu, sta­ty­ti ap­švie­ti­mo stul­pai.
Va­kar Kur­šė­nus ir vėl su­krė­tė ne­lai­mė. Ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­ža, ku­rią vie­tos gy­ven­to­jai jau pra­mi­nę žu­di­ke, esan­čio­je pe­rė­jo­je su­ža­lo­tas žmo­gus. Lai­mei, šį­syk ava­ri­ja, skir­tin­gai nei įvy­ku­si prieš ke­lias sa­vai­tes, ne­pa­rei­ka­la­vo gy­vy­bės.
Po va­ka­rykš­čio in­ci­den­to trū­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kant­ry­bė: kiek dar rei­kės ne­lai­mių, kad vals­ty­bei pri­klau­san­čia­me ke­ly­je bū­tų įreng­tos eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nės?!
Po­li­ci­jos nuo­tr.
Spa­lio 22 die­nos ry­tas. Au­to­mo­bi­lio smū­gis pe­rė­jo­je pra­žu­dė 47 me­tų vy­rą.

Iš­ni­ro pe­tys

In­ci­den­tas pe­rė­jo­je ties mi­nė­ta So­do ir Ven­tos gat­vių san­kry­ža įvy­ko li­kus ke­tu­rioms mi­nu­tėms iki sep­tin­tos va­lan­dos ry­to. Per pe­rė­ją ei­nan­tį 54 me­tų pės­čią­jį, So­do gat­vės gy­ven­to­ją, nu­bloš­kė į Pa­lan­gos pu­sę va­žia­vęs tak­si au­to­mo­bi­lis "Au­di A6", vai­ruo­ja­mas 60 me­tų vy­ro.

Pės­čia­jam po ava­ri­jos diag­no­zuo­tas pe­ties iš­ni­ri­mas, vy­ras pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, anot pa­rei­gū­nų, bu­vo blai­vus. Leng­vas – 0,94 pro­mi­lės gir­tu­mas – nu­sta­ty­tas su­ža­lo­ta­jam.

Tuo­jau po ava­ri­jos at­si­ra­do liu­dy­to­jų, ma­čiu­sių, kad pės­čia­sis į ke­lią neiš­puo­lė, kaip daž­nai to­kiais at­ve­jais mėgs­ta teig­ti vai­ruo­to­jai. Esą au­to­mo­bi­lio di­de­lio grei­čio taip pat ne­bu­vę. Kol kas mįs­lė, dėl ko­kios prie­žas­ties vai­ruo­to­jas ne­sus­pė­jo su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės – į šį klau­si­mą tu­rė­tų at­sa­ky­ti iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rį pra­dė­jo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja.

Pa­sė­tos mir­tys

Va­ka­rykš­tė ne­lai­mė pe­rė­jo­je, lai­mei, ne­si­bai­gė tra­giš­kai. Ta­čiau to­kių bū­ta – šie­met, spa­lio 22 die­ną ir 2018 me­tų sau­sio 11-ąją.

Prieš po­rą sa­vai­čių šio­je pe­rė­jo­je pra­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis kliu­dė 47-erių pės­čią­jį. Vy­ras, po ava­ri­jos praė­jus pu­sant­ros va­lan­dos, dėl pa­tir­tų trau­mų mi­rė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės chi­rur­gi­nė­je rea­ni­ma­ci­jo­je.

Per­nai, sau­sio 11 die­ną, li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki aš­tun­tos ry­to, au­to­mo­bi­lis "Volks­wa­gen Tou­ran" mir­ti­nai su­ža­lo­jo per pe­rė­ją ėju­sią 37 me­tų mo­te­rį. Kur­šė­niš­kė kliu­dy­ta po to, kai į Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­rą pa­ly­dė­jo sa­vo ant­ro­ką sū­nų. Žmo­nių tei­gi­mu, ber­niu­ką ma­ma į moks­lo įstai­gą ly­dė­da­vo kas­dien, nes bai­mi­no­si ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo jam ei­nant bū­tent per šią ka­pu jai pa­čiai vir­tu­sią pe­rė­ją.

Su­kė­lė ant ko­jų

Apie va­ka­rykš­tę ne­lai­mę Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras in­for­muo­tas praė­jus vos pus­va­lan­džiui po jos.

"Pa­si­ju­tau, kaip bas­liu per gal­vą ga­vęs, – "Šiau­lių kraš­tui" pri­si­pa­ži­no ra­jo­no va­do­vas. – Kiek raš­tų pri­ra­šy­ta, kiek pri­kal­bė­ta, o spren­di­mai taip ir ne­priim­ti".

Tuo­jau po ne­lai­mės A. Be­za­ras su­lau­kė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Sa­ra­po skam­bu­čio. Ko­mi­sa­ras pa­siū­lė pa­gal­bą.

"Ne­pap­ras­tai esu dė­kin­gas po­li­ci­jai už sa­va­no­riš­ką ini­cia­ty­vą ban­dant ap­sau­go­ti mū­sų žmo­nes. Kol Ke­lių di­rek­ci­ja svars­to ir ža­da kaž­ką pa­da­ry­ti, po­li­ci­ja bend­ra­dar­biau­ti siū­lo jau da­bar", – kal­bė­jo A. Be­za­ras.

Jis, su­ne­ra­min­tas ži­nių apie dar vie­ną ne­lai­mę, ne­be­lau­kė dar­bo die­nos pra­džios ir pa­skam­bi­no tie­siai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vui Vi­ta­li­jui And­re­je­vui.

"Po­kal­bis ne­bu­vo la­bai ma­lo­nus, – sa­kė me­ras. – Es­mi­nis klau­si­mas: kiek dar eis­mo įvy­kių teks iš­kęs­ti, kad bū­tų priim­ti spren­di­mai?"

Anot A. Be­za­ro, Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas pa­ža­dė­jo per dvi sa­vai­tes ties mi­ni­ma pe­rė­ja įreng­ti lai­ki­ną­sias sau­gu­mo prie­mo­nes – kal­ne­lius.

Ki­tas A. Be­za­ro skam­bu­tis bu­vo skir­tas ne­lai­mės iš­va­ka­rė­se Šiau­lių ra­jo­ne ap­si­lan­kiu­siam bei gre­ta ki­tų pro­ble­mų ir apie mi­nė­tą perėją–žudikę iš­gir­du­siam su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ta­rė­jui Je­ros­lav Ka­mins­ki. Sve­čią ap­si­lan­ky­mo me­tu ge­ro­kai nu­ste­bi­no ži­nios, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja neįs­ten­gia įreng­ti sau­gu­mo prie­mo­nių Kur­šė­nuo­se esan­čio­je pa­vo­jin­go­je pe­rė­jo­je, kur per ne­pil­nus me­tus žu­vo du žmo­nės, taip pat ne­su­ge­ba ras­ti ran­go­vų ra­jo­no ke­liams as­fal­tuo­ti, re­konst­ruo­ti, nors pa­na­šios re­konst­ruk­ci­jos vi­so­je ša­ly­je vyks­ta.

In­for­muo­tas apie va­ka­rykš­čią ne­lai­mę Kur­šė­nuo­se J. Ka­mins­ki už­tik­ri­no ne­del­siant in­for­muo­sian­tis aukš­čiau­sius mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nus.

Bent jau ap­švie­ti­mo stul­pai

Ne­pai­sant to, kad ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A11 Šiau­liai-Pa­lan­ga 26,032 ki­lo­met­re, Kur­šė­nuo­se, esan­ti pe­rė­ja ne­prik­lau­so sa­vi­val­dy­bei, o yra vals­ty­bės tur­tas, tai­gi Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pri­klau­so­mu­me, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Be­za­ras ap­si­spren­dė ne­be­lauk­ti. Jau va­kar ties pe­rė­ja iš abie­jų pu­sių sta­ty­ti dar du pa­pil­do­mi ap­švie­ti­mo stul­pai.

"Tu­riu pri­pa­žin­ti, kas spren­di­mas pa­sta­ty­ti stul­pus nė­ra su­de­rin­tas su Ke­lių di­rek­ci­ja. Jei bū­čiau ap­si­spren­dęs de­rin­ti, dar neaiš­ku, kaip bū­tų bu­vę... To­dėl kol kas neaiš­ku ir kaip bus. Vis dėl­to tai mū­sų sa­vi­va­lė...", – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Jo ži­nio­mis, į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, siek­da­ma pa­ska­tin­ti pa­da­ry­ti sku­bius spren­di­mus, krei­pė­si ir kur­šė­niš­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė.

Pe­rė­jų--žu­di­kių yra ir dau­giau

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas R. Sa­ra­pas kur­šė­niš­kių pro­ble­mą ži­no at­min­ti­nai. Ko­mi­sa­ro žo­džiais, sun­ku su­vok­ti, ko­dėl žmo­nes me­tai iš me­tų pra­žu­dan­čio­je ir ža­lo­jan­čio­je pe­rė­jo­je vis dar ne­pa­si­rū­pin­ta įreng­ti sau­gu­mo įren­gi­nių.

"To, kas vyks­ta ne­ga­li­ma to­le­ruo­ti. Gal­vo­ju, jei bū­tų bu­vę su­krus­ta lai­ku, tra­ge­di­jų grei­čiau­siai ne­bū­tų", – sa­kė R. Sa­ra­pas. Jo žo­džiais, po­li­ci­ja ne kar­tą krei­pė­si į ke­lio sa­vi­nin­kus pra­šy­da­ma im­tis nea­ti­dė­lio­ti­nų spren­di­mų, ta­čiau, aki­vaiz­du, li­ko neiš­girs­ta.

Po­li­ci­jos va­do­vas priė­mė spren­di­mą prie perėjos–žudikės pi­ko va­lan­do­mis, tai yra nuo 7 va­lan­dos ry­to ir apie 17 va­lan­dą, įves­ti kas­die­ni­nį pa­tru­lia­vi­mą. Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lei ir ri­bo­ji­mui. Pat­ru­lia­vi­mas vyks apie dvi sa­vai­tes, iki to lai­ko, ko­lei Ke­lių di­rek­ci­ja įrengs pa­ža­dė­tas lai­ki­ną­sias sau­gu­mo prie­mo­nes.

"Vie­na­reikš­miš­kai – dėl vis­ko, kas čia vyks­ta, yra kal­tas grei­tis. Va­žiuo­jant nuo Pa­lan­gos pu­sės link Kur­šė­nų yra tie­sio­ji, ir, pa­ti­kė­ki­te, la­bai re­tas vai­ruo­to­jas va­žiuo­ja 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu", – sa­kė R. Sa­ra­pas.

Anot jo, te ne­pyks­ta pa­žei­dė­jai, bet to­le­ran­ci­ja bai­gė­si, ir kiek­vie­nas vir­ši­jęs grei­tį bus nu­baus­tas.

De­ja, anot Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko, pe­rė­jų, ku­rio­se – tik žings­nis iki ne­lai­mės, Šiau­lių ra­jo­ne yra ir dar ke­lios. Vie­na iš to­kių – esan­ti Gin­kū­nuo­se, ties Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­la. Čia tech­ni­niai eis­mo sau­gu­mo spren­di­mai taip pat la­bai men­ki, o grei­čio, ku­ris šio­je vie­to­je yra 40 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, lai­ko­si ne­dau­ge­lis.

"Pats kiek­vie­ną ry­tą per šią san­kry­žą va­žiuo­ju ir ma­tau, kaip van­giai vai­ruo­to­jai pra­lei­džia per pe­rė­ją į mo­kyk­lą ei­nan­čius vai­kus", – sa­kė R. Sa­ra­pas.

Bus bus

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­rius V. And­re­je­vas, va­kar ir "Šiau­lių kraš­tui" už­tik­ri­no, kad grei­čio ri­bo­ji­mo kal­ne­liai "mak­si­mum per dvi sa­vai­tes" Kur­šė­nuo­se, Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­žo­je, at­si­ras.

Taip pat V. And­re­je­vas už­tik­ri­no, kad jau ki­tais me­tais vyks mi­nė­tos san­kry­žos re­konst­ruk­ci­ja: bus įreng­tas kryp­ti­nis ap­švie­ti­mas, per­tvar­ky­ta pa­ti san­kry­ža ir eis­mo juos­tos.

Pa­sak va­do­vo, svars­to­mas ir dar vie­nas va­rian­tas. Gal­būt pės­čių­jų pe­rė­ji­mą tech­niš­kai pe­ror­ga­ni­zuo­ti taip, jog jis ne­si­kirs­tų su ma­gist­ra­li­niu ke­liu.

"Vis­kas vyks pa­gal nu­ma­ty­tą pla­ną. To­kių pa­vo­jin­gų san­kry­žų, ko­kia yra Kur­šė­nuo­se, Lie­tu­vo­je yra 1 700. Ži­no­ma, kad Kur­šė­nuo­se yra di­de­lė pro­ble­ma", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė V. And­re­je­vas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad vis­kas vyks­ta ne taip spė­riai, kaip no­rė­tų­si. De­ja, daug dar­bų su­sto­ję esą dėl ran­go­vų, ku­rie iš­krai­po dar­bų kai­ną, bu­vę, ją pa­kel­da­mi net sep­ty­nis kar­tus.

Vis dar pla­nuo­ja

Per­nai Kur­šė­nų žmo­nės, 1867 pa­ra­šais pa­tvir­ti­nę pra­šy­mą im­tis eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių Ven­tos gat­vė­je, krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją bei Ke­lių di­rek­ci­ją, ku­rios pa­val­du­me ir yra mi­nė­to ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti gat­vė.

Ta­da bu­vo gau­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog ne­tru­kus ke­ti­na­ma su­da­ri­nė­ti pa­vo­jin­gų san­kry­žų Lie­tu­vo­je ei­lę, į šią ei­lę pa­tek­tų ir Ven­tos gat­vė Kur­šė­nuo­se. Ke­lio sa­vi­nin­kė Ke­lių di­rek­ci­ja ta­da raš­tu už­tik­ri­no, kad eis­mo sau­gu­mui grės­mę ke­lian­ti pe­rė­ja bus re­konst­ruo­ta jau 2018–2019 me­tais.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Rus­tei­ka lie­pos 9 die­ną su­lau­kė laiš­ko iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD), in­for­muo­jan­čio, kad "šiuo me­tu yra pra­dė­ta 2019 me­tais pla­nuo­ja­mų tvar­ky­ti pės­čių­jų pe­rė­jų nau­ji­ni­mo tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra. Į šio pro­jek­to apim­tį pa­ten­ka vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja. kai tik pro­jek­tas bus pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas, bus per­ka­mi ran­gos dar­bai".

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai nuo lie­pos mė­ne­sio pa­si­stū­mė­ti kol kas ne­pa­vy­ko.

Kol kas Di­rek­ci­ja ne­ra­do ir ran­go­vų nė vie­nam iš še­šių į 2018-2020 me­tų žvy­ruo­tų ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mą įtrauk­tam Šiau­lių ra­jo­no ke­liui as­fal­tuo­ti.

Es­mi­nis klau­si­mas: kiek dar eis­mo įvy­kių teks iš­kęs­ti, kad bū­tų priim­ti spren­di­mai?

Komentarai

kike    Ket, 2019-11-07 / 13:07
Ne perėja žudikė, o pėstieji eina neįsitikinę saugumu. Eikit tada, kai įsitikinat, jog jus praleidžia ir nebus nesklandumų.
Saulius    Ket, 2019-11-07 / 13:09
Perėja nėra nei žudikė, nei koks Bermudų trikampis.Pažymėta atitinkamu ženklinimu, matoma iš tolo, esanti mieste , o ne kur magistraliniame užmiesčio kelyje.Žudikai yra vairuotojai, nesuvokiantys, kad artėjant prie pėsčiųjų perėjos būtinas dėmesingumas, būtina numest greitį, pristabdyt, jei šalia jos pastebėjai pėsčiąjį.Kol gatvėmis lakstys neatidūs chamai - nepagelbės nei gulintys, nei stovintys policinininkai, joks apšvietimas, jokie ženklinimai, nes chamai nemato toliau savo automobilio kapoto, o sustabdo juos nebent medis ar stulpas.
Darius    Ket, 2019-11-07 / 14:20
Pilnai pritariu. Visi užsiciklinę apie tai, kad saugumo priemonės stebuklingai iškart išspręs problemą. Tikra ne. Labai svarbu tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems būti atidiems, elgtis saugiai savo ir kitų atžvilgiu.
saunuoliai    Ket, 2019-11-07 / 15:26
kuo anksciau numirsi, tuo ilgiau negyvas busi. dar vienas savizudis, gaila kad kirmeles liks needusios, bet gal kita karta joms pasiseks
suskinas    Ket, 2019-11-07 / 15:31
uz ginkunu pereja reiketu bulvini medali kabint visiems, kas leido 200 m atstumu padaryti 3 perejas. juk tai trys pavojai nedideliame ruoze. nebent zmoniu ginkunuose bele kiek ir visi sniurais eina is visu pakampiu
Tik nereikia lia-lia    Ket, 2019-11-07 / 15:51
kaip tokiuose Kuršėnuose ir taip per daug žibintų. Geriau rajono valdžia apšviestų kitus miestelius
bate    Ket, 2019-11-07 / 18:07
reikia būti atidesniems tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Pėstiejio iš viso įsivaizduoja, kad nemirtingi. Eina šaligatviu į telefą sukišę šnabelius, po to staaigiai metasi į perėją. Galvos net nepasuka ir nepakelia...
PAMĄSTYKITE    Ket, 2019-11-07 / 20:40
Niekaip valstiečių "klano veikėjai" negirdi kas jiems sakoma- nors normaliai apšvieskite šią perėją! Kas dar čia neaišku- gi matomumas toje vietoje "arti nulio".
Liudas    Pen, 2019-11-08 / 07:39
Čia turi būti įrengtas šviesoforas PĖSTIESIEMS, šviesoforas, kurį reguliuotu pats pėsčiasis, kuris galėtu sustabdyti automobilių srautą ir pereiti gatvę. BUDULIAI, nejaugi jums tai nesuvokiama ar esate apie tokį šviesoforą girdėję ir jį matę ?
Paulina    Sek, 2019-11-10 / 09:08
Ne ne, jeigu pozemine pereja tada geriau tiltas kaip ten jis viaduku vadinas, ane?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.