Perėja–žudikė: sužalotas dar vienas žmogus

Šiau­lių raj. sa­vi­vald. nuo­tr.
Va­kar pe­rė­jo­je jau plu­šė­jo Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nio ūkio vy­rai. Sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mu, sta­ty­ti ap­švie­ti­mo stul­pai.
Va­kar Kur­šė­nus ir vėl su­krė­tė ne­lai­mė. Ties Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­ža, ku­rią vie­tos gy­ven­to­jai jau pra­mi­nę žu­di­ke, esan­čio­je pe­rė­jo­je su­ža­lo­tas žmo­gus. Lai­mei, šį­syk ava­ri­ja, skir­tin­gai nei įvy­ku­si prieš ke­lias sa­vai­tes, ne­pa­rei­ka­la­vo gy­vy­bės.
Po va­ka­rykš­čio in­ci­den­to trū­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kant­ry­bė: kiek dar rei­kės ne­lai­mių, kad vals­ty­bei pri­klau­san­čia­me ke­ly­je bū­tų įreng­tos eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nės?!
Po­li­ci­jos nuo­tr.
Spa­lio 22 die­nos ry­tas. Au­to­mo­bi­lio smū­gis pe­rė­jo­je pra­žu­dė 47 me­tų vy­rą.

Iš­ni­ro pe­tys

In­ci­den­tas pe­rė­jo­je ties mi­nė­ta So­do ir Ven­tos gat­vių san­kry­ža įvy­ko li­kus ke­tu­rioms mi­nu­tėms iki sep­tin­tos va­lan­dos ry­to. Per pe­rė­ją ei­nan­tį 54 me­tų pės­čią­jį, So­do gat­vės gy­ven­to­ją, nu­bloš­kė į Pa­lan­gos pu­sę va­žia­vęs tak­si au­to­mo­bi­lis "Au­di A6", vai­ruo­ja­mas 60 me­tų vy­ro.

Pės­čia­jam po ava­ri­jos diag­no­zuo­tas pe­ties iš­ni­ri­mas, vy­ras pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, anot pa­rei­gū­nų, bu­vo blai­vus. Leng­vas – 0,94 pro­mi­lės gir­tu­mas – nu­sta­ty­tas su­ža­lo­ta­jam.

Tuo­jau po ava­ri­jos at­si­ra­do liu­dy­to­jų, ma­čiu­sių, kad pės­čia­sis į ke­lią neiš­puo­lė, kaip daž­nai to­kiais at­ve­jais mėgs­ta teig­ti vai­ruo­to­jai. Esą au­to­mo­bi­lio di­de­lio grei­čio taip pat ne­bu­vę. Kol kas mįs­lė, dėl ko­kios prie­žas­ties vai­ruo­to­jas ne­sus­pė­jo su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės – į šį klau­si­mą tu­rė­tų at­sa­ky­ti iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rį pra­dė­jo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja.

Pa­sė­tos mir­tys

Va­ka­rykš­tė ne­lai­mė pe­rė­jo­je, lai­mei, ne­si­bai­gė tra­giš­kai. Ta­čiau to­kių bū­ta – šie­met, spa­lio 22 die­ną ir 2018 me­tų sau­sio 11-ąją.

Prieš po­rą sa­vai­čių šio­je pe­rė­jo­je pra­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis kliu­dė 47-erių pės­čią­jį. Vy­ras, po ava­ri­jos praė­jus pu­sant­ros va­lan­dos, dėl pa­tir­tų trau­mų mi­rė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės chi­rur­gi­nė­je rea­ni­ma­ci­jo­je.

Per­nai, sau­sio 11 die­ną, li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki aš­tun­tos ry­to, au­to­mo­bi­lis "Volks­wa­gen Tou­ran" mir­ti­nai su­ža­lo­jo per pe­rė­ją ėju­sią 37 me­tų mo­te­rį. Kur­šė­niš­kė kliu­dy­ta po to, kai į Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­rą pa­ly­dė­jo sa­vo ant­ro­ką sū­nų. Žmo­nių tei­gi­mu, ber­niu­ką ma­ma į moks­lo įstai­gą ly­dė­da­vo kas­dien, nes bai­mi­no­si ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo jam ei­nant bū­tent per šią ka­pu jai pa­čiai vir­tu­sią pe­rė­ją.

Su­kė­lė ant ko­jų

Apie va­ka­rykš­tę ne­lai­mę Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras in­for­muo­tas praė­jus vos pus­va­lan­džiui po jos.

"Pa­si­ju­tau, kaip bas­liu per gal­vą ga­vęs, – "Šiau­lių kraš­tui" pri­si­pa­ži­no ra­jo­no va­do­vas. – Kiek raš­tų pri­ra­šy­ta, kiek pri­kal­bė­ta, o spren­di­mai taip ir ne­priim­ti".

Tuo­jau po ne­lai­mės A. Be­za­ras su­lau­kė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Sa­ra­po skam­bu­čio. Ko­mi­sa­ras pa­siū­lė pa­gal­bą.

"Ne­pap­ras­tai esu dė­kin­gas po­li­ci­jai už sa­va­no­riš­ką ini­cia­ty­vą ban­dant ap­sau­go­ti mū­sų žmo­nes. Kol Ke­lių di­rek­ci­ja svars­to ir ža­da kaž­ką pa­da­ry­ti, po­li­ci­ja bend­ra­dar­biau­ti siū­lo jau da­bar", – kal­bė­jo A. Be­za­ras.

Jis, su­ne­ra­min­tas ži­nių apie dar vie­ną ne­lai­mę, ne­be­lau­kė dar­bo die­nos pra­džios ir pa­skam­bi­no tie­siai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vui Vi­ta­li­jui And­re­je­vui.

"Po­kal­bis ne­bu­vo la­bai ma­lo­nus, – sa­kė me­ras. – Es­mi­nis klau­si­mas: kiek dar eis­mo įvy­kių teks iš­kęs­ti, kad bū­tų priim­ti spren­di­mai?"

Anot A. Be­za­ro, Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas pa­ža­dė­jo per dvi sa­vai­tes ties mi­ni­ma pe­rė­ja įreng­ti lai­ki­ną­sias sau­gu­mo prie­mo­nes – kal­ne­lius.

Ki­tas A. Be­za­ro skam­bu­tis bu­vo skir­tas ne­lai­mės iš­va­ka­rė­se Šiau­lių ra­jo­ne ap­si­lan­kiu­siam bei gre­ta ki­tų pro­ble­mų ir apie mi­nė­tą perėją–žudikę iš­gir­du­siam su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ta­rė­jui Je­ros­lav Ka­mins­ki. Sve­čią ap­si­lan­ky­mo me­tu ge­ro­kai nu­ste­bi­no ži­nios, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja neįs­ten­gia įreng­ti sau­gu­mo prie­mo­nių Kur­šė­nuo­se esan­čio­je pa­vo­jin­go­je pe­rė­jo­je, kur per ne­pil­nus me­tus žu­vo du žmo­nės, taip pat ne­su­ge­ba ras­ti ran­go­vų ra­jo­no ke­liams as­fal­tuo­ti, re­konst­ruo­ti, nors pa­na­šios re­konst­ruk­ci­jos vi­so­je ša­ly­je vyks­ta.

In­for­muo­tas apie va­ka­rykš­čią ne­lai­mę Kur­šė­nuo­se J. Ka­mins­ki už­tik­ri­no ne­del­siant in­for­muo­sian­tis aukš­čiau­sius mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nus.

Bent jau ap­švie­ti­mo stul­pai

Ne­pai­sant to, kad ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A11 Šiau­liai-Pa­lan­ga 26,032 ki­lo­met­re, Kur­šė­nuo­se, esan­ti pe­rė­ja ne­prik­lau­so sa­vi­val­dy­bei, o yra vals­ty­bės tur­tas, tai­gi Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pri­klau­so­mu­me, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Be­za­ras ap­si­spren­dė ne­be­lauk­ti. Jau va­kar ties pe­rė­ja iš abie­jų pu­sių sta­ty­ti dar du pa­pil­do­mi ap­švie­ti­mo stul­pai.

"Tu­riu pri­pa­žin­ti, kas spren­di­mas pa­sta­ty­ti stul­pus nė­ra su­de­rin­tas su Ke­lių di­rek­ci­ja. Jei bū­čiau ap­si­spren­dęs de­rin­ti, dar neaiš­ku, kaip bū­tų bu­vę... To­dėl kol kas neaiš­ku ir kaip bus. Vis dėl­to tai mū­sų sa­vi­va­lė...", – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Jo ži­nio­mis, į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, siek­da­ma pa­ska­tin­ti pa­da­ry­ti sku­bius spren­di­mus, krei­pė­si ir kur­šė­niš­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė.

Pe­rė­jų--žu­di­kių yra ir dau­giau

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas R. Sa­ra­pas kur­šė­niš­kių pro­ble­mą ži­no at­min­ti­nai. Ko­mi­sa­ro žo­džiais, sun­ku su­vok­ti, ko­dėl žmo­nes me­tai iš me­tų pra­žu­dan­čio­je ir ža­lo­jan­čio­je pe­rė­jo­je vis dar ne­pa­si­rū­pin­ta įreng­ti sau­gu­mo įren­gi­nių.

"To, kas vyks­ta ne­ga­li­ma to­le­ruo­ti. Gal­vo­ju, jei bū­tų bu­vę su­krus­ta lai­ku, tra­ge­di­jų grei­čiau­siai ne­bū­tų", – sa­kė R. Sa­ra­pas. Jo žo­džiais, po­li­ci­ja ne kar­tą krei­pė­si į ke­lio sa­vi­nin­kus pra­šy­da­ma im­tis nea­ti­dė­lio­ti­nų spren­di­mų, ta­čiau, aki­vaiz­du, li­ko neiš­girs­ta.

Po­li­ci­jos va­do­vas priė­mė spren­di­mą prie perėjos–žudikės pi­ko va­lan­do­mis, tai yra nuo 7 va­lan­dos ry­to ir apie 17 va­lan­dą, įves­ti kas­die­ni­nį pa­tru­lia­vi­mą. Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lei ir ri­bo­ji­mui. Pat­ru­lia­vi­mas vyks apie dvi sa­vai­tes, iki to lai­ko, ko­lei Ke­lių di­rek­ci­ja įrengs pa­ža­dė­tas lai­ki­ną­sias sau­gu­mo prie­mo­nes.

"Vie­na­reikš­miš­kai – dėl vis­ko, kas čia vyks­ta, yra kal­tas grei­tis. Va­žiuo­jant nuo Pa­lan­gos pu­sės link Kur­šė­nų yra tie­sio­ji, ir, pa­ti­kė­ki­te, la­bai re­tas vai­ruo­to­jas va­žiuo­ja 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu", – sa­kė R. Sa­ra­pas.

Anot jo, te ne­pyks­ta pa­žei­dė­jai, bet to­le­ran­ci­ja bai­gė­si, ir kiek­vie­nas vir­ši­jęs grei­tį bus nu­baus­tas.

De­ja, anot Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko, pe­rė­jų, ku­rio­se – tik žings­nis iki ne­lai­mės, Šiau­lių ra­jo­ne yra ir dar ke­lios. Vie­na iš to­kių – esan­ti Gin­kū­nuo­se, ties Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­la. Čia tech­ni­niai eis­mo sau­gu­mo spren­di­mai taip pat la­bai men­ki, o grei­čio, ku­ris šio­je vie­to­je yra 40 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, lai­ko­si ne­dau­ge­lis.

"Pats kiek­vie­ną ry­tą per šią san­kry­žą va­žiuo­ju ir ma­tau, kaip van­giai vai­ruo­to­jai pra­lei­džia per pe­rė­ją į mo­kyk­lą ei­nan­čius vai­kus", – sa­kė R. Sa­ra­pas.

Bus bus

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­rius V. And­re­je­vas, va­kar ir "Šiau­lių kraš­tui" už­tik­ri­no, kad grei­čio ri­bo­ji­mo kal­ne­liai "mak­si­mum per dvi sa­vai­tes" Kur­šė­nuo­se, Ven­tos ir So­do gat­vių san­kry­žo­je, at­si­ras.

Taip pat V. And­re­je­vas už­tik­ri­no, kad jau ki­tais me­tais vyks mi­nė­tos san­kry­žos re­konst­ruk­ci­ja: bus įreng­tas kryp­ti­nis ap­švie­ti­mas, per­tvar­ky­ta pa­ti san­kry­ža ir eis­mo juos­tos.

Pa­sak va­do­vo, svars­to­mas ir dar vie­nas va­rian­tas. Gal­būt pės­čių­jų pe­rė­ji­mą tech­niš­kai pe­ror­ga­ni­zuo­ti taip, jog jis ne­si­kirs­tų su ma­gist­ra­li­niu ke­liu.

"Vis­kas vyks pa­gal nu­ma­ty­tą pla­ną. To­kių pa­vo­jin­gų san­kry­žų, ko­kia yra Kur­šė­nuo­se, Lie­tu­vo­je yra 1 700. Ži­no­ma, kad Kur­šė­nuo­se yra di­de­lė pro­ble­ma", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė V. And­re­je­vas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad vis­kas vyks­ta ne taip spė­riai, kaip no­rė­tų­si. De­ja, daug dar­bų su­sto­ję esą dėl ran­go­vų, ku­rie iš­krai­po dar­bų kai­ną, bu­vę, ją pa­kel­da­mi net sep­ty­nis kar­tus.

Vis dar pla­nuo­ja

Per­nai Kur­šė­nų žmo­nės, 1867 pa­ra­šais pa­tvir­ti­nę pra­šy­mą im­tis eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių Ven­tos gat­vė­je, krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją bei Ke­lių di­rek­ci­ją, ku­rios pa­val­du­me ir yra mi­nė­to ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti gat­vė.

Ta­da bu­vo gau­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog ne­tru­kus ke­ti­na­ma su­da­ri­nė­ti pa­vo­jin­gų san­kry­žų Lie­tu­vo­je ei­lę, į šią ei­lę pa­tek­tų ir Ven­tos gat­vė Kur­šė­nuo­se. Ke­lio sa­vi­nin­kė Ke­lių di­rek­ci­ja ta­da raš­tu už­tik­ri­no, kad eis­mo sau­gu­mui grės­mę ke­lian­ti pe­rė­ja bus re­konst­ruo­ta jau 2018–2019 me­tais.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Rus­tei­ka lie­pos 9 die­ną su­lau­kė laiš­ko iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD), in­for­muo­jan­čio, kad "šiuo me­tu yra pra­dė­ta 2019 me­tais pla­nuo­ja­mų tvar­ky­ti pės­čių­jų pe­rė­jų nau­ji­ni­mo tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra. Į šio pro­jek­to apim­tį pa­ten­ka vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 26,032 ki­lo­met­re esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja. kai tik pro­jek­tas bus pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas, bus per­ka­mi ran­gos dar­bai".

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai nuo lie­pos mė­ne­sio pa­si­stū­mė­ti kol kas ne­pa­vy­ko.

Kol kas Di­rek­ci­ja ne­ra­do ir ran­go­vų nė vie­nam iš še­šių į 2018-2020 me­tų žvy­ruo­tų ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mą įtrauk­tam Šiau­lių ra­jo­no ke­liui as­fal­tuo­ti.

Es­mi­nis klau­si­mas: kiek dar eis­mo įvy­kių teks iš­kęs­ti, kad bū­tų priim­ti spren­di­mai?