Nelaimingoje perėjoje iškilo saugumo kalneliai

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Ket­vir­ta­die­nį pra­si­dė­jo sau­gu­mo kal­ne­lių Kur­šė­nuo­se, pe­rė­jo­je ties So­do gat­ve, įren­gi­mo dar­bai.
Kur­šė­nuo­se, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­san­čio ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiau­liai--Pa­lan­ga 26,032 ki­lo­met­re, kur yra vie­na pa­vo­jin­giau­sių ra­jo­no pe­rė­jų, bu­vo įren­gi­nė­ja­mi grei­tį tu­rin­tys su­ma­žin­ti ir sau­gu­mą už­tik­rin­ti kal­ne­liai.
Ta­čiau ke­lio įren­gi­niai su­kė­lė abe­jo­nių Šiau­lių ra­jo­no me­rui An­ta­nui Be­za­rui. Va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad ma­ši­nos per kal­ne­lius ma­ši­nos le­kia net ne­su­ma­žin­da­mos grei­čio.

Dar­bus at­lie­kan­tys AB "Ke­lių prie­žiū­ros" spe­cia­lis­tai pa­tei­kė brė­ži­nius, pa­gal ku­riuos yra įren­gi­nė­ja­mi grei­tį ma­ži­nan­tys kal­ne­liai. Dar­bai vyks­ta griež­tai pa­gal pro­jek­tą, ku­rį už­sa­kiu­si Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Ste­bi­na ir tai, kad per aš­tuo­nis cen­ti­met­rus nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies iš­ki­lę kal­ne­liai įren­gi­nė­ja­mi ne sker­sai gat­vės, o išil­gai. Net ir leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai juos per­va­žiuo­ja net ne­su­ma­ži­nę grei­čio ir net ne­pa­jaus­da­mi, kad per­va­žia­vo kal­ne­lį.

Pa­gal pa­reng­to pro­jek­to brė­ži­nius ant kal­ne­lių dar bus švie­są at­spin­din­tys kvad­ra­tai, be to, sto­vės ke­lio ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kad ke­ly­je yra grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai.

Šio­je pa­vo­jin­go­je pe­rė­jo­je per ne­pil­nus me­tus įvy­ko trys skau­džios eis­mo ne­lai­mės: du žmo­nės žu­vo, vie­nas su­ža­lo­tas. Po šių ne­lai­mių ir gau­sy­bės Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Sa­ra­po, gy­ven­to­jų pro­tes­tų, Ke­lių di­rek­ci­ja pa­ga­liau pa­ža­dė­jo, kad eis­mo sau­gu­mo kal­ne­liai bus įreng­ti per dvi sa­vai­tes.

Komentarai

kike    Šeš, 2019-11-16 / 14:45
Cha cha cha, laisva Lietuva. neseniai prasidėjo chaosas su šviesoforais ir sankryžų pravažiavimu, o čia iš vis kažkas tokio. Čia gal, kad pėstieji nebėgtų? Nu, tada jo. Ar tas braižytojas buvo kokios žolės įšniojęs? Na, jei kalnelis bus aukštokas, tai ne vienam ir greičių dėžę nuneš. Bus juoko.
Liudna    Šeš, 2019-11-16 / 18:09
Liūdna, kad tik tiek, tik tokia "priemonė" buvo sugalvota, liūdna, kad mūsų vyrų galvos kaip besmegenių...
Vairuotoja    Šeš, 2019-11-16 / 19:51
Kokie ten klneliai.ar jie gali buti kalneliais,kazkokia supuokle.sendien vaziavau. Aikstelese prie prekybos tinklu baisesni kalneliai.tai tokiu reikia ar dar baisesniu.kad pasoktum gerai atlekias.cia tik pinigus isleisti.
Ignas    Šeš, 2019-11-16 / 22:11
Kam tie kalneliai, proto bokstai jus, jeigu nera apsvietimo? Visu greiciu atlekes automobilis pakils i aukšti ir 20-50 cm auksciau, nei iprastai, numus pestyji...
Paulina    Pir, 2019-11-18 / 08:53
Matosi, kad kalneliai daromi išilgai gatvės, o ne skersai. Tai jie bus skirti pėstiesiems, o ne automobiliams ?!
Kažkas negerai.    Pir, 2019-11-18 / 21:19
Kažkas negerai, netikiu, kad tie kalneliai yra teisingas sprendimas. Apšvieskite, tinkamai apšvieskite perėją, o dar geriau, įrenkite šviesoforą pėstiesiems, o "kalneliai", tai ne tai...
nu vo    Ket, 2019-11-21 / 22:50
pasifotografavom ir darbas atlikta, o tie kalneliai tegu jie skradžiai prasmenga, juo labiau, kas išilgai o ne skersai gatvės. Cirkai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.