Nelaimingoje perėjoje iškilo saugumo kalneliai

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Ket­vir­ta­die­nį pra­si­dė­jo sau­gu­mo kal­ne­lių Kur­šė­nuo­se, pe­rė­jo­je ties So­do gat­ve, įren­gi­mo dar­bai.
Kur­šė­nuo­se, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­san­čio ma­gist­ra­li­nio ke­lio A11 Šiau­liai--Pa­lan­ga 26,032 ki­lo­met­re, kur yra vie­na pa­vo­jin­giau­sių ra­jo­no pe­rė­jų, bu­vo įren­gi­nė­ja­mi grei­tį tu­rin­tys su­ma­žin­ti ir sau­gu­mą už­tik­rin­ti kal­ne­liai.
Ta­čiau ke­lio įren­gi­niai su­kė­lė abe­jo­nių Šiau­lių ra­jo­no me­rui An­ta­nui Be­za­rui. Va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad ma­ši­nos per kal­ne­lius ma­ši­nos le­kia net ne­su­ma­žin­da­mos grei­čio.

Dar­bus at­lie­kan­tys AB "Ke­lių prie­žiū­ros" spe­cia­lis­tai pa­tei­kė brė­ži­nius, pa­gal ku­riuos yra įren­gi­nė­ja­mi grei­tį ma­ži­nan­tys kal­ne­liai. Dar­bai vyks­ta griež­tai pa­gal pro­jek­tą, ku­rį už­sa­kiu­si Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Ste­bi­na ir tai, kad per aš­tuo­nis cen­ti­met­rus nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies iš­ki­lę kal­ne­liai įren­gi­nė­ja­mi ne sker­sai gat­vės, o išil­gai. Net ir leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai juos per­va­žiuo­ja net ne­su­ma­ži­nę grei­čio ir net ne­pa­jaus­da­mi, kad per­va­žia­vo kal­ne­lį.

Pa­gal pa­reng­to pro­jek­to brė­ži­nius ant kal­ne­lių dar bus švie­są at­spin­din­tys kvad­ra­tai, be to, sto­vės ke­lio ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kad ke­ly­je yra grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai.

Šio­je pa­vo­jin­go­je pe­rė­jo­je per ne­pil­nus me­tus įvy­ko trys skau­džios eis­mo ne­lai­mės: du žmo­nės žu­vo, vie­nas su­ža­lo­tas. Po šių ne­lai­mių ir gau­sy­bės Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Sa­ra­po, gy­ven­to­jų pro­tes­tų, Ke­lių di­rek­ci­ja pa­ga­liau pa­ža­dė­jo, kad eis­mo sau­gu­mo kal­ne­liai bus įreng­ti per dvi sa­vai­tes.