Supleškėjo pastatai ir automobilis

Kai ku­riuos me­di­nius sta­ti­nius lieps­na tie­siog pra­ri­jo, o ki­tus su­nio­ko­jo.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą, po 23 va­lan­dos, Šiau­liuo­se, Pap­rū­džio gat­vė­je, de­gė in­di­vi­dua­lus gy­ve­na­ma­sis na­mas, du san­dė­liu­kai, ga­ra­žas, mal­ki­nė.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams, vi­si pa­mi­nė­ti pa­sta­tai de­gė at­vi­ra lieps­na.

Gais­ro me­tu su­de­gė mū­ri­nis ga­ra­žas, abu su­blo­kuo­ti mū­ri­niai san­dė­liu­kai, kie­me bu­vęs au­to­mo­bi­lis MB 200, mal­ki­nė, ap­de­gė apie 10 ku­bi­nių met­rų mal­kų.

Taip pat ap­de­gė na­mo sie­nos, pa­lė­pė, te­ra­sa.

Iš de­gu­sio na­mo bu­vo iš­ves­ti trys žmo­nės – jie ne­nu­ken­tė­jo.

Kol ti­ria­mos dvi la­biau­siai ti­kė­ti­nos šiuos sta­ti­nius su­nio­ko­ju­sio gais­ro prie­žas­tys: ar­ba ug­nis įsi­žie­bė dėl neat­sa­kin­go žmo­gaus el­ge­sio ar­ba dėl elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mo.