Sodybos šeimininkas tapo įsibrovusių plėšikų auka

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ne­tru­kus at­vers nu­žu­dy­mo by­lą.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ne­tru­kus pra­dės nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je ga­li­mu nu­žu­dy­mu iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų kal­ti­na­mi du Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Tel­šių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai, me­tu bu­vo nu­sta­ty­tos šių me­tų bir­že­lį be jo­kios prie­žas­ties įvyk­dy­tos žmog­žu­dys­tės ap­lin­ky­bės.

Vie­na­me Ak­me­nės ra­jo­no kai­me anks­tų ry­tą nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų ap­svai­gę 21-erių ir 24 me­tų vy­rai pa­si­rin­ko at­si­tik­ti­nę so­dy­bą ir iš­lau­žė na­mų du­ris.

Plė­ši­kai įsi­ver­žė į vi­dų ir puo­lė iš mie­gų pa­ža­din­tą šei­mi­nin­ką.

Ki­ta­me kam­ba­ry­je bu­vu­siai šei­mi­nin­ko su­gy­ven­ti­nei vie­nas iš kal­ti­na­mų­jų gra­si­no su­muš­ti, jei ši ban­dys kvies­ti pa­gal­bą.

Prieš ag­re­sy­vius, įžū­lius jau ne kar­tą teis­tus nu­si­kal­tė­lius so­dy­bos šei­mi­nin­kui ap­si­gin­ti ne­pa­vy­ko, vy­rai jį mir­ti­nai su­mu­šė ir pa­bė­go.

Kal­ti­na­mie­ji tą pa­čią die­ną bu­vo su­ras­ti ir su­lai­ky­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Vie­nas kal­ti­na­mų­jų sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta vi­siš­kai, o ki­tas – tik iš da­lies.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą nuo 8 iki 20 me­tų ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki gy­vos gal­vos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.