Plėšikas terorizavo Radviliškio ir Šiaulių gyventojus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas, jam skir­ta in­ten­sy­vi prie­žiū­ra.
Šiau­lių bei Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jams vė­ly­vais va­sa­ros va­ka­rais pa­si­ro­dy­ti gat­vė­se bu­vo ta­pę ne­sau­gu: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis su­lauk­da­vo pra­ne­ši­mų apie bru­ta­lius plė­ši­mus, ku­rių me­tu žmo­nės ne tik ne­tek­da­vo sa­vo daik­tų, bet dar ir bū­da­vo stip­riai su­ža­lo­ja­mi, dėl to pa­tek­da­vo net į li­go­ni­nę.

Plė­ši­mai – vie­nas po ki­to

Daž­niau­siai au­kos bu­vo mo­te­rys ar­ba gir­ti vy­rai. Nu­ken­tė­ju­sie­ji įsi­dė­mė­da­vo, kad už­puo­li­kas vil­kė­da­vo tam­siais rū­bais ir bū­da­vo su gobtuvu.

Pir­ma in­for­ma­ci­ja apie taip vil­kin­čio as­mens pa­da­ry­tą plė­ši­mą Rad­vi­liš­ky­je bu­vo gau­ta lie­pos 18-osios nak­tį. Apie pu­sę dvie­jų nak­ties Kęs­tu­čio gat­vė­je bu­vo už­pul­tas iš ka­zi­no ėjęs ne­blai­vus vy­ras. Jis ne­te­ko mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­no ir pi­ni­gi­nės su 10-čia eu­rų bei do­ku­men­tais.

Tos pa­čios pa­ros va­ka­rą, apie 22 va­lan­dą, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bu­dė­to­jus pa­sie­kė ži­nia, jog bru­ta­lus plė­ši­mas pa­da­ry­tas Šiau­liuo­se. Li­go­ni­nė­je dėl gal­vos žaiz­dų ir sme­ge­nų su­krė­ti­mo at­si­dū­rė 59 me­tų me­tų mo­te­ris, ku­ri bu­vo už­pul­ta mies­to cent­re esan­čio­je Vil­niaus gat­vė­je. Iš nu­ga­ros ji pa­ty­rė stip­rų smū­gį į gal­vą ir ne­te­ko ran­ki­nės, ku­rio­je bu­vo mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas ir pi­ni­gi­nė su as­mens do­ku­men­tais, pi­ni­gais bei ban­ko kor­te­le.

Lie­pos 19-osios nak­tį – ir vėl pra­ne­ši­mas apie plė­ši­mą Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je. Apip­lėš­tas išė­jęs iš klu­bo gir­tas vy­ras ne­te­ko mo­bi­laus te­le­fo­no, bran­gaus laik­ro­džio ir pi­ni­gi­nės su ban­ko kor­te­lė­mis.

Tos pa­čios die­nos va­ka­rą nuo plė­ši­ko nu­ken­tė­jo Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jas. Vy­ras bu­vo už­pul­tas Ge­di­mi­no gat­vė­je, prie dau­gia­bu­čio na­mo. Nu­ken­tė­ju­sia­jam nuo stip­raus smū­gio iš­ni­ro žan­di­kau­lis, jis gy­dy­ti iš­vež­tas į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Už­puo­li­ko lai­mi­kis – 600 eu­rų.

Praė­jus sa­vai­tei, ži­nia apie plė­ši­mą Šiau­liuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­sie­kė lie­pos 26-ąją. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kai in­for­ma­vo, kad dėl gal­vos ir vei­do su­mu­ši­mų, ku­riuos pa­ty­rė prieš ke­le­tą die­nų, krei­pė­si nak­tį Vil­niaus ir P. Vi­šins­kio gat­vių san­kry­žo­je už­pul­tas 30-me­tis šiau­lie­tis. Vy­ras ne­te­ko 100 eu­rų, te­le­fo­no ir do­ku­men­tų.

Praė­jus dar sa­vai­tei, plė­ši­mai Šiau­liuo­se pa­si­py­lė dvi nak­tis iš ei­lės.

Rugp­jū­čio 3-iąją P. Cvir­kos gat­vė­je 26 me­tų vai­ki­nas bu­vo taip su­muš­tas, kad at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Rugp­jū­čio 4-osios nak­tį už­puo­li­kas ran­ką pa­kė­lė prieš mer­gi­nas, ku­rios su drau­ge ne­to­li Pet­ro ir Po­vi­lo Ka­ted­ros lau­kė tak­si. Priė­jęs tam­siai ap­si­ren­gęs vy­ras pa­si­tei­ra­vo, kur yra pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras "Sau­lės mies­tas", o po to stip­riu smū­giu par­grio­vė jas ant že­mės ir nuo vie­nos mer­gi­nos kak­lo nu­plė­šė auk­si­nę gran­di­nė­lę bei pa­gro­bė kup­ri­nę su jo­je bu­vu­siais daik­tais. Mer­gi­na pa­ty­rė 525 eu­rų tur­ti­nę ža­lą.

Po po­ros sa­vai­čių plė­ši­kas ap­si­reiš­kė Rad­vi­liš­ky­je. Vė­lų rugp­jū­čio 18-osios va­ka­rą S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je bu­vo api­plėš­tas 70 me­tų vy­ras, ne­blai­vus ėjęs na­mo. Vy­ras at­si­pei­kė­jo ne tik be 15 eu­rų, aki­nių ir te­le­fo­no, bet ir be šor­tų.

Skriau­dė mo­te­ris ir ne­blai­vius

Mi­nė­tų plė­ši­mų ty­ri­mą iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no bei Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pe­rė­mė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai. Atsk­leis­ti bru­ta­lius nu­si­kal­ti­mus pa­dė­jo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, į ku­rių aki­ra­tį pa­te­ko spor­tiš­ko su­dė­ji­mo vy­ras. Taip pa­vy­ko iden­ti­fi­kuo­ti už­puo­li­ko as­me­ny­bę.

Paaiš­kė­jo, kad – tai 36 me­tų šiuo me­tu Rad­vi­liš­ky­je ap­si­gy­ve­nęs klai­pė­diš­kis. Nuo 14-kos me­tų dėl plė­ši­mų ir va­gys­čių su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­rin­tis vy­ras už sa­vo pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas at­li­kęs pa­sku­ti­nę baus­mę, lais­vę at­ga­vo pa­va­sa­rį ir ap­si­gy­ve­no pas drau­gę Rad­vi­liš­ky­je.

Daug kar­tų teis­tas vy­ras pra­gy­ve­ni­mui grį­žo prie se­no "ama­to", au­ko­mis rink­da­ma­sis silp­nes­niuo­sius – mo­te­ris ar­ba gir­tus vy­rus.

Pa­rei­gū­nai jo nu­si­kals­ta­mas vei­kas nu­trau­kė rugp­jū­čio 27-ąją. Įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas, jam pa­reikš­ti įta­ri­mai. Jam, teis­mo spren­di­mu, skir­ta in­ten­sy­vi prie­žiū­ra ir už­dė­ta apy­ko­jė, ku­ri ne­lei­džia lais­vai ju­dė­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos ri­bų.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ma­no, kad nuo šio vy­ro ga­lė­jo nu­ken­tė­ti ir dau­giau žmo­nių. Ka­dan­gi au­ko­mis jis pa­si­rink­da­vo ne­blai­vius as­me­nis, tai gal­būt ne vi­si drį­so kreip­tis į po­li­ci­ją. Jei kas nors esa­te at­si­dū­rę ana­lo­giš­ko­se si­tua­ci­jo­se ir nu­ken­tė­ję, pa­skam­bin­ki­te mi­nė­tus plė­ši­mus ti­rian­čiai ty­rė­jai te­le­fo­nu (8700) 62818 ar­ba pa­ra­šy­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu in­ga.maslauskiene@policija.lt ir pa­si­da­lin­ki­te tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja.

Komentarai

kike    Ant, 2019-09-24 / 08:45
Plėšikai siautėja tiesiog miestų gatvėse, o policijos nė kvapo. Kur tie policininkai sulindę? Kam mums tokia policija, kuri mūsų nesaugo?
Nežinomas    Ant, 2019-09-24 / 21:07
Aš tai nesuprantu sumušė žmogu apvogė ir ne viena, gerai kad dar neužmuše ko nors. Teismo sprendimas apykoje, intensivi priežiura. Nu čia tai normaliai sodint tokiu reikia. Nu neveltui čia Lietuva geda.
siautėja miestų gatvėse, o policijos nė kvapo.    Tre, 2019-09-25 / 13:09
Užtat kariuomenė keliasi iš užkampio Pakruojo gatvėje ir švenčia su dūdomis miesto centre. O policija nukišta į buvusias okupantų kareivines Purienų gatvėje... Sako, čia Skvernelio družbanas Stončaitis taip pasistengė Šiaulių merui Sartauskui palaimingai miegant...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.