Plėšikas terorizavo Radviliškio ir Šiaulių gyventojus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas, jam skir­ta in­ten­sy­vi prie­žiū­ra.
Šiau­lių bei Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jams vė­ly­vais va­sa­ros va­ka­rais pa­si­ro­dy­ti gat­vė­se bu­vo ta­pę ne­sau­gu: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis su­lauk­da­vo pra­ne­ši­mų apie bru­ta­lius plė­ši­mus, ku­rių me­tu žmo­nės ne tik ne­tek­da­vo sa­vo daik­tų, bet dar ir bū­da­vo stip­riai su­ža­lo­ja­mi, dėl to pa­tek­da­vo net į li­go­ni­nę.

Plė­ši­mai – vie­nas po ki­to

Daž­niau­siai au­kos bu­vo mo­te­rys ar­ba gir­ti vy­rai. Nu­ken­tė­ju­sie­ji įsi­dė­mė­da­vo, kad už­puo­li­kas vil­kė­da­vo tam­siais rū­bais ir bū­da­vo su gobtuvu.

Pir­ma in­for­ma­ci­ja apie taip vil­kin­čio as­mens pa­da­ry­tą plė­ši­mą Rad­vi­liš­ky­je bu­vo gau­ta lie­pos 18-osios nak­tį. Apie pu­sę dvie­jų nak­ties Kęs­tu­čio gat­vė­je bu­vo už­pul­tas iš ka­zi­no ėjęs ne­blai­vus vy­ras. Jis ne­te­ko mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­no ir pi­ni­gi­nės su 10-čia eu­rų bei do­ku­men­tais.

Tos pa­čios pa­ros va­ka­rą, apie 22 va­lan­dą, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bu­dė­to­jus pa­sie­kė ži­nia, jog bru­ta­lus plė­ši­mas pa­da­ry­tas Šiau­liuo­se. Li­go­ni­nė­je dėl gal­vos žaiz­dų ir sme­ge­nų su­krė­ti­mo at­si­dū­rė 59 me­tų me­tų mo­te­ris, ku­ri bu­vo už­pul­ta mies­to cent­re esan­čio­je Vil­niaus gat­vė­je. Iš nu­ga­ros ji pa­ty­rė stip­rų smū­gį į gal­vą ir ne­te­ko ran­ki­nės, ku­rio­je bu­vo mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas ir pi­ni­gi­nė su as­mens do­ku­men­tais, pi­ni­gais bei ban­ko kor­te­le.

Lie­pos 19-osios nak­tį – ir vėl pra­ne­ši­mas apie plė­ši­mą Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je. Apip­lėš­tas išė­jęs iš klu­bo gir­tas vy­ras ne­te­ko mo­bi­laus te­le­fo­no, bran­gaus laik­ro­džio ir pi­ni­gi­nės su ban­ko kor­te­lė­mis.

Tos pa­čios die­nos va­ka­rą nuo plė­ši­ko nu­ken­tė­jo Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jas. Vy­ras bu­vo už­pul­tas Ge­di­mi­no gat­vė­je, prie dau­gia­bu­čio na­mo. Nu­ken­tė­ju­sia­jam nuo stip­raus smū­gio iš­ni­ro žan­di­kau­lis, jis gy­dy­ti iš­vež­tas į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Už­puo­li­ko lai­mi­kis – 600 eu­rų.

Praė­jus sa­vai­tei, ži­nia apie plė­ši­mą Šiau­liuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­sie­kė lie­pos 26-ąją. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kai in­for­ma­vo, kad dėl gal­vos ir vei­do su­mu­ši­mų, ku­riuos pa­ty­rė prieš ke­le­tą die­nų, krei­pė­si nak­tį Vil­niaus ir P. Vi­šins­kio gat­vių san­kry­žo­je už­pul­tas 30-me­tis šiau­lie­tis. Vy­ras ne­te­ko 100 eu­rų, te­le­fo­no ir do­ku­men­tų.

Praė­jus dar sa­vai­tei, plė­ši­mai Šiau­liuo­se pa­si­py­lė dvi nak­tis iš ei­lės.

Rugp­jū­čio 3-iąją P. Cvir­kos gat­vė­je 26 me­tų vai­ki­nas bu­vo taip su­muš­tas, kad at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Rugp­jū­čio 4-osios nak­tį už­puo­li­kas ran­ką pa­kė­lė prieš mer­gi­nas, ku­rios su drau­ge ne­to­li Pet­ro ir Po­vi­lo Ka­ted­ros lau­kė tak­si. Priė­jęs tam­siai ap­si­ren­gęs vy­ras pa­si­tei­ra­vo, kur yra pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras "Sau­lės mies­tas", o po to stip­riu smū­giu par­grio­vė jas ant že­mės ir nuo vie­nos mer­gi­nos kak­lo nu­plė­šė auk­si­nę gran­di­nė­lę bei pa­gro­bė kup­ri­nę su jo­je bu­vu­siais daik­tais. Mer­gi­na pa­ty­rė 525 eu­rų tur­ti­nę ža­lą.

Po po­ros sa­vai­čių plė­ši­kas ap­si­reiš­kė Rad­vi­liš­ky­je. Vė­lų rugp­jū­čio 18-osios va­ka­rą S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je bu­vo api­plėš­tas 70 me­tų vy­ras, ne­blai­vus ėjęs na­mo. Vy­ras at­si­pei­kė­jo ne tik be 15 eu­rų, aki­nių ir te­le­fo­no, bet ir be šor­tų.

Skriau­dė mo­te­ris ir ne­blai­vius

Mi­nė­tų plė­ši­mų ty­ri­mą iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no bei Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pe­rė­mė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai. Atsk­leis­ti bru­ta­lius nu­si­kal­ti­mus pa­dė­jo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, į ku­rių aki­ra­tį pa­te­ko spor­tiš­ko su­dė­ji­mo vy­ras. Taip pa­vy­ko iden­ti­fi­kuo­ti už­puo­li­ko as­me­ny­bę.

Paaiš­kė­jo, kad – tai 36 me­tų šiuo me­tu Rad­vi­liš­ky­je ap­si­gy­ve­nęs klai­pė­diš­kis. Nuo 14-kos me­tų dėl plė­ši­mų ir va­gys­čių su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­rin­tis vy­ras už sa­vo pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas at­li­kęs pa­sku­ti­nę baus­mę, lais­vę at­ga­vo pa­va­sa­rį ir ap­si­gy­ve­no pas drau­gę Rad­vi­liš­ky­je.

Daug kar­tų teis­tas vy­ras pra­gy­ve­ni­mui grį­žo prie se­no "ama­to", au­ko­mis rink­da­ma­sis silp­nes­niuo­sius – mo­te­ris ar­ba gir­tus vy­rus.

Pa­rei­gū­nai jo nu­si­kals­ta­mas vei­kas nu­trau­kė rugp­jū­čio 27-ąją. Įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas, jam pa­reikš­ti įta­ri­mai. Jam, teis­mo spren­di­mu, skir­ta in­ten­sy­vi prie­žiū­ra ir už­dė­ta apy­ko­jė, ku­ri ne­lei­džia lais­vai ju­dė­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos ri­bų.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ma­no, kad nuo šio vy­ro ga­lė­jo nu­ken­tė­ti ir dau­giau žmo­nių. Ka­dan­gi au­ko­mis jis pa­si­rink­da­vo ne­blai­vius as­me­nis, tai gal­būt ne vi­si drį­so kreip­tis į po­li­ci­ją. Jei kas nors esa­te at­si­dū­rę ana­lo­giš­ko­se si­tua­ci­jo­se ir nu­ken­tė­ję, pa­skam­bin­ki­te mi­nė­tus plė­ši­mus ti­rian­čiai ty­rė­jai te­le­fo­nu (8700) 62818 ar­ba pa­ra­šy­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu in­ga.maslauskiene@policija.lt ir pa­si­da­lin­ki­te tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja.