Plėšimu kaltinamų asmenų gauja stos prieš teismą

Policijos nuotr.
2018 metų sausio 24 dieną sustiprintos policijos pajėgos iš Šiaulių, Joniškio, Pakruojo blokavo išvažiavimus iš Joniškio. Buvo tikrinamos transporto priemonės.
Ban­dy­mas prieš pu­sant­rų me­tų Jo­niš­kio mies­te įvyk­dy­ti plė­ši­mą grei­tai bus nag­ri­nė­ja­mas teis­me. Kal­ti­ni­mai ren­gi­mu­si įvyk­dy­ti gink­luo­tą plė­ši­mą ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu šau­na­mai­siais gink­lais bei šaud­me­ni­mis pa­reikš­ti trims šiau­lie­čiams – 31-erių me­tų Jev­ge­ni­jui Krav­čiu­kui, 25-erių Kris­ti­jo­nui Cha­dze­vi­čiui ir 36-erių Ar­tū­rui Ria­bo­vui.

Vie­nas iš nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­rių Jev­ge­ni­jus Krav­čiu­kas, taip pat kal­ti­na­mas pa­si­prie­ši­ni­mu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui, o A. Ria­bo­vas – ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis be tiks­lo jas pla­tin­ti. Ket­vir­to­jo, kar­tu ga­li­mai vyk­džiu­sio nu­si­kals­ta­mą vei­ką, šiau­lie­čio 27 me­tų Pau­liaus Pet­ro­nio at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­skir­tas.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, at­li­kę iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­tė, kad šis nu­si­kal­ti­mas bu­vo kruopš­čiai pla­nuo­tas iš anks­to.

Jev­ge­ni­jus Krav­čiu­kas, siū­lė Lat­vi­jo­je gy­ve­nan­tiems pa­žįs­ta­miems pri­si­dė­ti prie ren­gia­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ir gau­ti už tai pi­ni­gų. Kal­ti­na­ma­sis pra­šė lat­vių su­si­siek­ti su vie­nu jo­niš­kie­čiu ir su­si­tar­ti su juo dėl su­si­ti­ki­mo, ta­čiau vė­liau tai pa­da­rė pa­ts. Nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­rius taip sie­kė iš jo­niš­kie­čio pa­grob­ti 13 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lį.

Praė­ju­sių me­tų sau­sio 24 die­ną or­ga­ni­zuo­ta gru­pė iš Šiau­lių, au­to­mo­bi­ly­je vež­da­mie­si me­ta­li­nį stry­pą, du pis­to­le­tus, šo­vi­nių, du­jų ba­lio­nė­lį, pa­ju­dė­jo Jo­niš­kio link. Vy­rai at­vy­ko prie jo­niš­kie­čio na­mų, kur lau­kė iš na­mų išei­nan­čio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ko. Lai­mei, už­pul­ti šei­mi­nin­ko kal­ti­na­mie­siems ne­pa­vy­ko, nes jų au­to­mo­bi­lį pa­tik­rin­ti nu­spren­dė ku­rį lai­ką šiau­lie­čių kom­pa­ni­ją se­kę pa­rei­gū­nai.

Du as­me­nys bu­vo su­lai­ky­ti iš kar­to, dviem pa­vy­ko pa­spruk­ti.

Vie­nas pa­rei­gū­nų per­se­kio­ja­mas bėg­lys, iš­gir­dęs kri­mi­na­lis­to šūks­nį su­sto­ti, į pa­rei­gū­ną nu­krei­pė pis­to­le­tą, dėl to bu­vo pa­nau­do­tas tar­ny­bi­nis gink­las. Ta­čiau ir po to bėg­lys ne­sus­to­jo ir, nu­bė­gęs ke­lis šim­tus met­rų, už­si­da­rė Že­mai­tės gat­vė­je esan­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo lau­ko tua­le­te.

Po de­ry­bų jis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­si­da­vė. Paaiš­kė­jo, kad pa­rei­gū­no pa­leis­ti šū­viai jam pa­tai­kė į ko­ją bei ran­ką ir bėg­lys stip­riai krau­ja­vo. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, su­tei­kę pir­mą­ją pa­gal­bą, stab­dant krau­ja­vi­mą, su­ža­lo­tą­jį per­da­vė me­di­kams.

Po ku­rio lai­ko vie­na­me Aud­ru­vės gat­vės gy­ve­na­mų­jų na­mų, bu­vo ap­sup­tas ir su­lai­ky­tas pa­sku­ti­ny­sis bėg­lys. Jis taip pat bu­vo gink­luo­tas, jo gink­las ras­tas nu­mes­tas vie­no na­mo kie­me.

Vi­si as­me­nys yra ge­rai ži­no­mi po­li­ci­jai, jie ne kar­tą teis­ti už įvai­rias nu­si­kals­ta­mas vei­kas. At­lie­kant kra­tas kal­ti­na­mų­jų na­muo­se A. Ria­bo­vo bu­te ras­ti ne­tei­sė­tai lai­ko­mi šaud­me­nys, gink­las ir ka­na­pės.

Kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir nei­gia no­rė­ję pa­grob­ti au­to­mo­bi­lį.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už šiuos nu­si­kal­ti­mus nu­ma­to areš­tą ar­ba lais­vės atė­mi­mą nuo 2 iki 10 me­tų.

Policijos nuotr.
Su organizuota nusikalstamų grupuočių veikla siejamas Jevgenijus Kravčiukas sulaikymo metu į policijos pareigūną nukreipė ginklą. Laimei, iššauti jis nespėjo.