Plė­ši­mų pa­si­tai­ko ir vi­dur­die­nį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­liuo­se plė­ši­mą įvyk­džiu­siam vy­rui bu­vo už­dė­ti ant­ran­kiai, jis už­da­ry­tą į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nę. Pak­ruo­jo ra­jo­ne nu­si­kal­tu­sios mo­te­rys ieš­ko­mos.
Praėjusį ket­vir­ta­die­nį Šiau­liuo­se ir Pak­ruo­jo ra­jo­ne api­plėš­ti du vy­rai. Gro­bis – ne vie­nas tūks­tan­tis eu­rų.

Tūks­tan­čiai – ki­še­nė­je

Pak­ruo­jo ra­jo­no, Bi­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jas pra­ra­do pus­šeš­to tūks­tan­čio eu­rų.

Pa­sak 80 me­tų nu­ken­tė­ju­sio­jo, apie 12 va­lan­dą die­nos į jo gy­ve­na­mo­jo na­mo kie­mą užė­jo dvi ne­pa­žįs­ta­mos mo­te­rys.

Vie­na vieš­nia be jo­kių skru­pu­lų čiu­po į glė­bį šei­mi­nin­ką ir jė­ga įstū­mė jį į na­mą. Kam­ba­ry­je už­puo­li­kė pen­si­nin­ką par­grio­vė ant lo­vos ir ėmė jį smaug­ti.

Tuo tar­pu ki­ta mo­te­ris apieš­ko­jo nu­ken­tė­ju­sįjį ir pa­si­sa­vi­no ki­še­nė­je lai­ky­tus 5 500 eu­rų.

Pag­ro­bu­sios pi­ni­gus, plė­ši­kės pa­si­ša­li­no.

Se­no­lis krei­pė­si į po­li­ci­ją. Jis pa­pa­sa­ko­jo vis­ką, kas nu­ti­ko, aiš­ki­no, kad gy­ve­ni­mo san­tau­pas vi­sa­da ne­šio­jęs su sa­vi­mi, nes bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad taip yra sau­giau­sia.

Skel­bia­ma paieš­ka

Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio­jo, mo­te­rys kal­bė­jo lie­tu­viš­kai. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl plė­ši­mo. Įta­ria­mų­jų ieš­ko­ma.

Įta­ria­ma, kad nu­si­kal­ti­mą įvyk­dę as­me­nys bu­vo at­vy­kę mė­ly­nos spal­vos au­to­mo­bi­liu "Au­di A4", ku­ris yra se­da­no ti­po, ga­li bū­ti pa­ga­min­tas 1995--2001 m. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo vi­du­ti­nio kū­no su­dė­ji­mo vy­riš­kis, ku­ris dė­vė­jo mė­ly­nos spal­vos iki ke­lių šor­tus bei rau­do­nos spal­vos be ran­ko­vių va­sa­ri­nius marš­ki­nė­lius.

Vie­na mo­te­ris – apie 45 me­tų, smul­kaus kū­no su­dė­ji­mo, apie 150–160 cm ūgio, švie­siais plau­kais, su­riš­tais į ka­są, vil­kė­jo pil­kos spal­vos va­sa­ri­ne li­no su­kne­le, ki­ta -- apie 50 me­tų, stam­baus kū­no su­dė­ji­mo, tam­siais plau­kais, apie 160–170 cm ūgio, mū­vė­jo juo­dos spal­vos tamp­res, vil­kė­jo bal­tus va­sa­ri­nius marš­ki­nė­lius su ran­ko­vė­mis.

Gy­ven­to­jus, mi­nė­tu lai­ku Pak­ruo­jo ra­jo­ne pa­ste­bė­ju­sius mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį ar pra­va­žiuo­jant pra­si­len­ku­sius ir sa­vo au­to­mo­bi­lio vaiz­do re­gist­ra­to­riu­je jį už­fik­sa­vu­sius, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­liep­ti ir su­si­siek­ti su šį nu­si­kal­ti­mą ti­rian­čiais pa­rei­gū­nais te­le­fo­nais: (8 700) 61632, (8 648) 74309.

Atė­mė ne­tgi kre­mą

Bir­že­lio 20 die­ną, dvi va­lan­dos po vi­dur­nak­čio, Šiau­liuo­se, prie Til­žės gat­vė­je esan­čio pre­ky­bos cent­ro, 29 me­tų vy­rą iš nu­ga­ros už­puo­lė ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras.

Anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, už­smau­gęs ran­ka kak­lą, už­puo­li­kas iš ki­še­nės iš­trau­kė mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­ną, aš­tuo­nis eu­rus, o iš pir­ki­nių mai­še­lio – kre­mą.

Plė­ši­ko pa­da­ry­tą ža­lą šiau­lie­tis įver­ti­no 40-ia eu­rų.

Su­lai­ky­tas ir į areš­ti­nę už­da­ry­tas nu­si­kals­ta vei­ka įta­ria­mas 35 me­tų vy­ras. Pag­rob­ti daik­tai su­ras­ti.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vie­na iš ga­li­mų plė­ši­mu Bi­nė­nų kai­me įta­ria­mų mo­te­rų.
Po­li­ci­jos nuo­tr.
Įta­ria­ma, kad nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas nu­si­kal­tė­liams at­vy­kus šiuo vaiz­do ka­me­ra už­fik­suo­tu au­to­mo­bi­liu.