Plėšikai sulaikyti po pusantro mėnesio

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Cent­ri­nia­me mies­to par­ke api­plė­šę ir su­mu­šę žmo­gų, plė­ši­kai gro­bį pa­si­da­li­jo.
Šiau­lių po­li­ci­ja su­lai­kė du vy­rus, įta­ria­mus 19-me­čio šiau­lie­čio api­plė­ši­mu.

Šiau­liuo­se, ties P. Vi­šins­kio bib­lio­te­ka esan­čiu įė­ji­mu į cent­ri­nį mies­to par­ką, rugp­jū­čio 22 die­ną bu­vo api­plėš­tas vai­ki­nas, jis ne­te­ko kup­ri­nės su as­me­ni­niais daik­tais ir dviem mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Iš kar­to įta­ria­mų­jų su­lai­ky­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau po pu­sant­ro mė­ne­sio dar­bo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no 23-ejų ir 26 me­tų įta­ria­muo­sius.

19-me­tis nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­žin­čių po­rta­le bu­vo pa­si­skel­bęs, jog ieš­ko drau­go. 23 me­tų už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą ir trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą iš­gė­rus teis­tas kur­šė­niš­kis, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Šiau­liuo­se, at­si­lie­pė į kvie­ti­mą.

Vie­ną va­sa­ros va­ka­rą abu su­ta­rė su­si­tik­ti prie Šiau­lių cent­ri­nio par­ko.

Į su­si­ti­ki­mą 23 me­tų vai­ki­ną at­ly­dė­jo 26 me­tų jo pa­žįs­ta­mas, jis iš pra­džių lai­kė­si ato­kiau.

Po­li­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad vy­rai bu­vo su­ta­rę, jog vie­nas prieis ir pa­kvies jau­nuo­lį pa­si­vaikš­čio­ti į par­ką, o ki­tas – prieis vė­liau.

Kai ka­pi­šo­ną už­si­maukš­li­nęs bend­ri­nin­kas priar­tė­jo prie su­si­ti­ku­sių­jų, pra­si­dė­jo 19-me­čio eg­ze­ku­ci­ja: vie­nas nu­ken­tė­ju­sį­jį lai­kė, o ki­tas mu­šė, rei­ka­lau­da­mas ati­duo­ti vi­sus daik­tus.

Me­di­kai 19-me­čiui vė­liau kons­ta­ta­vo poo­di­nes vei­do, gal­vos ir ran­kų krau­jos­ru­vas, nu­broz­di­ni­mus, ku­rie su­kė­lė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Už­pul­ta­sis ne­te­ko kup­ri­nės su įvai­riais as­me­ni­niais daik­tais ir 45 eu­rais bei ki­še­nė­je bu­vu­sių dvie­jų te­le­fo­nų "Iphone7" ir "Sam­sung Ga­la­xy S3".

Nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė 478 eu­rų tur­ti­nę ža­lą.

Pa­vog­tus pi­ni­gus įta­ria­mie­ji pa­si­da­li­jo, o kup­ri­nę su jo­je bu­vu­siais do­ku­men­tais ir ki­tais jiems ne­rei­ka­lin­gais daik­tais iš­me­tė. Te­le­fo­nai per po­li­ci­jos kra­tą su­ras­ti na­muo­se pas 26 me­tų įta­ria­mą­jį.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-10-15 / 09:15
Nesvarbu kokios pakraipos nukentėjusysis, bet smurtautojai neturi teisės įvedinėti savo tvarkos ir sveikinu policijos darbuotojus, kad nepraleido pro akis šio pavojingo nusikaltimo ir nusikaltėliai, tikiuos, gaus deramą įvertinimą teisme.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.