Plėšikai sulaikyti po pusantro mėnesio

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Cent­ri­nia­me mies­to par­ke api­plė­šę ir su­mu­šę žmo­gų, plė­ši­kai gro­bį pa­si­da­li­jo.
Šiau­lių po­li­ci­ja su­lai­kė du vy­rus, įta­ria­mus 19-me­čio šiau­lie­čio api­plė­ši­mu.

Šiau­liuo­se, ties P. Vi­šins­kio bib­lio­te­ka esan­čiu įė­ji­mu į cent­ri­nį mies­to par­ką, rugp­jū­čio 22 die­ną bu­vo api­plėš­tas vai­ki­nas, jis ne­te­ko kup­ri­nės su as­me­ni­niais daik­tais ir dviem mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Iš kar­to įta­ria­mų­jų su­lai­ky­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau po pu­sant­ro mė­ne­sio dar­bo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no 23-ejų ir 26 me­tų įta­ria­muo­sius.

19-me­tis nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­žin­čių po­rta­le bu­vo pa­si­skel­bęs, jog ieš­ko drau­go. 23 me­tų už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą ir trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą iš­gė­rus teis­tas kur­šė­niš­kis, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Šiau­liuo­se, at­si­lie­pė į kvie­ti­mą.

Vie­ną va­sa­ros va­ka­rą abu su­ta­rė su­si­tik­ti prie Šiau­lių cent­ri­nio par­ko.

Į su­si­ti­ki­mą 23 me­tų vai­ki­ną at­ly­dė­jo 26 me­tų jo pa­žįs­ta­mas, jis iš pra­džių lai­kė­si ato­kiau.

Po­li­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad vy­rai bu­vo su­ta­rę, jog vie­nas prieis ir pa­kvies jau­nuo­lį pa­si­vaikš­čio­ti į par­ką, o ki­tas – prieis vė­liau.

Kai ka­pi­šo­ną už­si­maukš­li­nęs bend­ri­nin­kas priar­tė­jo prie su­si­ti­ku­sių­jų, pra­si­dė­jo 19-me­čio eg­ze­ku­ci­ja: vie­nas nu­ken­tė­ju­sį­jį lai­kė, o ki­tas mu­šė, rei­ka­lau­da­mas ati­duo­ti vi­sus daik­tus.

Me­di­kai 19-me­čiui vė­liau kons­ta­ta­vo poo­di­nes vei­do, gal­vos ir ran­kų krau­jos­ru­vas, nu­broz­di­ni­mus, ku­rie su­kė­lė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Už­pul­ta­sis ne­te­ko kup­ri­nės su įvai­riais as­me­ni­niais daik­tais ir 45 eu­rais bei ki­še­nė­je bu­vu­sių dvie­jų te­le­fo­nų "Iphone7" ir "Sam­sung Ga­la­xy S3".

Nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė 478 eu­rų tur­ti­nę ža­lą.

Pa­vog­tus pi­ni­gus įta­ria­mie­ji pa­si­da­li­jo, o kup­ri­nę su jo­je bu­vu­siais do­ku­men­tais ir ki­tais jiems ne­rei­ka­lin­gais daik­tais iš­me­tė. Te­le­fo­nai per po­li­ci­jos kra­tą su­ras­ti na­muo­se pas 26 me­tų įta­ria­mą­jį.