Nuteistųjų kūryba pristatyta šiauliečiams

ŠTI nuo­tr.
u­teis­tų­jų dar­bai pir­mą­syk eks­po­nuo­ja­mi už Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sie­nų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re vei­kia Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ju­sių ir da­bar ka­lin­čių nu­teis­tų­jų kū­ry­bos – su­ve­ny­rų, sti­lin­gų in­ter­je­ro de­ta­lių, me­niš­kai de­ko­ruo­tų kas­die­nio nau­do­ji­mo daik­tų pa­ro­da.

Ūkio ap­tar­na­vi­mo bū­rio nu­teis­tie­ji ir įstai­gos dar­buo­to­jai nu­vy­ko į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rą ir pa­tys ap­lan­kė pa­ro­dą.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro dar­buo­to­jų tei­gi­mu, pa­ro­da mu­ša po­pu­lia­ru­mo re­kor­dus ir vi­sus ją lan­kan­čius ma­lo­niai ste­bi­na pre­ci­ziš­kai su­kur­tais dar­bais, jų įvai­ro­ve.

V. Šal­nie­nė pa­ste­bė­jo, kad nu­teis­tų­jų dar­bų pa­ro­da ne­pa­lie­ka abe­jin­gų: sti­li­zuo­tos me­ta­li­nės ro­žės, su­ve­ny­ri­nės me­di­nės dė­žu­tės, mo­to­cik­lo mo­de­lis su vei­kian­čio­mis švie­so­mis ste­bi­na cent­ro lan­ky­to­jus. Pa­ro­dą ap­lan­kęs vie­nas iš iš­gir­tų­jų me­no dir­bi­nių au­to­rių apie gė­lių iš me­ta­lo ga­my­bos pro­ce­są ne­daug­žo­džia­vo, ta­čiau ne­slė­pė, kad ma­lo­nu iš­girs­ti tei­gia­mus ver­ti­ni­mus.

Tai – pir­ma­sis mū­sų ban­dy­mas izo­lia­to­riu­je lai­ko­mų as­me­nų kū­ri­nius eks­po­nuo­ti už įstai­gos ri­bų. Pa­ro­dai pa­teik­ta tik ne­di­de­lė da­lis dar­bų.

Pa­ro­da So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re veiks iki sau­sio 7 die­nos.