Girtos trijulės nuotykiai turės rimtų pasekmių

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Iš­dau­žy­ti au­to­mo­bi­lių stik­lai, pa­vog­ti sa­lo­nuo­se bu­vę daik­tai – nak­ti­niai nu­si­kal­tė­lių nuo­ty­kiai.
Trys ne­blai­vūs ir po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mi Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­si­links­mi­no taip, kad vi­si vėl at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Va­sa­rio 27-osios va­ka­rą pas ne­se­niai iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos grį­žu­sį 29 me­tų Lin­kai­čiuo­se pas mo­ti­ną ap­si­sto­ju­sį vy­rą atė­jo ne kar­tą už va­gys­tes anks­čiau teis­tas 17-me­tis ir 18-me­tis, taip pat tu­rė­jęs rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga dėl va­gys­tės. Abu to pa­ties kai­mo gy­ven­to­jai.

Deg­ti­nę už­ge­riant alu­mi, bu­vo pa­siek­tas toks ly­gis, kad nu­tar­ta kil­ti į žy­gį se­nu­kų muš­ti ar­ba au­to­mo­bi­lių šva­rin­ti.

Tri­ju­lė sė­do ant dvi­ra­čių ir nu­my­nė į ne­to­lie­se esan­tį Kar­če­mų kai­mą. Ti­kė­da­mie­si ge­ro lai­mi­kio, jie įsu­ko į vie­no Eže­ro gat­vės na­mo kie­mą ir su­ren­gė čia tik­rą aud­rą iš­dau­žy­da­mi pen­kių au­to­mo­bi­lių stik­lus.

Il­ga­pirš­čiai pa­si­sa­vi­no pen­kis eu­rus, na­vi­ga­ci­jos įren­gi­nį, na­mų rak­tus, au­to­mo­bi­lio re­mon­to įran­kius.

Ka­dan­gi lai­mi­kis ne­ten­ki­no, įpy­ku­si tri­ju­lė už­su­ko dar ir į ne­to­lie­se esan­tį so­do na­me­lį. Jo lan­gai nuo vai­ki­nų smū­gių iš­by­rė­jo, vi­dus bu­vo smar­kiai nu­nio­ko­tas, dau­žant į sie­ną uo­gie­nes ir in­de­lius su šal­dy­to­mis uo­go­mis.

Pas­kui chu­li­ga­nai su­ma­nė pa­si­va­ži­nė­ti au­to­mo­bi­liu, ku­rio nė vie­nas ne­tu­rė­jo. Už­su­kę į ke­le­tą Eže­ro gat­vė­je esan­čių kie­mų, vie­na­me jų ap­ti­ko neuž­ra­kin­tą au­to­mo­bi­lį "Au­di 80", ku­rio už­ve­di­mo spy­ne­lė­je bu­vo už­ve­di­mo rak­te­liai.

Trans­por­to prie­mo­nė, sie­kiant ne­pa­ža­din­ti jos sa­vi­nin­ko, bu­vo iš­stum­ta iš nuo­sa­vo na­mo kie­mo, ir tik po to už­ves­ta.

Prie vai­ro sė­do ne­blai­vus 17-me­tis, ku­ris tei­sės vai­ruo­ti net nė­ra įgi­jęs. Ka­dan­gi vai­ruo­to­jas be pa­tir­ties, tad ke­lio­nė greit pa­si­bai­gė – Ari­mai­čių kai­me au­to­mo­bi­lis įklim­po.

Abu jau­nes­nie­ji, pa­li­kę au­to­mo­bi­ly­je mie­gan­tį 29-erių drau­gą, grį­žo į Kar­če­mas ir ana­lo­giš­ku bū­du pa­si­sa­vi­no ki­tą au­to­mo­bi­lį "VW Sha­ran". Šis na­mo kie­me sto­vė­jo ir­gi neuž­ra­kin­tas ir su už­ve­di­mo rak­te­liu spy­ne­lė­je. Sė­do į nu­gvelb­tą au­to­mo­bi­lį, nu­va­žia­vo pa­siim­ti Ari­mai­čių kai­me vog­ta­me au­to­mo­bi­ly­je jų lau­kian­čio drau­go ir pa­trau­kė to­liau į gast­ro­les. Ta­čiau jos vėl ne­ti­kė­tai nu­trū­ko – au­to­mo­bi­lis už­ge­so.

Ne­va­lio­da­ma ma­ši­nos už­ves­ti, tri­ju­lė pės­čio­mis grį­žo į Kar­če­mas, sė­do ant sa­vo čia pa­slėp­tų dvi­ra­čių ir par­my­nė į na­mus.

Iš ry­to ga­vę pra­ne­ši­mus apie nu­siaub­tą Kar­če­mų kai­mą ir ap­žiū­rė­ję nu­si­kal­ti­mo vie­tas, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­do nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­mų as­me­nų pa­lik­tų pėd­sa­kų.

Nu­tar­ta pa­tik­rin­ti, gal juos pa­li­ko jiems ge­rai ži­no­mi Lin­kai­čiuo­se gy­ve­nan­tys nu­si­kals­ti lin­kę as­me­nys.

Pir­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas 18-me­tis, ku­rio ava­ly­nės pėd­sa­kas idea­liai ati­ti­ko nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ras­tą ava­ly­nės pėd­sa­ką.

Net­ru­kus bu­vo su­lai­ky­ti ir ki­ti du nak­ti­nia­me žy­gy­je da­ly­va­vę bend­ri­nin­kai. Vi­si su­lai­ky­tie­ji at­si­dū­rė areš­ti­nė­je, dėl pa­da­ry­tų va­gys­čių jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.