Gaisras pareikalavo gyvybės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Na­mo prie­sta­tą ug­nis su­nio­ko­jo kaip rei­kiant.
Va­sa­rio 16-osios nak­tį Šiau­liuo­se, Žil­vi­čių gat­vė­je, ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė žmo­gaus gy­vy­bę. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko prie­sta­tą nuo­mo­ju­siam vy­rui neat­sar­giai el­gian­tis su ug­ni­mi.

Kū­nas ras­tas ša­lia lo­vos

Pra­ne­ši­mą apie na­mo gais­rą Žil­vi­čių gat­vė­je Šiau­lių ug­nia­ge­siai ga­vo ke­lios va­lan­dos po vi­dur­nak­čio. At­vy­kus į gais­ra­vie­tę, de­gė prie gy­ve­na­mo­jo na­mo pri­blo­kuo­to prie­sta­to vi­dus, per­den­gi­mas ir sto­gas.

Ne­pai­sant to, kad bu­vo in­for­muo­ti, jog prie­sta­te gy­ve­no žmo­gus, dėl vi­du­je siau­tė­jan­čios lieps­nos gel­bė­to­jai į vi­dų iš kar­to pa­tek­ti ne­ga­lė­jo. Nu­mal­ši­nus lieps­ną, ne­di­de­lė­je pa­tal­po­je, gre­ta lo­vos, ras­tas stip­riai ap­de­gęs kū­nas.

Per gais­rą iš­de­gė pa­tal­pa, per­den­gi­mas, nu­de­gė sto­gas. Van­de­niu su­lie­tos ir ta­me pa­čia­me na­me gy­ve­nu­sių ki­tų nuo­mi­nin­kų pa­tal­pos.

Ug­nia­ge­siams nuo ug­nies pa­vy­ko ap­sau­go­ti dar du vie­nas gre­ta ki­to sto­vin­čius me­di­nius sta­ti­nius.

Vie­ni­šas ir nie­kur ne­dir­bęs 70 me­tų žu­vu­sy­sis, tei­gia kai­my­nai, ne­veng­da­vęs stik­liu­ko. Anks­čiau į sa­vo kam­ba­rį jis pa­si­kvies­da­vo ir su­gė­ro­vų. Ta­čiau įspė­tas ki­tur gy­ve­nan­čios 83 me­tų nuo­mo­to­jos, jog dėl to ne­be­ga­lė­siąs čia gy­ven­ti, to­kio įpro­čio at­si­sa­kė.

Ar bu­vo gir­tau­ja­ma ir ne­lai­mės va­ka­rą, kol kas nė­ra aiš­ku. Gais­ro prie­žas­tį ti­rian­tys pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad šiau­lie­tis ne­rū­kė, kros­nies ne­kū­re­no. Tad šios ne­lai­mės ver­si­jos bu­vo at­mes­tos.

Vis tik rea­liau­sia – neat­sar­gus pa­ties gy­ven­to­jo el­ge­sys. Ty­rė­jai gais­ro ži­di­nį ap­ti­ko gre­ta vy­ro lo­vos. Spė­ja­ma, kad jis gal­būt de­gi­no žva­kę. Lieps­na įsi­ki­bo į lo­vos čiu­ži­nį – po gais­ro iš jo li­ko vien tik vie­los.

Po­li­ci­ja šiau­lie­čio Eval­do mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Tra­giš­kų gais­rų – ne vie­nas

Gais­rų dėl neat­sar­gaus žmo­nių el­ge­sio šiais me­tais Šiau­lių ap­skri­ty­je jau bū­ta ne vie­no. Lai­mei, ne vi­si jie pa­si­bai­gė tra­giš­kai. Žil­vi­čių gat­vė­je ki­lęs gais­ras – pir­mas tra­giš­kas Šiau­lių mies­te.

Di­de­lį ne­ri­mą ug­nia­ge­siams ir gy­ven­to­jų tur­tui bei gy­vy­bei ir to­liau ke­lia gais­rai, su­si­ję su šil­dy­mo se­zo­nu. To­kių vien šie­met ap­skri­ty­je ki­lo jau apie de­šim­tį. Ma­no­ma, kad pa­sta­tų gais­rai daž­niau­siai ky­la už­si­de­gus suo­džiams ka­mi­ne, kuo­met de­gi­na­mos su­drė­ku­sios mal­kos.

Šiau­lių ap­skri­ty­je ki­lu­siuo­se gais­ruo­se šie­met žu­vo jau ke­tu­ri žmo­nės.