Buvęs oro uosto vadovas nuteistas už duotą kyšį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bu­vęs Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rius Ro­mas Mik­šys už ban­dy­mą pa­pirk­ti pa­rei­gū­ną at­si­pir­ko 60 000 eu­rų bau­da.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu bu­vu­sį il­ga­me­tį Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rių Ro­mą Mik­šį. Dėl aukš­tas pa­rei­gas uži­man­čio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­ko pa­pir­ki­mo jis tu­rės su­mo­kė­ti so­li­džią bau­dą.

Bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu R. Mik­šiui skir­ta 90 000 eu­rų (1800 MGL) dy­džio bau­da. Va­do­vau­jan­tis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 641 straips­niu (kai bau­džia­mo­ji by­la bai­gia­ma teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu), baus­mė su­ma­žin­ta vie­nu treč­da­liu, tad ga­lu­ti­nė su­ma, ku­rią nu­teis­ta­sis tu­rės pa­klo­ti – 60 000 eu­rų.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai, duo­me­ni­mis, bend­ro­vės va­do­vas pa­siū­lė ir su­si­ta­rė duo­ti 90 000 eu­rų ky­šį aukš­tas pa­rei­gas uži­man­čiam Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­kui.

Ky­šis bu­vo už tai, kad lat­vių avia­ci­jos bend­ro­vei "Wings 4 Sky Group", ku­ri ver­čia­si or­lai­vių bei sraig­tas­par­nių par­da­vi­mu ir nuo­ma, tei­kia reak­ty­vi­nių lėk­tu­vų tech­ni­nės prie­žiū­ros ir mo­ky­mų pa­slau­gas bū­tų su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos lai­mė­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­tą tarp­tau­ti­nį vie­šą­jį pir­ki­mą.

By­los duo­me­ni­mis, įta­ria­ma­sis ga­li­mai ne­tei­sė­tais veiks­mais sie­kė nau­dos mi­nė­tai Lat­vi­jos bend­ro­vei. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė 2016 me­tų pa­va­sa­rį su šia bend­ro­ve pa­si­ra­šė be­veik pus­ket­vir­to mi­li­jo­no eu­rų su­tar­tį dėl tri­jų mo­ko­mų­jų lėk­tu­vų L-39 "Al­bat­ros" nuo­mos tre­jiems me­tams.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, nu­teis­ta­sis ne­tei­sė­tais veiks­mais sie­kė nau­dos vie­nai Lat­vi­jos bend­ro­vei. Šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas STT pa­rei­gū­nams bend­ra­dar­biau­jant su AOTD, taip pat su Lat­vi­jos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir ko­vos su ko­rup­ci­ja biu­ro (KNAB) pa­rei­gū­nais.

Įta­ria­muo­ju, o pa­skui ir kal­ti­na­muo­ju ta­pęs R. Mik­šys kal­tę dėl jam ink­ri­mi­nuo­ja­mų vei­kų pri­pa­ži­no.

Šiau­lių oro uos­tui R. Mik­šys va­do­va­vo 2006–2015 me­tais. Jis iš pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas už pra­stus įmo­nės re­zul­ta­tus.