STT pelėkautuose – Kel­mės rajono me­ras

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Didinga akimirka. Vaclovas Andrulis jau ne pirma kadencija turi mero regalijas.
Antradienį STT pareigūnai sulaikė Kelmės rajono merą Socialdemokratų partijos Kelmės skyriaus pirmininką Vaclovą Andrulį. Meras sulaikytas įtarus, jog reikalavo 10 tūkstančių eurų kyšio už viešųjų erdvių sutvarkymo projektą ir pusę sumos paėmęs.

Sulaikė aikštelėje

Antradienį, apie 12 valandą, „Šiaulių krašto“ žurnalistei paskambino skaitytoja ir pranešė, jog Kelmėje, Raseinių gatvėje, šalia tilto per Kražantę ir Draugystės parko esančioje aikštelėje STT pareigūnai sulaikė rajono merą Vaclovą Andrulį. Esą įvykį matė nemažas būrys žmonių.

Po kelių minučių nuvykus į aikštelę, joje stovėjo tik Kelmės rajono savivaldybei priklausantis automobilis „Volkswagen Passat“.

Kaip paaiškėjo vėliau, STT pareigūnai tuo metu jau buvo Savivaldybės pastate. Administracijos paprašė kelių bylų, susijusių su viešaisiais pirkimais, ir atliko kitus būtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus.

STT pranešė, jog Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis įtariamas reikalavęs 10 tūkstančių eurų kyšio už palankumą vykdant viešųjų erdvių sutvarkymo projektą. Antradienį, kaip įtariama, paėmęs dalį kyšio – 5 tūkstančius eurų sulaikytas STT pareigūnų.

Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokuroras. Kaip pranešė šios prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė, iki antradienio vakaro V. Andrulis dar nebuvo apklaustas. 

Kolegos nustebę

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas „Šiaulių kraštui“ tvirtino negalįs patikėti tuo, kas įvyko: „Nesąmonė. Neįtikėtina. Manau, jog čia kažkoks nesusipratimas. Tikiuosi, jog viską išsiaiškinus, rytoj meras vėl sugrįš į darbą. Per tą laiką, kai dirbu Savivaldybėje, manau spėjau pažinti šitą žmogų. Niekuomet dėl jo elgesio nekilo jokių įtarimų.“

Administracijos direktorius pasakojo, jog antradienio rytą surengtas posėdis dėl Savivaldos trisdešimtmečio, kuris įvyks rudenį, paminėjimo. Jame dalyvavo ir meras. Paskui buvo susitikę su Šaukėnų seniūnu. Darbas tęsėsi beveik iki pietų pertraukos.

„Grįžtu po pietų pertraukos į Savivaldybę – sužinau, kas įvyko“, – nemažiau nustebęs ir mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.

Viešosios erdvės tvarkomos Tytuvėnuose

Ir vicemeras, ir administracijos direktorius tvirtino, jog viešųjų erdvių sutvarkymo projektas šiuo metu vykdomas Tytuvėnuose. Tvarkomos vienuolyno prieigos.

Konkursą prieš porą metų laimėjo kelmiškė „Račkausko Agrotech“ bendrovė. Dirbo ir subrangovų. Šiuo metu jau vyksta baigiamieji darbai. Bendrovės vadovas Petras Račkauskas yra rajono Tarybos narys. Atstovauja Liberalų sąjūdžiui. Dirba opozicijoje.

Ar su šiuo projektu susijęs mero sulaikymas, redakcija norėjo paklausti P. Račkausko. Tačiau jis nei antradienį, nei trečiadienį telefonu neatsakė.

Pasak E. Ūkso, projekto vadovas Savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotojas Ramūnas Vaitiekūnas kiekvieną savaitę informuoja apie tai, kaip vyksta darbai.

Praėjusią savaitę projekto vadovas tvirtino, jog gali prireikti daugiau lėšų, nes, išvalius tvenkinius ir atlikus kitus darbus, neužtenka pinigų žolei ir medeliams. Savivaldybės vadovai vyko į Tytuvėnus, aiškinosi situaciją, tačiau nusprendę, jog daugiau lėšų neskirs.

Ar su tuo susijęs mero sulaikymas kolegos nelinkę spręsti.

„Savijauta įdomi. Sunku patikėti, jog meras dėl tokios sumos gadintų sau gyvenimą, – svarstė E. Ūksas. – Kai anksčiau žudydavo valdovą, į taurę įpildavo nuodų arba įsmeigdavo durklą. Dabar yra kitų būdų. Gal kas nors turėjo labai didelę neapykantą? Jei iš tiesų įvyko taip, kaip pranešama, aš – be žodžių. Antra vertus, sulaikomas ne pirmas meras. Bet ar yra paskelbtas bent vienas nuosprendis, patvirtinantis, kad tikrai nusikalto?“

Ga­li bū­ti ir bend­ri­nin­kų

Va­kar to­liau bu­vo tę­sia­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai. Vie­nas iš es­mi­nių – įta­ria­mo­jo ap­klau­sa.
Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, me­ras – ne vie­nin­te­lis as­muo, fi­gū­ruo­jan­tis šio­je ko­rup­ci­jos by­lo­je.
Ar ne vie­ną va­lan­dą va­kar vy­ku­sios ap­klau­sos me­tu, įta­ria­ma­sis sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, ty­ri­mą at­lie­kan­tys STT pa­rei­gū­nai neatsk­lei­džia.
Ta­čiau įver­ti­nant tai, kad pro­ku­ra­tū­ra kol kas ne­si­krei­pė į teis­mą dėl V. And­ru­lio suė­mi­mo, ga­li­ma da­ry­ti tik prie­lai­dą, jog įta­ria­ma­sis sa­vo kal­tę vis dėl­to pri­pa­ži­no.
 Ar pri­pa­ži­no vi­siš­kai, ar tik at­sklei­dė pi­ni­gų, su ku­riais bu­vo su­lai­ky­tas ant­ra­die­nį, at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją, tu­rė­tų paaiš­kė­ti in­ten­sy­vaus ty­ri­mo me­tu.
Dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mo V. And­ru­liui taip pat ke­ti­na­ma ap­si­spręs­ti šian­dien.


Kreip­sis dėl nu­ša­li­ni­mo

Šian­dien Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas taip pat svars­tys dvi nak­tis po su­lai­ky­mo areš­ti­nė­je pra­lei­du­sio Kel­mės ra­jo­no va­do­vo nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų klau­si­mą.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą į šį teis­mą su pra­šy­mu me­rą V. And­ru­lį nu­ša­lin­ti nuo uži­ma­mų pa­rei­gų pu­sei me­tų, skai­čiuo­jant nuo šian­die­nos, krei­pė­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­jan­tis ir jam va­do­vau­jan­tis Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.
Pra­šy­mo mo­ty­vas – ko­rup­ci­nis nu­si­kal­ti­mas, ku­riuo įta­ria­mas me­ras, tie­sio­giai su­si­jęs su jo uži­ma­mo­mis aukš­to­mis pa­rei­go­mis. Nu­ša­li­ni­mo taip pat pra­šo­ma sie­kiant ap­si­draus­ti, kad įta­ria­ma­sis, lik­da­mas pa­rei­go­se, ne­da­ry­tų įta­kos sa­vo pa­val­di­niams, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams ir su šia sa­vi­val­dy­be tie­sio­giai su­si­ju­siems as­me­nims, bei ne­truk­dy­tų ki­tiems iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mams.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ko­men­ta­ro apie ki­tus as­me­nis, ga­li­mai su­si­ju­sius su šia ko­rup­ci­jos by­la, siek­da­ma ne­pa­kenk­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, kol kas ne­tei­kia.
 

Nuo direktoriaus iki seniūno, nuo seniūno – iki mero

Kelmės rajono meras 57 metų Vaclovas Andrulis yra baigęs Vaiguvos vidurinę mokyklą ir Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurioje įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.

1986 – 1988 metais dirbo vyriausiuoju agronomu Akmenių tarybiniame ūkyje. Vėliau paskirtas Pašilės tarybinio ūkio direktoriumi. Atkūrus nepriklausomybę, tapo „Akmenos“ žemės ūkio bendrovės pirmininku. Po to keletą metų mokytojavo Pašilės pagrindinėje mokykloje. 2000 – aisiais metais pradėjo dirbti Kražių seniūnu.

Nuo tų pačių metų – ir Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 2011 metais išrinktas Socialdemokratų partijos Kelmės skyriaus pirmininku. O po 2012 metų savivaldybių rinkimų, kai iš posto dėl sveikatos pasitraukė bendrapartietis Kostas Arvasevičius, tapo rajono meru. Mero rinkimus laimėjo ir 2019 metų savivaldybių rinkimuose.

Mero atlyginimas už mėnesį darbo šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 3897 eurus neatskaičius mokesčių. Tokia informacija pateikiama Savivaldybės tinklapyje.

Pažeidimų būta ir anksčiau

Su STT bei Viešųjų pirkimų tarnybos dėmesiu Kelmės rajono savivaldybė susiduria ne pirmą kartą. Šių institucijų pareigūnai yra nustatę, jog skiriant savivaldybės įmonių vadovus nesilaikoma Akcinių bendrovių įstatymo, neskelbiamos ir nevykdomos objektyvios įmonių valdybos narių atrankos, turėjo priekaištų dėl viešųjų pirkimų statant daugiafunkcį sporto centrą, vykdant Kelmės dvaro parterinės dalies sutvarkymo projektą, renovuojant Kelmės kultūros centrą.

2018 metų vasario 28- ąją Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino, jog meras V. Andrulis pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus. Balsavo už sprendimą skirti lėšų Vijurkų vaikų globos namams, kur dirbo jo brolis.

Prieš keletą metų Kelmės rajono savivaldybė „išgarsėjo“ ir netaupumu. Iš bendrovės „Transalda“ trejus metus nuomavosi du automobilius „Volkswagen Passat“, kuriais važinėjo meras ir tuometinė Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė. Už kiekvieno automobilio nuomą sumokėjo po 23 580 eurų. O pasibaigus nuomos sutarčiai, tuos pačius automobilius nupirko, sumokėdama 24 990 eurų.

Reklama: https://www.ollex.lt/