Apie "slėptuvę" po kilimėliu žinojo ir vagys

Aso­cia­ty­vi­nė nuo­tr.
Pi­ni­gams po au­to­mo­bi­lio ki­li­mė­liu – ne vie­ta.
Pi­ni­gus po au­to­mo­bi­lio ki­li­mė­liu slė­pęs Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas ne­te­ko ke­lių tūks­tan­čių eu­rų. Ope­ra­ty­viai su­lai­kius įta­ria­muo­sius, da­lį pa­vog­tų pi­ni­gų vis dėl­to pa­vy­ko iš­gel­bė­ti, kol va­gys ne­spė­jo jų iš­leis­ti.

20 me­tų Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jui ir 22 me­tų tel­šiš­kiui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl va­gys­tės, jiems skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės, ne­su­si­ju­sios su lais­vės atė­mi­mu.

Šios va­gys­tės ty­ri­mą pra­dė­ję Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pir­mą įta­ria­mą­jį su­lai­kė jau ki­tą die­ną. Sta­ty­bos sek­to­riu­je dir­ban­tis ir ger­bū­vio tvar­ky­mo dar­bus at­lie­kan­tis 62 me­tų nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­rei­gū­nams ga­li­mus įta­ria­muo­sius nu­ro­dė pa­ts.

Vy­ras pa­rei­gū­nams pa­pa­sa­ko­jo, kad pa­gal­bi­nin­ku ge­gu­žės mė­ne­sį pa­gal ras­tą dar­bo paieš­kos skel­bi­mą pa­si­kvie­tė 22 me­tų vai­ki­ną, ku­ris at­si­ve­dė dar ir sa­vo 20-me­tį drau­gą. Nei vie­no iš mi­nė­tų as­me­nų jis iki tol ne­pa­ži­no­jo. Už­mo­kes­tį už dar­bus Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas daž­niau­siai gau­da­vo gry­nai­siais pi­ni­gais ir juos pa­si­dė­da­vo sa­vo kro­vi­ni­nia­me au­to­bu­se, po ki­li­mi­ne dan­ga. Apie tai, kur sle­pia­mi pi­ni­gai, ži­no­jo ir kar­tu su vy­ru dir­bę jau­nuo­liai, ku­rie bu­vo įgi­ję jo pa­si­ti­kė­ji­mą.

Kol po ki­li­mė­liu gul­da­vo šim­tai eu­rų, ko­le­gos dar at­si­lai­kė, o štai, kai po juo at­gu­lė tūks­tan­ti­nė su­ma, imu­ni­te­to va­gys­tei vai­ki­nams ne­be­li­ko – jie nu­ta­rė pa­si­sa­vin­ti leng­vai priei­na­mus pi­ni­gus.

Abu nu­ta­rė pa­tik­rin­ti, ar gau­tie­ji pi­ni­gai te­bė­ra jų darb­da­vio au­to­mo­bi­ly­je ir juos pa­si­sa­vin­ti.

Rugp­jū­čio 27 die­ną vie­nas iš neuž­ra­kin­to au­to­mo­bi­lio vo­gė pi­ni­gus, o ki­tas ste­bė­jo, kad ap­va­gia­ma­sis to ne­pas­te­bė­tų. Kai darb­da­vys vie­no jų pa­si­ge­do, ant­ra­sis at­sa­kė, kad šis blo­guo­ja, nes va­kar "pri­si­val­gė skys­tos duo­nos".

Po ke­le­to mi­nu­čių, pa­si­tei­si­nęs, kad rei­kia pas gy­dy­to­ją, din­go ir ant­ras pa­gal­bi­nin­kas.

Po ku­rio lai­ko 62 me­tų vy­ras, au­to­mo­bi­liu nu­vy­kęs su­si­mo­kė­ti už pirk­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas, po ki­li­mė­liu ne­be­ra­do pi­ni­gų. Sup­ra­tęs, kur ga­lė­jo pra­ding­ti jo san­tau­pos, puo­lė skam­bin­ti sa­vo dar­bi­nin­kams, ta­čiau nei vie­nas, nei ki­tas neat­si­lie­pė.

Tuo tar­pu abu sam­di­niai leng­va ran­ka lei­do pa­grob­tus tūks­tan­čius, pirk­da­mi įvai­riau­sius daik­tus ir do­va­nas ar­ti­mie­siems.

Kol kas dar tiks­li­na­ma pa­vog­to­ji su­ma, nes nu­ken­tė­ju­sy­sis tei­gia, kad din­go 4 200 eu­rų, įta­ria­mie­ji pri­pa­žįs­ta pa­vo­gę 3 500 eu­rų.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pir­mą su­lai­kė 20-me­tį. Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas slaps­tė­si pas sa­vo su­gy­ven­ti­nę, ku­ri pa­rei­gū­nams ban­dė įteig­ti, kad jos drau­go pas ją nė­ra.

Na­mą ap­žiū­rė­ję de­ta­liau ne­gy­ve­na­mo­je pa­tal­po­je pa­rei­gū­nai ra­do už spin­tos be­si­sle­pian­tį anks­čiau už va­gys­tę jau teis­tą vai­ki­ną.

Tą pa­čią die­ną bu­vo su­lai­ky­tas ir jo 22 me­tų bend­ri­nin­kas, gy­ve­nan­tis Tel­šių ra­jo­ne.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.