Tautos laisvė – partizanų kovos už laisvę įprasminimas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kokiam paminklui bus šis postamentas?
PRO ME­RO LAN­GĄ

Šiau­liai – ne toks jau di­de­lis mies­tas, kad vaiz­das "pro Šiau­lių me­ro lan­gą" la­bai skir­tų­si nuo to, ku­rį ma­tau kas­dien. Tad ačiū "Šiau­lių kraš­tui" (be­je, ne­be pir­mą kar­tą) už su­tei­kia­mą tri­bū­ną pa­ste­bė­ji­mams ir nuo­mo­nei apie mies­to rei­ka­lus.

Tik­riau­siai ne­bū­siu ori­gi­na­lus ir neiš­ra­di­nė­siu dvi­ra­čio, pa­siū­ly­da­mas skve­rui to­kio­je vie­to­je is­to­ri­nę skulp­tū­rą. Ma­no ma­ty­mu, Tau­tos lais­vės te­mą ge­riau­siai at­spin­di par­ti­za­nų ko­vų už lais­vę idė­ja. Juo­lab kad net ir 30-ai­siais at­gau­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais Šiau­liuo­se vis dar nė­ra nė vie­no (?!), bent jau man ži­no­mo, pa­mink­lo par­ti­za­nams. Tad kaip tik da­bar ir ma­ty­čiau tam tin­ka­miau­sią pro­gą.

Sim­bo­liš­ka ir tai, jog ne­to­li Šiau­lių bu­vo pa­si­ra­šy­tas is­to­ri­nis do­ku­men­tas – Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio Tarybos dek­la­ra­ci­ja. Jos fak­si­mi­lė su da­ly­vių pa­var­dė­mis ir­gi pra­šy­te pra­šo­si įpras­mi­ni­mo-pri­mi­ni­mo kaip pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja ant pa­mink­lo po­sta­men­to.

Ma­ne (ti­kiu, ir ki­tus) įkve­pia ge­ri pa­vyz­džiai. To­kius, susisiejančius su par­ti­za­nų ko­vos idė­ja, ap­ti­kau Pran­cū­zi­jo­je, vie­to­se, kur 1944-ųjų bir­že­lį vy­ko są­jun­gi­nin­kų de­san­to ope­ra­ci­ja "Die­na-D". Ko­va su na­ciz­mu iš­si­lai­pi­ni­mo vie­to­se per­teik­ta per ten iš­ki­lu­sias mo­nu­men­ta­lias skulp­tū­ras. Kaž­ką pa­na­šaus – kaip is­to­ri­nės at­min­ties iš­raiš­ką – no­riu ma­ty­ti ir gim­tuo­siuo­se Šiau­liuo­se. Tam­pan­tys uni­fi­kuo­tais Vy­čiai (kaip kaž­ka­da Le­ni­nai) man neat­ro­do įas­me­nin­ti bei ori­gi­na­lūs.

Gal­vo­ju, kad ir lė­šų aku­mu­lia­vi­mas di­de­liems pro­jek­tams yra pra­smin­ges­nis ke­lias. Gal ir su mies­tie­čių įna­šais, kaip da­rė, pa­vyz­džiui, Tel­šiai, pa­sta­tę pa­mink­lą ir­gi konk­re­čiam is­to­ri­niam įvy­kiui – Dur­bės mū­šiui, o au­ko­ju­sių or­ga­ni­za­ci­jų bei žmo­nių pa­var­des iš­ka­lę ant pa­mink­lo po­sta­men­to, su­tei­kė jam ir gi­les­nę pra­smę.

Taip iš­veng­tu­me "tru­pi­nių" bars­ty­mo men­ką ži­nią ne­šan­tiems kū­ri­niams iš "plast­ma­sių". Pa­ro­dy­tu­me ir sau, ir pa­sau­liui, jog ne­no­ri­me pra­ras­ti sa­vo is­to­ri­jos, pa­keis­ti jos be­pras­miais, ta­čiau "gra­žiais me­ni­niais ak­cen­tais".

Ką sta­ty­ti ant postamento?

Po to, kai žlu­go pa­mink­lo Tau­tos lais­vei Šiau­liuo­se kon­kur­sas, Šiau­lių mies­to me­ras pro Sa­vi­val­dy­bės lan­gą ma­tys tik tuš­čią nau­ją po­sta­men­tą. Ką ant jo sta­ty­ti? Jau ra­šė­me apie vie­ną iro­niš­ką pa­siū­ly­mą ten už­kel­ti tan­ką-fon­ta­ną: per be­si­su­kio­jan­tį vamz­dį lie­ti van­de­nį, o per mi­tin­gus vamz­dį ga­li­ma nau­do­ti kaip van­dens pa­tran­ką. Kai taip su­si­klos­to kon­kur­sai – kas lie­ka? Gal ir jūs tu­ri­te sa­vo idė­ją? Pa­si­da­ly­ki­te, iš­spaus­din­si­me.

Komentarai

    Ant, 2019-06-18 / 09:31
Aš manau, gal vėjo malūnėlį? Pats tas. Juk mūsų "šviesus rytojus" - globalizacija, tai bet kokio meno, bet kokios kultūros mirtis. Post (post) p... modernizmas - tai barškanti tuštuma vietoje buvusio meno.
Viskas čia gerai    Ant, 2019-06-18 / 10:08
Tuščias postamentas tai ir yra ta nuoširdi tiesa, kurią galime parodyti sau ir pasauliui.
miestietis    Ant, 2019-06-18 / 13:21
Idėjų siūlytojams patarčiau nesusifokusuoti vien tik į pokario partizanų kovą, o reiktu žiūrėti plačiau. Žinoma- partizanų kova buvo šventa ir turėjo prasmės, bet už laisvę kovojo ir pvz.- disidentai ir bažnytinės kronikos platintojai ir pavieniai rezistentai. Taip, kad čia reiktu apimti platų nesusitaikiusių su okupacija žmonių ratą ir, tuo vadovaujantis, jų kovą įprasminti. Ir svarbiausia nereikia skubėti su pasiūlymais, o šiuokart man nepriimtinas jau vien tas įvardijimas- paminklas Laisvei, ir aš klausiu- ar mes tą Laisvę palaidojome? Gal- monumentas ar panašiai? Sutinku su gerb. Rudoku, kad labiausiai čia tiktu obelisko, smailės ar stelos pobūdžio įrenginys. Sprendžiant iš pirmo rato konkurso darbų vertinimo, tai supratau, kad komisija su kiču ir beskonybe nesitaikstys.
Balamuc    Ant, 2019-06-18 / 14:45

In reply to by miestietis

Pritariu, kad "paminklo laisvei" idėja - pati savaime keistoka. Aišku - laisvė yra gerai. Bet juk yra ir svarbesnių dalykų (pavyzdžiui - oras, vanduo... ). Jei idėja yra įamžinti laisvės kovotojus - tai ir statykim paminklą laisvės kovotojams. Juk nestato niekas pvz. paminklo vandeniui tam, kad įamžintų jūrininkus, ar paminklo orui, įamžinant lakūnus.
Balamuc    Ant, 2019-06-18 / 14:38
Kai monumento laimėtojui yra paskirta 3000 eurų premijūkštė - naivu būtų tikėtis, kad sulauksime solidžių menininkų idėjų. Todėl ir neša studentai vienos dienos darbus. Pagarba tik komisijai, kad rado drąsos atmesti visus.
Algimantas    Ant, 2019-06-18 / 15:40
Pagarba Arūnui Petraičiui, primenančiam amžinąją tiesą, kad tautos laisvė yra iškovojama ir ginama kraujo kaina. Paminklas Prisikėlimo apygardos partizanams, kurie žuvo už mūsų laisvę, būtų deramas pagarbos ir padėkos ženklas. Esu realistas ir suprantu, kad tokį paminklą pastatyti nepavyks, nes yra per didelis įtakingų priešininkų ratas. Buvusieji Šiaulių miesto savivaldybės vadovai pakeitė pirminį paminklo įvardijimą – „Prisikėlimo apygardai „ į „Tautos laisvei“ ir beveik 30 metų atidėliojo jo pastatymą. Istorinė tiesa turi savo pozityvią energiją. Rekonstruojamoje aikštėje paminklas bus pastatytas, nes pagal patvirtintą Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos projektą jau vyksta jo pamatų įrengimo darbai. Tenka apgailestauti, kad šiuo metu Šiaulių m. meras Artūras Visockas viešai svarsto „Ar reikia paminklo prieš savivaldybę?“ (Šiaulių Kraštas, 2019-06-12, Paminklo tautos laisvei nebus...). Likime su viltimi, kad meras pakeis savo nuostatas ir bus sprendžiamas paminklo projekto klausimas, įvardinant aiškų jo turinį: Paminklas 20 amžiaus Lietuvos nepriklausomybės kovoms. ( paminklo simbolis galėtų būti dvigubas kryžius - Prisikėlimo apygardos ir Lietuvos kariuomenės ženklas) .
miestietis    Ant, 2019-06-18 / 16:13
Jei dar paplėtoti šią, Laisvės, temą, tai koks geriau tiktų variantas, čia galime ginčytis kad ir iki komos, bet kaip antipodą tam numatomam monumentaliam akcentui, aš siūlyčiau kokiame skvere pastatyti ir paminklą Prisitaikėliui. Per savo gyvenimėlį tiek esu matęs prisitaikėlių, dviveidžių ir pataikūnų okupantui, kad pilną klasę pririnkčiau- ir tai būtu nuo paprasto pradinių klasių mokytojo iki pačio valdovo AMB. Tiksliai negaliu pasakyti- kaip aš tą paminklą įsivaizduoju, bet kad jį ištepčiau storu sluoksniu slidaus solidolo, tai šimtas procentų, ir būtinai toks personažas turi būti nuolankiai susilenkęs ir su nusižeminusio žmogaus kreiva šypsenėle.
Kazimieras    Ant, 2019-06-18 / 16:23
Pastatykite ,kari kury nugriovet ,is Gruto parko,nesimaive,konservinei
kike    Ant, 2019-06-18 / 16:59
Partizanams paminklus reikia statyti ten, kur jie vertė nuo bėgių priešo karinius ešelonus, kur išlaisvino kokį vagoną vežamų į Sibirą, kur vyko reali partizanų kova su priešu. Manau, atrastumėt tokią vietą???
miestietis    Ant, 2019-06-18 / 19:48
Kikės sarkazmą galima būtų suprasti, taip kaip, konkrečių mūšių su NKVD pajėgomis partizanai per visą pasipriešinimo dešimtmetį turėjo didesnių tik keletą, na o visą savo veiklą nukreipė į paprastą liaudį ir ją savotiškai auklėjo ir, neretai, švinu. Gaila man tų pokario vaikinų- į frontą už svetimą reikalą- nenorėjo, galimybę taikiai dirbti savo žemę atėmė atėjūnas, aišku, vienas- kitas pasitaikė ir susitepęs vokietmečiu, bet keisčiausia, kad smetoninių kadrinių karininkų tebuvo vos koks tuzinas per visą rezistenciją- vot kur yra apmaudu, taip kaip, nei 1940m. pasipriešino, anei po karo stojo kovon, tik algas prie Smetonos geras mokėjo imti.
čiurčiuryla    Ant, 2019-06-18 / 21:07
O tėvai ir seneliai sakė, kad tie žmonės ant kelmo kūrė valdžią. Tai gal paminklas būtų koks tai kelmas?
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui"     Ket, 2019-06-20 / 17:31
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui" : skausmingas jaunos lietuvių šeimos išsiskyrimas oro uoste. Pavaizduota apsiašarojusi motina su vaikeliu, išlydinti vyrą su lagaminu uždarbiauti į užsienį. Per šventes papuošiama ES vėliava...
Šaulių veislės    Ket, 2019-06-20 / 17:38
Koks, kokie paminklai galį būtį statomi Tautos laisvei kai valdžioje susodinti burliokiniai žydpalaikiai vagys, slaviškos hienos ir chamai ir jiems pataikaujantys savo norų idėjiniai ar iš baimės ir šantažuojami? Kai prie savivaldybės riogso deržavos vaduotojų-okupantų postamentas.Dviprasmybės gaunasi su tais paminklais. Statomi greta okupantų ar iš vis nestatomi.Nėra kol kas politinės valios išspręsti šią problemą. Pristatė deržava-okupantai savo patrankų mėsai obeliskų daug nes negailėjo jų! Svarbu buvo kuo daugiau apžioti-okupuoti svetimų žemių... O ir meras atvirai deklaruoja savo politines žydburliokiškas pažiuras. Tarnauja ne daugumai Šiauliečių,bet turtingiesiems ir net svetimom valstybėm deja! Ir negerbia mūsų istorijos! Invazinė šiukšlė...
Pensininkė (buv.mokytoja)    Šeš, 2019-06-22 / 14:34
O gal kas sugalvos paminklą Sniečkaus,Zimano,Maniušio vadovautiems partizanams,kurie vertė nuo bėgių hitlerinių okupantų karinius ešalonus,tūkstančiais naikino gyvąją karinę jėgą,darė viską,kad greičiau išvaduoti ne tik Lietuvą,bet ir visą pasaulį nuo žiauraus fašizmo.Mes-vyresnioji karta tą dar gerai prisimename,žinome tikrąją istoriją.
Saulius    Sek, 2019-06-23 / 21:16
Paminklas turi būt " apie Šiaulius " paprastai tariant.Partizanai veikė visoje Lietuvoje, ne vien Šiaulių krašte.Jų kova nebuvo kova už laisvę, greičiau prieš sovietus.Ir neturim apsiribot vien XX amžium, nes amžiai greit bėga , o paminklai stovi ilgai.Siūlyčiau atkelt nuo Talšos auksinį berniuką su saulės laikrodžiu.Kodėl ? Bijau, kokį paminklą bepastatytume centre, Šaulys prie Talšos visus juos " perspjaus " savo originalumu, tobulumu, menine raiška ir itin tiksliai atspindėta miesto dvasia.
Sss    Ket, 2019-06-27 / 07:52
Dar vienas paminklas banditams? Greit ateis laikas juos griauti....!!!! Juk negali nesamone testis amzinai......fui!!!!!
Vantuzas    Pen, 2019-09-06 / 22:29
miestietis "Idėjų siūlytojams patarčiau nesusifokusuoti vien tik į pokario partizanų kovą, o reiktu žiūrėti plačiau." Dave nuruodymas pagal mera...nera prasmes ir diskuotuoti.....demaguogas ir cholujas.
Petras    Ket, 2020-03-05 / 11:14
Prieš kurį tai laiką,Gruzdžiuose,man girdint,vienas miestelio žmogus iškėlė klausimą,kad pokaryje,miestelio aikštėje,buvo numetami žuvę kovotojai už laisvę.Buvo pasiūlyta ten pastatyti atminimo paminklą,kad ateities kartos to niekada neužmirštu...Pirma reakcija-seniūnės baubimas-NELEISIU...Vėliau-rajono valdžios pažadai paremti pinigais,projektu...Aišku,tai liko PAŽADAIS...Gėda...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.