Naujas pasiūlymas: tankas-fontanas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO mon­ta­žas
Jei ne obe­lis­kas, tai gal tan­kas-fon­ta­nas?
PRO ŠIAU­LIŲ ME­RO LAN­GĄ

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pro lan­gą ir to­liau ma­tys Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je pa­sta­ty­tą "rau­dų sie­ną", bet ne pa­mink­lą Tau­tos lais­vei. O juk svar­bu, ką ma­tai pro lan­gą, ar ne?

Po to, kai žlu­go pa­mink­lo Tau­tos lais­vei Šiau­liuo­se kon­kur­sas, re­dak­ci­jos fo­tog­ra­fas Gied­rius Ba­ra­naus­kas ėmė po­kštau­ti: jei­gu jau nė vie­nas kon­kur­so da­ly­vis ne­su­ge­bė­jo per­ženg­ti mi­ni­ma­lios kar­te­lės, gal iš­gel­bės vo­kiš­kas tan­kas ant pje­des­ta­lo? Kar­tu ga­li­ma pa­leng­vin­ti ir skaus­mą ge­din­čių­jų dėl išar­dy­to "cen­tu­kų" fon­ta­no – per be­si­su­kio­jan­tį vamz­dį ga­li­ma lie­ti van­de­nį. "Ir fon­ta­nas at­gai­vai, ir gė­ly­nai bū­tų pa­lais­ty­ti. O per mi­tin­gus vamz­dį ga­li­ma nau­do­ti kaip van­dens pa­tran­ką", – iro­ni­zuo­ja ko­le­ga.

Kai taip su­si­klos­to kon­kur­sai – kas lie­ka? Gal ir jūs tu­ri­te sa­vo idė­ją? Pa­si­da­ly­ki­te, iš­spaus­din­si­me.