Pas­kelb­tas pa­mink­lo "Tau­tos lais­vei" kon­kur­sas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­mink­las "Tau­tos lais­vei" tu­rė­tų sto­vė­ti Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je – da­bar­ti­nia­me skve­re prieš Sa­vi­val­dy­bę.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė "Tau­tos lais­vei" Šiau­lių mies­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je pa­mink­lo pro­jek­to idė­jos kon­kur­są.

Pro­jek­to tiks­las – mies­to cent­ro ur­ba­nis­ti­nės struk­tū­ros pa­grin­di­nės erd­vės ur­ba­nis­ti­nis ir ar­chi­tek­tū­ri­nis iš­baig­tu­mas, rea­bi­li­tuo­jant mies­to is­to­ri­nę rai­dą.

Pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jais nu­ro­do­ma vien­ti­sa ar­chi­tek­tū­ri­nė idė­ja, so­cia­li­nis pa­vei­ku­mas, es­te­ti­ka, ku­ria­mos ap­lin­kos ko­ky­bė, pro­jek­to eko­no­mi­nis pa­grįs­tu­mas.

Pa­mink­las tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas ar­chi­tek­to Vy­te­nio Ru­do­ko Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­te nu­ma­ty­to­je vie­to­je – skve­re­ly­je prie­šais Sa­vi­val­dy­bę – ir konst­ruo­ja­mas kaip ver­ti­ka­lus ak­cen­tas.

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės tech­ni­nia­me pro­jek­te su­pro­jek­tuo­tas pa­mink­lo po­sta­men­tas bus pa­sta­ty­tas aikš­tės re­konst­ra­vi­mo me­tu. Kon­kur­so da­ly­viams lei­džia­ma ko­re­guo­ti šį pa­mink­lo po­sta­men­tą, pri­si­lai­kant už­duo­tos kom­po­zi­ci­nės idė­jos.

Jei bus nu­ma­ty­ta ko­re­guo­ti esa­mą ar įreng­ti nau­ją po­sta­men­tą ir at­lik­ti su tuo su­si­ju­sius že­mės ju­di­ni­mo dar­bus kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to – Šiau­lių se­no­jo mies­to vie­tos te­ri­to­ri­jo­je, rei­kės sa­vo lė­šo­mis at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus.

Kon­kur­so už­duo­ty­se nu­ro­do­ma, kad pa­mink­lo spren­di­nys tu­ri užim­ti ne di­des­nę, kaip 10x10x12(h)m erd­vę nu­ro­dy­to­je vie­to­je. Pa­si­rin­kus pa­mink­lo ti­pą obe­lis­kas, ko­lo­na ar ki­tą for­mą vir­šu­je tu­rin­čią aiš­kiai iš­reikš­tą smai­lę, pa­mink­lo spren­di­nys tu­ri tilp­ti į 25 met­rų aukš­čio pi­ra­mi­dės for­mos erd­vę.

Pro­jek­tų ar pra­šy­mų da­ly­vau­ti priė­mi­mo ter­mi­nas – ma­žiau nei du mė­ne­siai: iki šių me­tų bir­že­lio 3 die­nos.

Ko­mi­si­jos na­riai: Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius, Ry­tis Mi­ku­lio­nis, Al­gir­das Žeb­raus­kas, Al­gi­man­tas Juk­na, Iri­na Ving­rie­nė, Gied­rė Men­do­za He­re­ra, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Vy­te­nis Ru­do­kas.

Kon­kur­se pir­mą­sias 3 vie­tas užė­mu­sius da­ly­vius nu­ma­ty­ta ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais.

Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jui bus ski­ria­ma 3 000 eu­rų, ant­ro­sios – 2 000 eu­rų, tre­čio­sios – 1 000 eu­rų.

Su pro­jek­to kon­kur­so pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ju bus su­da­ro­ma pir­ki­mo su­tar­tis dėl pa­mink­lo "Tau­tos Lais­vei" pro­jek­to pa­ren­gi­mo, pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­ros ir įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų.

Pa­mink­lo pro­jek­to pa­ren­gi­mo, pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­ros ir įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų kai­na ne­ga­li bū­ti di­des­nė nei 180 000 eu­rų su PVM. Lė­šų šal­ti­nis – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­mink­las "Tau­tos lais­vei" tu­rė­tų sto­vė­ti Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je – da­bar­ti­nia­me skve­re prieš Sa­vi­val­dy­bę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.