Varputėnai pagerbė savo šaulius

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pa­mink­lą šau­liams pa­šven­ti­no Jo­niš­kio de­ka­nas kun. Eduar­das Se­maš­ka.
Bir­že­lio 16-ą die­ną Var­pu­tė­nuo­se (Šiau­lių raj.) vy­ko Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos 100-me­čio šven­tė, ati­deng­tas pa­mink­las ir pa­so­din­tas ąžuo­liu­kas Var­pu­tė­nų šau­liams at­min­ti.

Ren­gi­nio pra­džio­je už­deg­tos at­mi­ni­mo žva­ku­tės šau­liams, be­siil­sin­tiems Var­pu­tė­nų ka­pi­nė­se, po to baž­ny­čio­je lai­ky­tos šv. Mi­šios, pa­mi­nint šv. An­ta­no ir žu­vu­sių šau­lių at­mi­ni­mą.

Šau­lių at­min­čiai skir­tą ak­mens pa­mink­lą (au­to­rius An­ta­nas Dau­jo­tas) ati­den­gė Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, pa­šven­ti­no Jo­niš­kio de­ka­nas, ku­ni­gas Eduar­das Se­maš­ka, o kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riai iš­šo­vė tris sal­ves.

Is­to­ri­ko Jo­no Ki­ri­liaus­ko su­rink­ta is­to­ri­ne me­džia­ga apie Var­pu­tė­nų šau­lius ir kraš­tie­čių pri­si­mi­ni­mais pa­si­da­li­jo bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė, pa­mi­nė­da­ma, jog Var­pu­tė­nuo­se šau­lių or­ga­ni­za­ci­ja su­si­kū­rė 1930 me­tų pra­džio­je. Tų me­tų ge­gu­žės 3 die­ną pa­so­di­no ąžuo­lą, Vy­tau­to Di­džio­jo mi­ri­mo 500 me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, ku­ris so­viet­me­čiu, gal dėl ša­lia bu­vu­sio pie­no su­pir­ki­mo punk­to veik­los, – au­go la­bai skur­džiai.

Šie žmo­nės bu­vo la­bai ak­ty­vūs: va­do­vau­ja­mi su­ma­naus K. Vir­ba­lio, įstei­gė šau­lių cho­rą ir teat­ro tru­pę, ku­rie gast­ro­lia­vo po Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kes. Iš pa­si­ro­dy­muo­se su­rink­tų lė­šų įren­gė spor­to aikš­tę, pa­si­siu­vo vė­lia­vas, o 1932 me­tais Ži­gai­čių, po to Var­pu­tė­nų pra­džios mo­kyk­lo­se įstei­gė bib­lio­te­kas. Juos rė­mė ku­ni­gas Ka­zi­mie­ras Moc­kus, dva­ri­nin­kai Vla­dis­lo­vas ir Ma­ri­ja Hriš­ke­vi­čiai. Už šią ak­ty­vią šau­lio veik­lą mo­ky­to­ja L. Kelp­šai­tė 1938 me­tais. bu­vo ap­do­va­no­ta Vy­tau­to Di­džio­jo 3 laips­nio or­di­nu, o Vin­cas Špo­kaus­kas 1941 me­tais bu­vo iš­trem­tas 10 me­tų. Pa­ven­čių dau­gia­funk­cio cent­ro-mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Ar­vy­das Šči­po­kas su­pa­žin­di­no su 1919–1940 me­tų Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos veik­la Lie­tu­vo­je ir Var­pu­tė­nuo­se.

Da­bar jau ži­no­mi bu­vę 26 Var­pu­tė­nų šau­liai. Il­gus so­viet­me­čio me­tus ne­kal­bė­ta, kad kai­mo cent­re yra šau­lių pa­so­din­tas ąžuo­las, bu­vęs vos ne ant nu­džiū­vi­mo ri­bos. Da­bar ąžuo­las gra­žiai ža­liuo­ja, o po juo gu­li lo­bis – šau­lių už­kas­ti do­ku­men­tai. Ti­ki­mės, juos su­ras­ti, ta­da ži­no­tu­mė­me tik­rus šau­lių są­ra­šus, veik­los do­ku­men­tus.

Šis kai­mas ga­li di­džiuo­tis sa­vo pro­se­ne­lių, se­ne­lių veik­la tar­pu­ka­riu. Var­pu­tė­nų bib­lio­te­ka ir bend­ruo­me­nė tel­kia vi­suo­me­niš­kai ak­ty­vius žmo­nes, sau­go jų veik­los at­mi­ni­mą. La­bai džiu­gu, kad į šven­tę at­vy­ko šau­lių Juo­zo Na­vic­ko, Sta­sio Ja­šins­ko, Pra­no Ta­ma­šaus­ko vai­kai, vai­kai­čiai. Šven­tę puo­šė ir pui­kią nuo­tai­ką kū­rė šven­tės par­tne­rio – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cent­ro pu­čia­mų­jų or­kest­ras (vad. Ana­to­li­jus Gai­da­ma­ka), bir­by­ni­nin­kas Al­vai­das Ber­no­tas, dai­ni­nin­kė Gre­ta Jo­cai­tė ir gi­ta­ris­tas Vi­lius Skir­baus­kas. Pa­dė­ko­ta gau­siam bū­riui pa­gal­bi­nin­kų, rė­mė­jų. Šven­tės da­ly­viai pa­si­vai­ši­no ska­nia Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių rink­ti­nės na­rio Dai­niaus Po­po­vo iš­vir­ta žir­nių ko­še, at­si­gai­vi­no šal­ta gi­ra, pa­ty­rė ma­lo­nių aki­mir­kų.

As­me­ni­nė nuo­tr.
Nau­ją Var­pu­tė­nų šau­lių at­min­čiai skir­tą ąžuo­liu­ką so­di­no ren­gi­nio ve­dė­ja Vi­da Ber­no­tie­nė, šau­liai ir mi­ru­sių­jų tar­pu­ka­rio šau­lių ar­ti­mie­ji.