Tarptautinio plenero dalyviai tapo Žiemgalos istoriją

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Ple­ne­ro da­ly­vius do­mi­no se­nie­ji dva­rų pa­sta­tai.
Nuo Jo­ni­nių Žei­me­lio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) mu­zie­ju­je "Žiem­ga­la" vyks­ta tarp­tau­ti­nis dai­li­nin­kų ple­ne­ras "Var­dais kal­ba že­mė", jo da­ly­viai ta­po is­to­ri­nius pa­sta­tus, do­mi­si apy­lin­kių dva­rais Pak­ruo­jo ir Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se.

Ple­ne­re da­ly­vau­ja pro­fe­sio­na­lūs dai­li­nin­kai Ri­čar­das Gar­ba­čiaus­kas, Pet­ras Slonks­nis, Ire­na ir Vi­lius Šliu­že­liai, Lo­re­ta Na­ru­šie­nė, Jus­ti­na Šal­tė, Eu­ge­ni­ja Kar­bo­čie­nė, Va­len­ti­nas Var­nas, Vio­le­ta Ži­do­ny­tė, Al­vy­das Šal­kaus­kas bei bal­ta­ru­siai Ma­ri­na Ma­ra, Ina Dzia­nish­chyk ir Ge­na Bur­chyk.

Apie Pak­ruo­jo ra­jo­no Ge­ru­čių dva­rą, ka­dai­se bu­vu­sį vi­sos pla­čios apy­lin­kės eko­no­mi­niu cent­ru, ple­ne­ro ati­da­ry­mo me­tu pa­sa­ko­jo jo­niš­kie­tis ar­cheo­lo­gas, moks­lų dak­ta­ras Er­nes­tas Va­si­liaus­kas. Apie Lauk­so­džio dva­rą – Steig­vi­lių kai­mo vi­suo­me­ni­nin­kas, kraš­to­ty­ri­nin­kas Alek­sas Pa­šuš­ke­vi­čius.

E. Va­si­liaus­ko in­for­ma­ci­ja dai­li­nin­kus nu­ve­dė ir į bu­vu­sį Mal­gū­žių dva­rą prie pat Lat­vi­jos sie­nos, vos už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Žei­me­lio. Šis vo­kie­čių gra­fų Kei­zer­lin­gų gi­mi­nei pri­klau­sęs dva­ras taip pat įvar­di­ja­mas kaip pa­tek­da­vęs į Ge­ru­čių dva­ro įta­kos sfe­rą.

"Ap­lan­kė­me ir ne­to­li Žei­me­lio esan­čius bu­vu­sius už­žė­lu­sius Ak­me­nė­lių, Kra­ta­ši­no dva­rus", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" ple­ne­ro or­ga­ni­za­to­rė, "Žiem­ga­los" mu­zie­jaus di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­ly­tė.

Mol­ber­tų me­ni­nin­kai ėmė­si, vos įsi­kū­rę. Jau ant­ra­die­nį apie šeš­tą va­lan­dą ry­to ak­ty­viau­si ple­ne­ro da­ly­viai klo­jo pir­muo­sius po­tė­pius ant dro­bių Žei­me­lio cent­re.

Dai­li­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos or­ga­ni­za­to­riams mi­nė­jo, kad di­de­lį įspū­dį da­ro se­no­ji Žei­me­lio ar­chi­tek­tū­ra. O po ke­lio­nės į se­nuo­sius dva­rus bū­si­muo­se pa­veiks­luo­se ėmė ryš­kė­ti ir Ge­ru­čių dva­ro vaiz­dai.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Da­ly­bos įspū­džiais – šim­ta­me­čio ąžuo­lo pa­vė­sy­je.
Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Dvie­jų vals­ty­bių me­ni­nin­kus į ple­ne­rą su­kvie­tė "Žiem­ga­los" mu­zie­jaus di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­ly­tė (tre­čia iš de­ši­nės).