Kraštovaizdžio architektai dirba Kurtuvėnuose

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Ple­ne­ro da­ly­viai Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke.

 

Rugp­jū­čio 5 – 10 d. Kur­tu­vė­nuo­se ir Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke vyks­ta Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tų są­jun­gos (LKAS) su Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja ir ki­tais par­tne­riais or­ga­ni­zuo­tas ta­py­bos, fo­tog­ra­fi­jos ir kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tū­ros ple­ne­ras „Vie­tos dva­sia ir vie­tos matymas“. Su­si­rin­ko dvy­li­ka ple­ne­ro da­ly­vių.

Kur­tu­vė­nuo­se toks ple­ne­ras bu­vo su­si­rin­kęs ir 2018 m. va­sa­rą. Ple­ne­ro da­ly­vius trau­kia ir vi­lio­ja Že­mai­čių aukš­tu­mos ry­ti­nės pa­šlai­tės kraš­to­vaiz­dis, ku­pi­nas gam­tos ir kul­tū­ros ver­ty­bių – mi­to­lo­gi­nių rie­du­lių, pi­lia­kal­nių, dva­rų so­dy­bų, se­no­lių me­džių – gam­tos pa­mink­lų, įspū­din­gų rel­je­fo for­mų, šal­ti­nių, tech­ni­kos ir ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lų.

Kur­tu­vė­nų apy­lin­kių geo­mor­fo­lo­gi­nės sa­vy­bės, van­de­nin­gų Ven­tos ir Du­by­sos upy­nų sens­lė­nių, kur ka­dai­se (XIX a.) pro­jek­tuo­tas ir reng­tas lai­vy­bos ka­na­las, slė­pi­niai tei­kia ža­ve­sio ir ža­di­na kū­rė­jų vaiz­duo­tę. Ple­ne­ro da­ly­viai su­si­tin­ka ir dis­ku­tuo­ja su Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos, mies­te­lio bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

Kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tai ti­ki­si pri­si­dė­ti prie Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko ap­lin­kos ir rek­rea­ci­nio kraš­to­vaiz­džio puo­se­lė­ji­mo. Jie kar­tu su re­gio­ni­nio par­ko kraš­tot­var­ki­nin­ku Da­riu­mi Ra­man­čio­niu ieš­ko nau­jų priei­gų prie Kur­tu­vos slė­nio van­dens tel­ki­nių ga­li­my­bių.

Šiau­lie­tis kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tas Ka­ro­lis Gru­šas ir jo ko­le­gos pra­tęs Bu­bių Zu­bo­vo miš­ko par­ko tvar­ky­mo pro­jek­ti­nes įžval­gas. Ta­py­bos dro­bė­se ir pie­ši­niuo­se dai­li­nin­kai fik­suo­ja pa­gau­lias vie­tos spal­vas ir nuo­tai­kas, ar­chi­tek­tū­ros ir rel­je­fo for­mas.

Ple­ne­re su­kur­ti ta­py­bos dar­bai, fo­tog­ra­fi­jos, pie­ši­niai, ar­chi­tek­tū­ri­niai es­ki­zai bus eks­po­nuo­ja­mi Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eks­po­zi­ci­jų erd­vė­je – dva­ro svir­no ant­ro­jo aukš­to šo­ni­nė­je sa­lė­je.

Pla­tes­nei dis­ku­si­jai ir ple­ne­ro re­zul­ta­tams pri­sta­ty­ti ren­gia­mas ple­ne­ro dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mas šeš­ta­die­nį Kur­tu­vė­nų dva­ro svir­ne.