Švietimo funkcionieriai negirdi nei tėvų, nei politikų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Min­ku­vie­nė pri­ta­ria tam, kad tė­vai su­si­mo­kė­tų už sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų vi­sos die­nos edu­ka­ci­ją, nors tė­vai ma­no, kad ji – per­tek­li­nė ir ne­sau­gi.
Ra­šė­me, kad Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, or­ga­ni­zuo­jan­ti di­de­lių ir la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų prie­žiū­rą va­sa­ros lai­ko­tar­piu, skriau­džia šei­mas, ku­rių vai­kai die­nas leis Sut­ri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se. Čia tė­vams už pus­die­nį teks mo­kė­ti tiek pat, kiek ki­to­je įstai­go­je už vi­są die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ig­no­ruo­ja ir Ta­ry­bos na­rių spren­di­mus.

"Abo­nen­ti­nis" mo­kes­tis ne­pa­ju­di­na­mas

"Rin­gu­vos" spe­cia­lio­sios mo­kyk­los vai­kai, ku­rie va­sa­rą leis Kū­di­kių na­muo­se, pus­die­nį bus užim­ti pa­gal pro­jek­tą, fi­nan­suo­ja­mą So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Pa­gal šį pro­jek­tą neį­ga­lūs vai­kai pa­slau­gas die­nos užim­tu­mo gru­pė­je gaus ne­mo­ka­mai. Tuo tar­pu Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė, kad Šiau­lių spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro ir "Rin­gu­vos" spe­cia­lio­sios mo­kyk­los vai­kų va­sa­ros užim­tu­mui mė­ne­siui iš biu­dže­to skirs 315 eu­rų, o dar 35 – pri­dės tė­vai. Be to, jie dar su­mo­kės už vai­kų mai­ti­ni­mą. Tė­vai ne­ga­li su­pras­ti, ko­dėl už pus­die­nį tu­ri mo­kė­ti tiek pat, kiek ki­to­je įstai­go­je už vi­są die­ną.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te svars­tant šį klau­si­mą aso­cia­ci­jos "Šiau­lių lie­taus vai­kai", vie­ni­jan­čios au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­čių vai­kų tė­ve­lius, va­do­vė Ži­vi­lė Ku­lė­šė pra­šė at­kur­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą ir leis­ti mo­kė­ti už pus­die­nį. Ki­taip Ta­ry­bos spren­di­mą ža­dė­jo skųs­ti.

Ant­ra­die­nį ir vėl po­sė­džia­vu­sia­me ko­mi­te­te Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Min­ku­vie­nė dar kar­tą aiš­ki­no, kad ne­ma­to ga­li­my­bių mo­kes­tį di­fe­ren­ci­juo­ti. Ve­dė­ja ap­skai­čia­vo, kad di­de­lių ir la­bai di­de­lių su­tri­ki­mų tu­rin­tiems vai­kams mi­nis­te­ri­ja sky­rė per ma­žai pi­ni­gų edu­ka­ci­jai – maž­daug 8, 33 eu­ro per mė­ne­sį. Tai yra per tą mė­ne­sį vos po­rą kar­tų ga­li­ma nu­ves­ti vai­kus į mu­zie­jus, spek­tak­lius ar pa­na­šiai.

"Mi­nis­te­ri­jos pi­ni­gai skir­ti prie­žiū­rai, o mums la­bai svar­bu edu­ka­ci­ja. Mes tė­vų įkai­nį ir tai­kė­me edu­ka­ci­jai. Mes ne­tu­ri­me ar­gu­men­tų, kaip ga­lė­tu­me dar jį di­fe­ren­ci­juo­ti už pu­sę die­nos", – sa­kė sky­riaus ve­dė­ja.

Pa­na­šu, kad pa­tys sa­vi­val­dy­bi­nin­kai pa­mir­šo, kad Ta­ry­bos spren­di­me įra­šy­ta, jog pa­tvir­tin­tas tė­vų įkai­nis skir­tas di­de­lių ir la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų "prie­žiū­rai va­sa­ros lai­ko­tar­piui", o ne edu­ka­ci­jai.

Į ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą neat­siž­velgs

Po­li­ti­kai di­de­lio dė­me­sio tė­vų rū­pes­čiams ne­pa­ro­dė. Iš­siaiš­ki­nus, kad 12 tų pa­čių vai­kų bus užim­ti Kū­di­kių na­muo­se vi­są die­ną, ko­mi­te­to na­riai su­si­rū­pi­no Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gais.

"Ne­suei­na ga­lai. Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­re vai­kas bū­na 10 va­lan­dų, Sa­vi­val­dy­bė mo­ka 315 eu­rų per mė­ne­sį, Kū­di­kių na­muo­se 5 va­lan­das ap­mo­ka mi­nis­te­ri­ja, lie­ka 5 va­lan­dos, bet Sa­vi­val­dy­bė vis tiek mo­ka 315 eu­rų. Tai kas čia – Kū­di­kių na­mų už­dar­bis?" – klau­sė Ed­var­das Ža­ka­ris.

Ko­mi­te­to na­riai re­ko­men­da­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui An­ta­nui Bar­tu­liui di­fe­ren­ci­juo­ti tė­vų mo­kes­tį.

Po po­ros die­nų Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad į ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas at­si­žvelg­ta ne­bus. Ji ža­dė­jo su­si­tik­ti su ki­tais vai­kų tė­vais, ne tik su jų at­sto­ve, "nu­si­ra­min­ti ir iš­siaiš­kin­ti".

"Die­nos užim­tu­mo gru­pė skir­ta ne tik "Rin­gu­vos" spe­cia­lio­sios mo­kyk­los vai­kams, į ją ga­li atei­ti vai­kai iš vi­so mies­to", – sa­kė di­rek­to­rė.

Dar ji paaiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­fi­nan­suos pa­pil­do­mai po 315 eu­rų už vai­ko prie­žiū­rą va­sa­ros lai­ko­tar­piui Kū­di­kių na­muo­se, nes šio­je įstai­go­je la­bai ma­žė­ja glo­bo­ja­mų vai­kų, yra dar­bo už­mo­kes­čio fon­do eko­no­mi­ja, tad tu­ri iš ko pa­ti or­ga­ni­zuo­ti neį­ga­lių vai­kų va­sa­ros užim­tu­mą. Va­di­na­si, pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta liks tik vai­kų tė­ve­liams, ku­rie kar­tu su mai­ti­ni­mu ir pil­nu "abo­nen­ti­niu" mo­kes­čiu kas mė­ne­sį mo­kės per 100 eu­rų.

Kas to­liau?

Aso­cia­ci­jos "Šiau­lių lie­taus vai­kai" va­do­vė Ži­vi­lė Ku­lė­šė ir apie ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas, ir ga­lu­ti­nius spren­di­mus su­ži­no­jo iš žur­na­lis­tų.

"Kū­di­kių na­muo­se mums pa­sa­kė, kad jie neį­si­pa­rei­gos už tuos 35 eu­rus ve­žio­ti mū­sų vai­kų į edu­ka­ci­jas, nes tai yra per su­dė­tin­gi vai­kai. Ar kas nors su­pran­ta, ką reiš­kia dviem ar trims žmo­nėms nu­vež­ti 12 vai­kų, turinčių sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią, į spek­tak­lį ar į ki­tą ren­gi­nį. Prie da­lies vai­kų tu­ri sto­vė­ti po at­ski­rą suau­gu­sį žmo­gų", – aik­ši­no Ž. Ku­lė­šė.

Ma­ma sa­kė, kad jai ap­mau­du, jog Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo va­do­vai ne­tu­ri em­pa­ti­jos ir su­pra­ti­mo.

"Ža­dė­jo tei­si­nin­kai mums pa­dė­ti", – ap­gai­les­ta­vo aso­cia­ci­jos va­do­vė dėl ki­lu­sio triukš­mo.

Nors neį­ga­lių vai­kų prie­žiū­ra va­sa­ros lai­ko­tar­piu tu­ri bū­ti pra­dė­ta or­ga­ni­zuo­ti nuo lie­pos 1 die­nos, pir­ma­die­nio, ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių su­tri­ku­sio ug­dy­mo kū­di­kių na­mai dar nie­ko apie tai ne­ži­no­jo.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė A. Le­saus­kie­nė paaiš­ki­no, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas ket­vir­ta­die­nį jau bu­vo ant va­do­vo sta­lo ir lau­kė pa­ra­šo. Li­kus vie­nai dar­bo die­nai iki lie­pos pir­mo­sios.

Ar kas nors su­pran­ta, ką reiš­kia dviem ar trims žmo­nėms nu­vež­ti 12 vai­kų, turinčių sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią, į spek­tak­lį ar į ki­tą ren­gi­nį.