Varžėsi vyriausias ir jauniausias šachmatininkai

Ani­ce­to UO­GE­LĖS as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Vie­nas vy­riau­sių var­žy­bų da­ly­vių šiau­lie­tis Ani­ce­tas Uo­ge­lė (kai­rė­je) žai­džia su vie­nu jau­niau­sių da­ly­vių Pi­ju­mi Gryb­kaus­ku.
Ne vi­siems lem­ta pa­rung­ty­niau­ti su už sa­ve 77 me­tais vy­res­niu var­žo­vu. To­kia ga­li­my­bė nu­si­šyp­so­jo vil­nie­čiui de­vyn­me­čiui Pi­jui Gryb­kaus­kui Šiau­lių kraš­to žy­dų bend­ruo­me­nės "Ma­ka­bi" su­reng­to­se at­vi­ro­se grei­tų­jų šach­ma­tų pir­me­ny­bė­se.

Kom­piu­te­ris iš 57 da­ly­vių pir­mam tu­rui su­po­ra­vo tarp­tau­ti­nius rei­tin­gus tu­rin­čius šach­ma­ti­nin­kus – 86 me­tų šiau­lie­tį Ani­ce­tą Uo­ge­lę (dar 1965 me­tais kar­tu su Vla­du Mi­kė­nu lai­mė­ju­sį Lie­tu­vos pir­me­ny­bių tur­ny­rą) ir vie­ną jau­niau­sių da­ly­vių P. Gryb­kaus­ką.

Nors sve­čias tu­rė­jo pa­svei­kin­ti su per­ga­le ve­te­ra­ną, ku­ris už jį vy­res­nis 77 me­tais, abu jie ap­do­va­no­ti kaip sėk­min­gai žai­dę sa­vo am­žiaus gru­pė­se.

Spa­lio 1 die­ną tarp­tau­ti­nė šach­ma­tų fe­de­ra­ci­ja (FI­DE) pa­tvir­ti­no šių var­žy­bų re­zul­ta­tus ir pa­skel­bė nau­jus 186 ša­lių šach­ma­ti­nin­kų rei­tin­gus.

A. Uo­ge­lė sa­ko, kad gal­būt šio­se var­žy­bo­se bu­vo pa­siek­tas šach­ma­tų dvi­ko­vo­je da­ly­va­vu­sių šach­ma­ti­nin­kų am­žiaus skir­tu­mo re­kor­das.