Iš "Turkish Open" turnyro – su vicečempionės titulu

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Stam­bu­le vy­ku­sia­me G-1 se­ri­jos tek­von­do tur­ny­re "Tur­kish Open" šiau­lie­tė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė (kai­rė­je) lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį.
Stam­bu­le (Tur­ki­ja) vy­ku­sia­me G-1 se­ri­jos tek­von­do tur­ny­re "Tur­kish Open" pa­jė­giau­sia Lie­tu­vos ko­vo­to­ja Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį. Spor­ti­nin­kei iki auk­si­nės per­ga­lės pri­sti­go vie­no tiks­laus smū­gio – po dra­ma­tiš­ko mū­šio 3:4 pra­lai­mė­ta tur­ny­ro šei­mi­nin­kei Ik­rai Kayir.

7 kar­tą su­reng­ta­me tur­ny­re da­ly­va­vo net 1509 spor­ti­nin­kai iš vi­so pa­sau­lio. K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė šį­syk ko­vo­jo ne sau įpras­to­je svo­rio iki 57 kg, o svo­rio iki 62 kg ka­te­go­ri­jo­je.

Pir­mą kar­tą Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" spor­ti­nin­kės kar­je­ro­je priim­tas toks spren­di­mas ne­bu­vo at­si­tik­ti­nis. Šiau­lie­tę ruo­šian­tys spe­cia­lis­tai nu­ta­rė, kad po fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo ir tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lų prieš pir­mas šių me­tų var­žy­bas dar ne­bū­ti­na pa­siek­ti op­ti­ma­lią spor­ti­nę for­mą.

Jos rei­kės per va­sa­rio 18–19 d. Hel­sing­bor­ge (Šve­di­ja) vyk­sian­tį "Pre­si­dents Cup" tur­ny­rą. Tie­sa, ir šis G-2 se­ri­jos tur­ny­ras yra ne pa­grin­di­nis tiks­las – pa­grin­di­nis sie­kis yra per ba­lan­dį Ita­li­jo­je vyk­sian­tį olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­rą lai­mė­ti ke­lia­la­pį į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes.

Stam­bu­le vy­ku­sia­me tur­ny­re Klau­di­ja var­žė­si su 18 spor­ti­nin­kių. Tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nė pir­mo­je ko­vo­je ne­sun­kiai 12:5 įvei­kė tur­kę Mar­vę Sa­hin, o ket­virt­fi­na­ly­je 11:0 su­triuš­ki­no dar vie­ną Tur­ki­jos at­sto­vę Elif Zen­gin.

Pus­fi­na­ly­je lie­tu­vės lau­kė akis­ta­ta su Ira­no na­cio­na­li­nės rink­ti­nės na­re Taye­beh Par­sa. Šią var­žo­vę Klau­di­jai pa­vy­ko įveik­ti po dra­ma­tiš­ko mū­šio – lie­tu­vė lai­mė­jo 6:3.

Fi­na­le lie­tu­vė ko­vo­jo su pir­mą­ją vie­tą rei­tin­ge tarp tur­ny­ro da­ly­vių uži­man­čia ky­lan­čia Tur­ki­jos žvaigž­de Ik­ra Kayir. Per­nai Hel­sing­bor­ge (Šve­di­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos jau­ni­mo iki 21 me­tų tek­von­do čem­pio­na­te ši spor­ti­nin­kė lai­mė­jo vi­ce­čem­pio­nės ti­tu­lą.

Klau­di­jai ženg­ti į fi­na­lą te­ko pra­ktiš­kai be poil­sio – iš­syk po pus­fi­na­lio dvi­ko­vos. Pir­ma­ja­me raun­de lie­tu­vė pra­lei­do smū­gį į lie­me­nę ir bu­vo vi­są lai­ką pri­vers­ta vy­tis. Ant­ra­ja­me raun­de var­žo­vei pa­vy­ko pa­di­din­ti per­sva­rą iki 4:1. Le­mia­ma­me raun­de Klau­di­ja pe­rė­mė ini­cia­ty­vą, ata­ka­vo, bet var­žo­vė su­ma­niai gy­nė­si. Li­kus 15 sek., lie­tu­vė tiks­liu smū­giu ko­ja su­švel­ni­no re­zul­ta­tą iki 3:4, bet per­ga­lės iš­plėš­ti ne­pa­vy­ko.

"Prit­rū­ko ir jė­gų, ir lai­ko, – po ali­nan­čio mū­šio kal­bė­jo Klau­di­ja. – Ta­čiau šis tur­ny­ras bu­vo nau­din­gas, nes įgi­jau nau­jų pa­tir­čių, be to, pa­jau­čiau, kad ga­liu jaus­tis pui­kiai net di­des­nio svo­rio ka­te­go­ri­jo­je."