Europos čempionate K. Tvaronavičiūtė liko penkta

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
Dub­li­ne (Ai­ri­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos tek­von­do olim­pi­nio svo­rio ka­te­go­ri­jų čem­pio­na­te pa­jė­giau­sia Lie­tu­vos ko­vo­to­ja Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė pel­nė penk­tą­ją vie­tą.
Dub­li­ne (Ai­ri­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos tek­von­do olim­pi­nio svo­rio ka­te­go­ri­jų čem­pio­na­te pa­jė­giau­siai Lie­tu­vos ko­vo­to­jai šiau­lie­tei Klau­di­jai Tva­ro­na­vi­čiū­tei pri­sti­go vie­no žings­nio iki me­da­lio.

20-me­tė spor­ti­nin­kė ket­virt­fi­na­ly­je nu­si­lei­do di­džiau­sią pir­me­ny­bių staig­me­ną pa­tei­ku­siai kroa­tei Ma­ri­jai Ste­tič. Šiau­lie­tė li­ko gre­ta nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los – lai­mė­jo 5 vie­tą.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg dėl ap­do­va­no­ji­mų var­žė­si 24 spor­ti­nin­kės. Tarp jų – fa­vo­ri­te įvar­din­ta Len­ki­jos su­perž­vaigž­dė Pat­ryc­ja Adam­kie­wicz.

Bur­tai lė­mė, kad Klau­di­ja pir­mą­ją ko­vą pra­lei­do ir pir­me­ny­bes pra­dė­jo aš­tunt­fi­na­ly­je. Ja­me Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" spor­ti­nin­kei te­ko iš­mė­gin­ti jė­gas su suo­me Hel­mi Har­ko­nen.

Ky­lan­ti Suo­mi­jos 21 me­tų žvaigž­dė še­šio­likt­fi­na­ly­je 5:4 iš­plė­šė per­ga­lę prieš ru­mu­nę Lia­ną Mus­tea­tą.

Aš­tunt­fi­na­ly­je vy­ko dra­ma­tiš­ka ir ly­gi ko­va. Ly­gio­sio­mis bai­gė­si ir pra­tę­si­mas, bet tei­sė­jai pa­skel­bė, kad į ket­vir­fi­na­lį žen­gia ak­ty­viau ko­vo­ju­si ir dau­giau smū­gia­vu­si tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nė. Tiks­lių smū­gių skai­čių ir smū­gių jė­gą fik­suo­ja spor­ti­nin­kų lie­me­nė­je ir šal­me su­mon­tuo­ti da­vik­liai.

Ket­virt­fi­na­lio pir­ma­ja­me raun­de ne­di­de­lį pra­na­šu­mą iš­syk įgi­ju­si 25 me­tų M.Ste­tič ko­vo­jo itin su­ma­niai: lau­kė, kol lie­tu­vė ban­dys ata­kuo­ti ir bau­dė už su­ma­žė­ju­sį dė­me­sį gy­ny­bai.

Ra­cio­na­li tak­ti­ka pa­si­tei­si­no – dvi­ko­vą 10:1 lai­mė­jo įspū­din­gą spor­ti­nę for­mą de­monst­ra­vu­si Kroa­ti­jos spor­ti­nin­kė.

Ko­vos su lie­tu­ve iš­var­gin­ta kroa­tė pus­fi­na­ly­je bu­vo ne­be to­kia ga­lin­ga, bet dra­ma­tiš­ko­je ko­vo­je 21:20 pa­lau­žė Ru­si­jos at­sto­vę Ele­ną Jev­lam­pi­je­vą. Pas­ta­ro­ji ket­virt­fi­na­ly­je 17:14 eli­mi­na­vo len­kę P.Adam­kie­wicz.

Fi­na­le M.Ste­tič lau­kė akis­ta­ta su ne ma­žes­nę staig­me­ną pa­tei­ku­sia olan­de Bo­di­ne Schoen­ma­kers. Pas­ta­ro­ji ket­virt­fi­na­ly­je 6:4 pa­lau­žė Lat­vi­jos su­perž­vaigž­dę Jo­lan­tą Tar­vi­dą, o pus­fi­na­ly­je 14:10 nu­ga­lė­jo dar vie­ną fa­vo­ri­te į pri­zi­nin­kęs lai­ky­tą po­rtu­ga­lę Joa­ną Cun­hą.

Fi­na­le di­de­lės int­ri­gos ne­bu­vo – ko­vą dėl čem­pio­nės ti­tu­lo įti­ki­na­mai 6:2 lai­mė­jo Kroa­ti­jos at­sto­vė M.Ste­tič.

Dar vie­nas Dub­li­ne ko­vo­jęs šiau­lie­tis Ed­ga­ras Ab­ro­ma­vi­čius ir­gi li­ko be ap­do­va­no­ji­mo. Spor­ti­nin­kas ko­vo­jo at­le­tų iki 68 kg gru­pė­je, ku­rio­je var­žė­si net 36 ko­vo­to­jai.

Tre­ne­rio R.Mont­vi­do auk­lė­ti­nis še­šio­likt­fi­na­ly­je 37:28 nu­ga­lė­jo Len­ki­jos at­sto­vą Ja­ku­bą Po­sa­dzį, o aš­tunt­fi­na­ly­je šiau­lie­čiui te­ko akis­ta­ta su bū­si­muo­ju čem­pio­nu ru­su Sar­ma­tu Ča­ko­je­vu.

Šiau­lie­čiui iki staig­me­nos sti­go ne­daug – dvi­ko­vą pra­lai­mė­jo 16:18 ir li­ko 9 vie­to­je.