Klaudija Tvaronavičiūtė sulaukė įvertinimo – įtraukta į elito sąrašą

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė, tre­ni­ruo­ja­ma Ro­mual­do Mont­vi­do, pir­mą kar­tą įtrauk­ta į są­ra­šus spor­ti­nin­kų, ku­rie bus kvie­čia­mi da­ly­vau­ti fi­na­li­nia­me "Grand Prix" tur­ny­re.
Šiau­lie­tė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė dar kar­tą per­ra­šė Lie­tu­vos tek­von­do is­to­ri­ją. Pa­sau­lio tek­von­do fe­de­ra­ci­ja 20-me­tę lie­tu­vę pir­mą kar­tą įtrau­kė į są­ra­šus spor­ti­nin­kų, ku­rie bus kvie­čia­mi da­ly­vau­ti fi­na­li­nia­me "Grand Prix" tur­ny­re.

G8 ka­te­go­ri­jai pri­ski­ria­mas tur­ny­ras šių me­tų gruo­džio 6–7 die­no­mis vyks Mask­vo­je. Var­žy­bo­se ga­lės da­ly­vau­ti tik olim­pi­nė­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se be­si­var­žan­tys at­le­tai – įtrauk­ta tik po 4 vy­rų ir mo­te­rų svo­rio ka­te­go­ri­jas. Fi­na­li­nis eta­pas iš­skir­ti­nis ir tuo, kad į jį pa­kvie­čia­ma 16 spor­ti­nin­kų iš pla­ne­tos pa­jė­giau­sių­jų tris­de­šim­tu­ko.

Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nė anks­čiau jau yra ga­vu­si kvie­ti­mų da­ly­vau­ti "Grand Prix" tur­ny­ruo­se. Tie­sa, kvie­ti­mai į šiuos G4 ka­te­go­ri­jos tur­ny­rus siun­čia­mi spor­ti­nin­kams, ku­rie pa­ten­ka tarp 70 pa­jė­giau­sių pla­ne­tos at­le­tų. Tuo tar­pu į fi­na­li­nį "Grand Prix" tur­ny­rą, ku­ris pri­ski­ria­mas G8 ka­te­go­ri­jai, at­ran­ka – dar griež­tes­nė.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg ko­vo­jan­ti Klau­di­ja pa­sau­lio kyo­ru­gi rei­tin­ge yra 16, o olim­pi­nia­me kyo­ru­gi rei­tin­ge – 26 vie­to­je. At­ran­ka į G8 ka­te­go­ri­jos tur­ny­rą vyk­do­ma pa­gal olim­pi­nį kyo­ru­gi rei­tin­gą, tad ga­li­my­bė šį kar­tą gau­ti var­di­nį kvie­ti­mą nė­ra di­de­lė.

"Kad bū­tu­me pa­kvies­ti į Mask­vą, ti­ki­my­bė men­ka. Čia net ir pir­mą­ją ko­vą tur­ny­re pra­lai­mė­ję spor­ti­nin­kai gaus po 8,47 taš­ko. Ga­li­my­bė at­si­ver­tų, jei da­ly­vau­ti ne­ga­lė­tų de­šimt aukš­čiau olim­pi­nia­me kyo­ru­gi rei­tin­ge esan­čių spor­ti­nin­kių, – sa­kė tre­ne­ris R.Mont­vi­das. – Ne­pai­sant to, įtrau­ki­mas į eli­ti­nį tris­de­šim­tu­ką – jau di­de­lis pa­sie­ki­mas, ro­dan­tis, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu".

Fi­na­li­nia­me "Grand Prix" eta­pe ko­vo­jan­tys at­le­tai var­žo­si ne tik dėl gar­bės ir rei­tin­go taš­kų, bet ir dėl pi­ni­gi­nių pri­zų. Nu­ga­lė­to­jui įtei­kia­mas 6000, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­ju­siam at­le­tui – 3000, bron­zą pel­niu­siam – 1000 do­le­rių če­kis. Be­je, šio tur­ny­ro da­ly­viai pir­mą kar­tą ko­vos ir su nau­jo­jo mo­de­lio ap­ran­go­mis.

Ar­ti­miau­sias tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­vaus K.Tva­ro­na­vi­čiū­tė, – lapk­ri­čio 16–17 die­no­mis Pa­ry­žiu­je vyk­sian­tis G1 ka­te­go­ri­jos "French Open 2019".