K. Tvaronavičiūtė pasaulio čempionate laimėjo 9 vietą

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
Man­čes­te­ry­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vy­ku­sia­me pa­sau­lio tek­von­do čem­pio­na­te Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė.

Dvi įspū­din­gos per­ga­lės, ke­lią ženg­ti to­lyn už­kir­tu­si trau­ma, lai­mė­ta 9-oji vie­ta ir nau­jas įra­šas Lie­tu­vos tek­von­do is­to­ri­jo­je. Taip Man­čes­te­ry­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vy­ku­sia­me pa­sau­lio tek­von­do čem­pio­na­te pa­si­ro­dė Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė.

Dvi­de­šimt­me­tę šiau­lie­tę tre­čia­ja­me čem­pio­na­to ra­te su­stab­dė trau­ma, ne­lei­du­si mes­ti iš­šū­kio vie­nai fa­vo­ri­čių kroa­tei Ni­ki­tai Glas­no­vič.

Tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nei, ku­ri sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je tarp 64 spor­ti­nin­kių pa­gal rei­tin­gą bu­vo 13 vie­to­je, bur­tai ne­bu­vo la­bai pa­lan­kūs. Jau pir­mo­je ko­vo­je šiau­lie­tei te­ko iš­šū­kis kau­tis su Hon­kon­go at­sto­ve Yeuk Yu Chan.

Lie­tu­vė grei­tai at­si­kra­tė įtam­pos – pra­bė­gus mi­nu­tei, tiks­liu smū­giu į gal­vą pel­nė 3 taš­kus. Net­ru­kus se­kė dar vie­na pa­vyz­di­nė ata­ka, po ku­rios Klau­di­jos var­žo­vė li­ko gu­lė­ti ant ta­ta­mio su­siė­mu­si už gal­vos.

Pir­mą­ją dvi­ko­vos da­lį 6:0 lai­mė­ju­si lie­tu­vė do­mi­na­vo vi­są li­ku­sį lai­ką. Vie­na čem­pio­na­to staig­me­nų va­din­ta Hon­kon­go ko­vo­to­ja pa­guo­dos taš­kų pel­nė tik pa­čio­je tre­čio­jo kė­li­nio pa­bai­go­je, kai Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rės per­ga­lė ne­be­kė­lė abe­jo­nių. Gon­gas pa­skel­bė K. Tva­ro­na­vi­čiū­tės per­ga­lę 15:2.

Ant­ra­ja­me ra­te lie­tu­vei te­ko sto­ti į ko­vą su Grai­ki­jos at­sto­ve And­ria­na Asp­ro­ge­ra­ka, ku­ri prieš ket­ve­rius me­tus pa­sau­lio čem­pio­na­te lai­mė­jo bron­zos me­da­lį. Šį čem­pio­na­tą grai­kė pra­dė­jo įspū­din­ga per­ga­le 23:11 prieš uk­rai­nie­tę Jev­ge­ni­ją Zhy­lą.

Ko­va bu­vo la­bai klam­pi, nes abi spor­ti­nin­kės di­de­lį dė­me­sį sky­rė gy­ny­bai. Pra­lauž­ti fi­ziš­kai ga­lin­gos grai­kės gy­ny­bą lie­tu­vei pa­vy­ko tik ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­go­je, kai spy­riu pel­nė 2 taš­kus.

Pa­ty­ru­si var­žo­vė ne­sku­bė­jo ir kant­riai lau­kė pro­gos. Ji pa­si­tai­kė tre­čia­ja­me kė­li­ny­je – A. Asp­ro­ge­ra­ka smū­giu į gal­vą pel­nė 3 taš­kus ir iš­si­ver­žė į prie­kį 3:2. Po šios ata­kos grai­kė tik gy­nė­si ir lau­kė, kol var­žo­vė su­klys.

Triukš­min­go bū­rio sir­ga­lių pa­lai­ko­ma Klau­di­ja spau­dė prie­ši­nin­kę, o į le­mia­mą štur­mą pa­ki­lo pra­si­dė­jus pa­sku­ti­nei mi­nu­tei. Lie­tu­vės ga­lin­gas smū­gis par­ver­tė var­žo­vę ir re­zul­ta­tas ta­po ly­gus – 3:3. Grai­kė ne­beiš­lai­kė įtam­pos ir puo­lė į ata­ką, o K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė dviem tiks­liais smū­giai su­dau­žė jos vil­tį iš­si­gel­bė­ti – 8:3.

Tre­čia­ja­me ra­te Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rei te­ko ge­rai pa­žįs­ta­ma var­žo­vė – praė­ju­sia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te bron­zą lai­mė­ju­si kroa­tė Ni­ki­ta Glas­no­vič.

Pa­sau­lio kyo­ru­gi rei­tin­ge 4, o olim­pi­nia­me 5 vie­tą uži­man­ti kroa­tė į tre­čią­jį ra­tą pa­te­ko leng­viau­siu ke­liu: pir­ma­ja­me il­sė­jo­si, o ant­ra­ja­me leng­vai 8:5 įvei­kė uz­be­kę Za­rią Ko­si­mo­vą.

Be­veik pus­va­lan­džiu ma­žiau poil­sio tu­rė­ju­siai K. Tva­ro­na­vi­čiū­tei tre­čio­ji dvi­ko­va su­si­klos­tė itin ne­sėk­min­gai, nes pir­ma­ja­me raun­de lie­tu­vė pa­ty­rė de­ši­nės ran­kos rie­šo trau­mą.

Pa­ty­ru­si var­žo­vė iš­syk tuo pa­si­nau­do­jo – iš­stū­mė skaus­mą ken­tu­sią lie­tu­vę iš ra­to, o ne­tru­kus pel­nė dar 6 taš­kus. Trau­mą pa­ty­ru­siai K. Tva­ro­na­vi­čiū­tei pa­vy­ko pri­stab­dy­ti įsi­bė­gė­ju­sią var­žo­vę ir li­ku­sius du kė­li­nius ko­vo­ti ly­giai, bet to ne­pa­ka­ko – per­ga­lę 9:1 šven­tė var­žo­vė. Tie­sa, kroa­tė džiau­gė­si neil­gai, nes ki­to­je ko­vo­je bu­vo pri­vers­ta pri­pa­žin­ti Ka­na­dos su­perž­vaigž­dės Sky­lar Park pra­na­šu­mą – 11:14.

Į šeš­ta­die­nio va­ka­rą vy­ku­sį fi­na­lą pra­si­bro­vė du­kart olim­pi­nė čem­pio­nė bri­tė Ja­de Jo­nes ir ko­rė­jie­tė Ah-Reum Lee. Į me­da­lių da­ly­bas ne­pa­te­ko daug pir­mo­jo ryš­ku­mo žvaigž­džių – iš ko­vos pa­si­trau­kė tur­kė Ha­ti­ce Kub­ra Il­gun, len­kė Pat­ryc­ja Adam­kie­wicz, bel­gė Ra­he­leh Ase­ma­ni.

K. Tva­ro­na­vi­čiū­tei tai bu­vo ant­ras pa­sau­lio čem­pio­na­tas. Prieš dve­jus me­tus Mu­ju (Pie­tų Ko­rė­ja) de­biu­ta­vu­si lie­tu­vė pra­lai­mė­jo pir­mą­ją ko­vą. Šie­me­ti­nia­me čem­pio­na­te iš­ko­vo­tos dvi per­ga­lės ir 9-oji vie­ta – ge­riau­sias mo­te­rų pa­siek­tas re­zul­ta­tas per vi­są Lie­tu­vos tek­von­do is­to­ri­ją.

"Klau­di­ja pa­sie­kė mak­si­mu­mą, jos pa­siek­tą re­zul­ta­tą ver­ti­nu kaip la­bai ge­rą – nu­ri­mus aist­roms pri­pa­ži­no tre­ne­ris R. Mont­vi­das. – Kad ga­lė­tų ženg­ti to­liau, jai rei­kia įgy­ti dau­giau pa­tir­ties."

Lai­mė­ta 9-oji vie­ta op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kė ir Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" spor­ti­nin­kę. "Tai bu­vo ga­li­my­bė pa­jaus­ti, ko la­biau­siai trūks­ta. Nors esu ge­ro­kai su­stip­rė­ju­si, dar rei­kia daug dirb­ti, kad fi­zi­ne jė­ga pri­lyg­čiau pa­sau­lio rei­tin­go ly­de­rėms", – sa­kė K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė.

Į Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je su­reng­tą pa­sau­lio čem­pio­na­tą su­va­žia­vo 960 spor­ti­nin­kų iš 157 pa­sau­lio vals­ty­bių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.