K. Tvaronavičiūtė neatsilaikė prieš Lenkijos superžvaigdžę

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
G4 ext­ra Eu­ro­pos tek­von­do čem­pio­na­te šiau­lie­tei Klau­di­jai Tva­ro­na­vi­čiū­tei bur­tai lė­mė ko­vą su stip­riau­sia Len­ki­jos spor­ti­nin­ke Pat­ryc­ja Adam­kie­witcz.
Ba­ry­je (Ita­li­ja) vyks­tan­čia­me G4 ext­ra Eu­ro­pos tek­von­do čem­pio­na­te šiau­lie­tei Klau­di­jai Tva­ro­na­vi­čiū­tei bur­tai lė­mė vie­ną pa­jė­giau­sių var­žo­vių. Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rei jau pir­mo­je ko­vo­je te­ko sto­ti į mū­šį su vie­na ryš­kiau­sių Se­no­jo že­my­no žvaigž­džių len­ke Pat­ryc­ja Adam­kie­witcz.

Su pa­sau­lio kyo­ru­gi rei­tin­ge 8-ąją vie­tą uži­man­čia Len­ki­jos su­perž­vaigž­de Klau­di­ja jau bu­vo iš­mė­gi­nu­si jė­gas du­kart. Abu­syk per­ga­lę iš­ko­vo­jo P. Adam­kie­witcz.

"Tai bus lak­mu­so po­pie­rė­lis mums. Jis pa­ro­dys, kur da­bar esa­me, – iš­trau­kus bur­tus kal­bė­jo tre­ne­ris Ro­mual­das Mont­vi­das. – Šis čem­pio­na­tas mums – vie­nas iš eta­pų prieš ba­lan­dį Mi­la­ne (Ita­li­ja) vyk­sian­tį at­ran­kos į To­ki­jo olim­pia­dą tur­ny­rą".

Tre­ne­ris pa­žy­mė­jo, kad trauk­tis nė­ra kur – no­rint iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pį, teks įveik­ti ir P. Adam­kie­witcz bar­je­rą: "Į olim­pia­dą pa­teks tiks sau­je­lė ver­čiau­sių­jų".

Šeš­ta­die­nį prieš vi­dur­die­nį įvy­ku­si tre­čio­ji tar­pu­sa­vio dvi­ko­va tarp Klau­di­jos ir Len­ki­jos su­perž­vaigž­dės P. Adam­kie­witcz pra­si­dė­jo at­sar­giai. Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" ko­vo­to­ja ne­tgi tu­rė­jo ini­cia­ty­vą, bet pir­ma­sis raun­das bai­gė­si nu­li­nė­mis ly­gio­sio­mis.

Ant­ra­ja­me raun­de abi spor­ti­nin­kės neiš­lai­kė – per vie­ną ata­ką ap­si­kei­tė tiks­liais smū­giais. Klau­di­ja už pa­vyz­di­nę ata­ką į są­skai­tą įsi­ra­šė 3 taš­kus, o var­žo­vė – 2. De­ja, per li­ku­sią mi­nu­tę la­vi­ną ata­kų su­ren­gu­si len­kė ne tik iš­ly­gi­no, bet ir per­svė­rė re­zul­ta­tą – 7:3.

Le­mia­ma­me raun­de Klau­di­ja bu­vo pri­vers­ta ri­zi­kuo­ti ir nuo­lat ata­kuo­ti, nes spau­dė tirps­tan­tis lai­kas. Pa­ty­ru­si var­žo­vė ty­ko­jo men­kiau­sios klai­de­lės ir sa­vo per­ga­lę įtvir­ti­no dar dviem smū­giais į kor­pu­są – 11:3.

Pir­mą kar­tą tek­von­do is­to­ri­jo­je su­reng­ta­me G4 ekst­ra Eu­ro­pos tek­von­do čem­pio­na­te var­žė­si 200 ko­vo­to­jų iš vi­sos Eu­ro­pos. Olim­pi­nė­je mo­te­rų svo­rio iki 57 kg ko­vo­jo 21 at­le­tė.

Net­ru­kus Klau­di­ja iš­vyks į Pa­ry­žių – lapk­ri­čio 16–17 die­no­mis da­ly­vaus G1 se­ri­jos tur­ny­re "French Open 2019".