Iš Austrijos – su čempionės trofėjumi

As­me­ni­nė nuo­tr.
Tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo čem­pio­nės ti­tu­lą Insb­ru­ke (Aust­ri­ja) vy­ku­sia­me G-1 tur­ny­re "Aust­rian Open".

Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė tro­fė­jų ko­lek­ci­ją pa­pil­dė dar vie­nu auk­so me­da­liu. Lie­tu­vos tek­von­do rink­ti­nės ly­de­rė iš­ko­vo­jo čem­pio­nės ti­tu­lą Insb­ru­ke (Aust­ri­ja) vy­ku­sia­me G-1 tur­ny­re "Aust­rian Open".

Tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nės iki fi­na­lo lau­kė il­gas ke­lias – svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg var­žė­si net 22 spor­ti­nin­kės.

Šiau­lie­tė bu­vo vie­na tur­ny­ro fa­vo­ri­čių, to­dėl įgi­jo pri­vi­le­gi­ją pra­leis­ti pir­mą­ją ko­vą. Ant­ra­jame tu­re lie­tu­vės lau­kė Vo­kie­ti­jos spor­ti­nin­kės Se­bi­lės Kaya bar­je­ras.

Klau­di­jai iš­ko­vo­ti per­ga­lę ne­pri­rei­kė net vi­sų tri­jų raun­dų. Tei­sė­jai sky­rė nuo­bau­dą var­žo­vei už ven­gi­mą ko­vo­ti ir nu­trau­kė ko­vą anks­čiau. Lie­tu­vei įskai­ty­ta la­biau nei įti­ki­na­ma per­ga­lė 20:3.

Tre­čia­ja­me raun­de K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė sto­jo į ko­vą su dar vie­na Vo­kie­ti­jos spor­ti­nin­ke Isa­be­la Becks­tein. Pas­ta­ro­ji ir­gi neįs­ten­gė pa­si­prie­šin­ti pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius įspū­din­gą for­mą de­monst­ruo­jan­čiai lie­tu­vei – nu­si­lei­do jai 2:24.

Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" spor­ti­nin­kės tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je lau­kė itin ga­lin­ga var­žo­vė – Vo­kie­ti­jo­je spor­tuo­jan­ti Ni­ge­rio at­le­tė Te­kiath Ben Yes­souf.

Su įspū­din­ga fi­zi­ne jė­ga pa­si­žy­min­čia 27 me­tų ko­vo­to­ja lie­tu­vė bu­vo su­si­dū­ru­si šių me­tų va­sa­rį Hur­ga­do­je (Egip­tas) vy­ku­sia­me tur­ny­re. Aš­tunt­fi­na­lio ko­va bai­gė­si ly­gio­sio­mis 3:3, to­dėl nu­ga­lė­to­jai išaiš­kin­ti pri­rei­kė pra­tę­si­mo. Auk­si­nio taš­ko lo­te­ri­jo­je per­ga­lę iš­plė­šė Klau­di­ja.

Šį­syk dvi­ko­va vy­ko pa­gal pa­na­šų sce­na­ri­jų. Abi ko­vo­to­jos dau­giau dė­me­sio sky­rė gy­ny­bai ir lau­kė men­kiau­sios klai­de­lės. Vis dėl­to Klau­di­jai pa­vy­ko įgy­ti tra­pią per­sva­rą, iš­plėš­ti sun­kią per­ga­lę 7:6 ir pra­si­brau­ti į fi­na­lą.

Spe­cia­lis­tai be­veik nea­be­jo­jo, kad ki­to po­gru­pio nu­ga­lė­to­ja taps grai­kė And­ria­na Asp­ro­ge­ra­ka, ku­rią Klau­di­ja po dra­ma­tiš­kos ko­vos 7:3 nu­ga­lė­jo Man­čes­te­ry­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vy­ku­sia­me pa­sau­lio tek­von­do čem­pio­na­te. Ta­čiau vie­na tur­ny­ro fa­vo­ri­čių lai­ky­ta Grai­ki­jos at­sto­vė ne­ti­kė­tai aš­tunt­fi­na­ly­je 12:21 pra­lai­mė­jo bul­ga­rei Ili­nai Iva­no­vai ir iš ko­vos pa­si­trau­kė.

Į fi­na­lą iš­ko­pė ki­ta Grai­ki­jos at­sto­vė Fa­ni Tze­li, ku­ri pus­fi­na­ly­je 23:3 su­triuš­ki­no jos tau­tie­tę nu­skriau­du­sią I. Iva­no­vą.

Spar­čiai ky­lan­čiai Grai­ki­jos tek­von­do žvaigž­dei F. Tze­li yra tik 17 me­tų, bet ji jau yra lai­mė­ju­si 2017 m. Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­to, 2018 m. pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­to ir 2018 m. jau­ni­mo va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių bron­zos me­da­lius.

Vis dėl­to "Aust­rian Open" fi­na­las vy­ko pa­gal K. Tva­ro­na­vi­čiū­tės nu­sta­ty­tą tem­pą ir tak­ti­ką. Bran­džiai ko­vo­ju­si lie­tu­vė vy­ku­siai pa­nau­do­jo vi­sas su­si­kur­tas pro­gas, už­tik­rin­tai rin­ko taš­kus ir šven­tė įti­ki­na­mą per­ga­lę 7:0.

Ši auk­si­nė per­ga­lė pa­pil­dys Klau­di­jos rei­tin­go taš­kų tau­pyk­lę dar 10 taš­kų.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.