Tekvondo turnyre Varšuvoje – du bronzos medaliai

klau­di­ja.lt nuo­tr.
Šiau­lie­čiai Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė ir Ed­ga­ras Ab­ro­ma­vi­čius G-1 tur­ny­re "Wars­haw Cup-2019" iš­ko­vo­jo bron­zos ap­do­va­no­ji­mus.

Var­šu­vo­je vy­ku­sia­me G-1 tur­ny­re "Wars­haw Cup-2019" da­ly­va­vę šiau­lie­čiai Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė ir Ed­ga­ras Ab­ro­ma­vi­čius na­mo grįž­ta su bron­zos ap­do­va­no­ji­mais.

22 kar­tą su­reng­ta­me tek­von­do tur­ny­re da­ly­va­vo 816 spor­ti­nin­kų iš vi­so pa­sau­lio. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg su K. Tva­ro­na­vi­čiū­te var­žė­si dar 12 ko­vo­to­jų.

Spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" auk­lė­ti­nė Klau­di­ja į ko­vą sto­jo su pir­mą­ją dvi­ko­vą lai­mė­ju­sia is­pa­ne Ar­let Or­tiz Be­ni­to. Ši var­žy­bų star­te 11:3 nu­ga­lė­jo bal­ta­ru­sę Yu­li­ją Struzh­ko.

Mū­šis dėl tei­sės kau­tis pus­fi­na­ly­je bu­vo ypač nuo­žmus. Klau­di­jai iš­ko­vo­ti per­ga­lę pa­vy­ko tik per pra­tę­si­mą – pa­grin­di­nis ko­vos lai­kas bai­gė­si 4:4. Per­ga­lin­gas bu­vo tiks­lus spy­ris var­žo­vei į gal­vą (3:0).

Tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nė pus­fi­na­ly­je ko­vo­jo su pa­jė­giau­sia Nor­ve­gi­jos at­le­te Ma­rie Mag­nus. Vi­si trys raun­dai bai­gė­si ly­gio­sio­mis (6:6). Per pra­tę­si­mą For­tū­na bu­vo pa­lan­kes­nė nor­ve­gei, ku­ri auk­si­niu taš­ku iš­plė­šė per­ga­lę 2:0. Le­mia­mas bu­vo tiks­lus ap­gau­lin­gas M. Mag­nus smū­gis ko­ja į ap­sau­gi­nę lie­me­nę.

Fi­na­le staig­me­nų neį­vy­ko – auk­są lai­mė­jo tur­ny­ro šei­mi­nin­kė vie­na pa­jė­giau­sių pla­ne­tos ko­vo­to­jų Pat­ryc­ja Adam­kie­wicz. Len­ki­jos at­le­tė įti­ki­na­mai nu­ga­lė­jo nor­ve­gę M. Mag­nus – 8:4.

Var­šu­vo­je ko­vo­jo ir šiau­lie­tis Ed­ga­ras Ab­ro­ma­vi­čius. Šis tre­ne­rio R. Mont­vi­do auk­lė­ti­nis taip pat pel­nė bron­zos ap­do­va­no­ji­mą.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 68 kg var­žę­sis lie­tu­vis tur­ny­rą ir­gi pra­dė­jo nuo ant­ro­jo ra­to. Pir­mą­jį var­žo­vą len­ką Ja­ku­bą Po­sa­dzy šiau­lie­tis įvei­kė gra­žio­je ir emo­cin­go­je ko­vo­je 18:14, o ket­virt­fi­na­ly­je 11:5 įvei­kė Iz­rae­lio at­sto­vą Ila­ną Bra­gins­kį.

Į fi­na­lą pra­si­brau­ti Lie­tu­vos at­sto­vui ne­be­pa­ka­ko jė­gų – jis 0:15 pra­lai­mė­jo is­pa­nui Mar­co­sui Ca­bal­le­ro Eche­var­ri­jai.

Po dvie­jų sa­vai­čių Klau­di­ja ko­vos G-1 se­ri­jos tur­ny­re Ry­go­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.