Svari radviliškiečio pergalė

As­me­ni­nė nuo­tr.
Rad­vi­liš­kie­tis Gvi­das Diš­lė (kai­rė­je) Bu­da­peš­te įvy­ku­sia­me 47-aja­me Eu­ro­pos ka­ra­tė fe­de­ra­ci­jos (EKF) jau­nu­čių, jau­nių ir jau­ni­mo olim­pi­nės ka­ra­tė čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Ša­lia – tre­ne­ris Ai­va­ras Va­si­liaus­kas.
Bu­da­peš­te (Veng­ri­ja) įvy­ku­sia­me 47-aja­me Eu­ro­pos ka­ra­tė fe­de­ra­ci­jos (EKF) jau­nu­čių, jau­nių ir jau­ni­mo olim­pi­nės ka­ra­tė čem­pio­na­te ypa­tin­ga sėk­mė ly­dė­jo ša­lies rink­ti­nei at­sto­va­vu­sį rad­vi­liš­kie­tį Gvi­dą Diš­lę. Vai­ki­nas iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.
Lie­tu­vos rink­ti­nė olim­pi­nės ka­ra­tė čem­pio­na­tuo­se da­ly­va­vo tris kar­tus, ta­čiau tik šis pa­sku­ti­nis bu­vo vai­ni­kuo­tas rad­vi­liš­kie­čio iš­ko­vo­tu me­da­liu.

Nu­ga­lė­jo ke­tu­ris var­žo­vus

Tre­ne­rių Ai­va­ro Va­si­liaus­ko ir Er­nes­to Mon­čaus­ko auk­lė­ti­nis Gvi­das Diš­lė ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 ki­log­ra­mų.

14–15 me­tų am­žiaus gru­pė­je, ku­mi­tė rung­ty­je, ko­vo­jęs rad­vi­liš­kie­tis iš vi­so tu­rė­jo pen­kias ko­vas, iš ku­rių ke­tu­rias lai­mė­jo.

Pir­mo­je ko­vo­je Gvi­das su­si­ti­ko su Juod­kal­ni­jos at­sto­vu La­za­ru Jo­vo­vi­čiu­mi ir jį nu­ga­lė­jo re­zul­ta­tu 1:0.

Ant­ro­je ko­vo­je re­zul­ta­tu 2:1 jis įvei­kė kroa­tą Leo­ną Pen­di­čių, ta­čiau tre­čio­je ko­vo­je per­ga­lę šven­tė slo­va­kas Do­mi­ni­kas Ke­še­la­kas, vė­liau ko­vo­jęs fi­na­le. Šią ko­vą Gvi­do var­žo­vas lai­mė­jo "sau­su" re­zul­ta­tu – 3:0.

Lie­tu­vis ga­vo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti pa­guo­dos ko­vo­se dėl tre­čio­sio­sios vie­tos.

Jo­se G. Diš­lė tei­sė­jų spren­di­mu įvei­kė tur­ką Yi­gi­tą Kos­de­re, "sau­su" re­zul­ta­tu 3:0 su­triuš­ki­no ser­bą Mar­ko Mi­jaj­lo­vi­čių ir pel­nė bron­zos me­da­lį.

Ka­ra­tė klu­bo "Ry­tų ko­vo­to­jas", ku­riam at­sto­vau­ja G. Diš­lė, tre­ne­riai įsi­ti­ki­nę, jog Gvi­do iš­ko­vo­ta "bron­za" la­bai reikš­min­ga, ka­dan­gi iki tol lie­tu­viai olim­pi­nės ka­ra­tė var­žy­bo­se me­da­lių ne­bu­vo lai­mė­ję.

Tre­ne­ris A. Va­si­liaus­kas "Šiau­lių kraš­tui" džiau­gė­si auk­lė­ti­nio lai­mė­ji­mu ir gy­rė jau­ną­jį ka­ra­tis­tą: "Gvi­das yra per­spek­ty­vus ir ta­len­tin­gas spor­ti­nin­kas, tu­rin­tis iš­skir­ti­nį ko­vo­to­jo cha­rak­te­rį, ku­rį pa­nau­do­ja ko­vo­da­mas su skir­tin­gais var­žo­vais.

Jo ge­bė­ji­mas grei­tai per­pras­ti var­žo­vų tak­ti­ką lei­džia jam iš­ko­vo­ti per­ga­lių. Gvi­das nie­ka­da ne­pa­si­duos, ko­vos dėl kiek­vie­no taš­ko, kad tik iš­ko­vo­tų per­ga­lę. Jis no­ri bū­ti ge­riau­sias, o man kaip tre­ne­riui, vie­nas ma­lo­nu­mas dirb­ti su to­kiais spor­ti­nin­kais".

Ar­ti­miau­sios svar­bios G. Diš­lės var­žy­bos – Karate1 jau­ni­mo ly­ga, ku­rio­se yra kau­pia­mi rei­tin­go taš­kai. Tai ge­gu­žės mė­ne­sį Kip­re vyk­sian­ti "Karate1 Youth Lea­gue - Li­mas­sol" ir lie­pą Kroa­ti­jo­je vyk­sian­ti "Karate1 Youth Lea­gue - Po­rec".

Į šias var­žy­bas re­gist­ruo­ja­si dau­giau nei 100 pa­sau­lio ša­lių.

Ge­riau­siai se­kė­si tur­kams

47-aja­me Eu­ro­pos ka­ra­tė fe­de­ra­ci­jos (EKF) jau­nu­čių, jau­nių ir jau­ni­mo olim­pi­nės ka­ra­tė čem­pio­na­te Lie­tu­vai taip pat at­sto­va­vo rad­vi­liš­kie­tis Klai­das Ka­za­ke­vi­čius ir bai­so­ga­liš­kis Ma­tas Krū­ge­lis, ta­čiau jiems lai­mė­ji­mais pa­si­džiaug­ti ne­te­ko.

Į pa­guo­dos tur­ny­rus pa­te­ko ir šiau­lie­tis Ti­tas Stan­kū­nas, ko­vo­jęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 ki­log­ra­mų, bei kau­nie­tis Au­gus­tas Vil­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 63 ki­log­ra­mų), ta­čiau jiems šiuo­se tur­ny­ruo­se ne­pa­si­se­kė.

Ti­tas nu­si­lei­do Suo­mi­jos at­sto­vui Adie­liui Kas­hiui, o Au­gus­tas pra­lai­mė­jo is­pa­nui Ca­bel­lo Za­mo­ra­nui.

A. Vil­kas užė­mė 9-ąją, T. Stan­kū­nas – 11-ąją vie­tas.

Iš vi­so Eu­ro­pos čem­pio­na­te da­ly­va­vo 1 183 spor­ti­nin­kai iš 52 vals­ty­bių. Lie­tu­vai ja­me at­sto­va­vo 10 spor­ti­nin­kų.

Bu­da­peš­to čem­pio­na­te me­da­lius iš­ko­vo­jo 36-ių ša­lių ka­ra­tis­tai. Ant ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los dau­giau­sia kar­tų li­po Tur­ki­jos spor­ti­nin­kai, iš­ko­vo­ję še­šis auk­so, tris si­dab­ro ir še­šis bron­zos me­da­lius.

Pran­cū­zai lai­mė­jo ke­tu­ris auk­so, du si­dab­ro ir ke­tu­ris bron­zos me­da­lius.

Azer­bai­dža­nie­čių ap­do­va­no­ji­mų krai­tis – ke­tu­ri auk­so, vie­nas si­dab­ro ir trys bron­zos me­da­liai.

Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos rink­ti­nės pel­nė po vie­ną bron­zos me­da­lį lai­mė­jo ir Lat­vi­jos rink­ti­nė.