Šiauliečius nudžiugino pirmoji komandinė vieta

Da­ly­vių nuo­tr.
Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų U-13 žai­dy­nė­se šiau­lie­čių ko­man­da, va­do­vau­ja­ma tre­ne­rių Re­na­to Di­jo­ko (kai­rė­je) ir Jo­no Kem­zu­ros (de­ši­nė­je), iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
Šiau­liuo­se vy­ku­sio­se Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų U-13 žai­dy­nė­se šiau­lie­čių ko­man­da, va­do­vau­ja­ma tre­ne­rių Re­na­to Di­jo­ko ir Jo­no Kem­zu­ros, iš­ko­vo­jo pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą. Šiau­lie­čiai ap­len­kė to­kias stip­rias ko­man­das kaip Klai­pė­dos, Vil­niaus, Kel­mės.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 133 spor­ti­nin­kai iš de­šim­ties ko­man­dų. Še­šio­li­ko­je svo­rio ka­te­go­ri­jų spor­ti­nin­kai var­žė­si ne tik ko­man­di­nė­je, bet ir as­me­ni­nė­je įskai­to­je.

Tarp šiau­lie­čių ge­riau­siai run­gė­si ir pir­mas vie­tas iš­ko­vo­jo Klai­das Dil­da (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 35 kg), No­jus Di­jo­kas (iki 62 kg), No­jus Liu­baus­kas (iki 80 kg) ir Lu­kas Bal­sai­tis (per 80 kg). Ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo Ar­nas Lin­ke­vi­čius (iki 58 kg) ir Jo­nas Vyš­niaus­kas (iki 80 kg). Tre­čią­sias – Ar­man­das Poš­kus (iki 38 kg), Ar­man­das Gri­gai­tis (iki 47 kg), Gvi­das Ig­no­tas (iki 50 kg), Pet­ras Ul­či­nas (iki 73 kg), Ig­nas Nar­ke­vi­čius (iki 80 kg).

"Po var­žy­bų džiau­gė­si ne tik spor­ti­nin­kai ir jų tre­ne­riai, bet ir tė­ve­liai, gau­siai su­si­rin­kę pa­lai­ky­ti sa­vo at­ža­lų į Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos im­ty­nių sa­lę. Pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą lai­mė­ję šiau­lie­čiai gar­si­na Šiau­lius vi­so­je ša­ly­je. Pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me Lie­tu­vos vai­kų čem­pio­na­te šiau­lie­čiai bu­vo ant­ri, ta­da nu­si­lei­do tik vil­nie­čiams", – sa­kė tre­ne­ris J. Kem­zu­ra.

"Lais­vū­nai" da­ly­vaus sa­vait­ga­lį vyk­sian­čia­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re Klai­pė­do­je ir Lie­tu­vos jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se, ku­rios ki­tą sa­vai­tę vyks Kel­mė­je.