Gražiausias savaitės epizodas – įspūdingas K. Hardy dėjimas

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Tarp gra­žiau­sių sa­vai­tės epi­zo­dų – "Šiau­lių" gy­nė­jo Ke­vi­no Har­dy dė­ji­mas rung­ty­nė­se su Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dė­mis".
Ant­ro­ji "Bet­sa­fe-LKL" re­gu­lia­raus se­zo­no sa­vai­tė sir­ga­liams ne­šykš­tė­jo gra­žių epi­zo­dų. Šį­kart pen­ke­tu­ko vir­šū­nė­je – įspū­din­gas "Šiau­lių" gy­nė­jo Ke­vi­no Har­dy dė­ji­mas.

Ame­ri­kie­tis juo pa­si­žy­mė­jo rung­ty­nė­se su Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dė­mis", ku­rias šiau­lie­čiai ap­mau­džiai pra­lai­mė­jo iš­švais­tę dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą.

Ant­ro­je pen­ke­tu­ko vie­to­je – Ar­nas But­ke­vi­čius. Vil­niaus "Ry­to" puo­lė­jas ne ma­žiau įspū­din­gą dė­ji­mą at­li­ko ma­če su Prie­nų "CBet" klu­bu ir ne­pa­li­ko vil­čių po krep­šiu sto­vė­ju­siam Vai­dui Če­pu­kai­čiui.

Tre­čio­jo­je po­zi­ci­jo­je at­si­dū­rė ypač tiks­lų K. Har­dy per­da­vi­mą ga­vęs "Šiau­lių" vi­du­rio puo­lė­jas Be­nas Gri­ciū­nas, ket­vir­to­jo­je – dar vie­ną neei­li­nį dė­ji­mą at­li­kęs A. But­ke­vi­čius.

Pen­ke­tu­ką už­da­ro "Pie­no žvaigž­džių" slo­vė­nas Mi­ha La­por­ni­kas, ma­če su "Šiau­liais" sa­viš­kiams per­ga­lę at­ne­šęs taik­liu tri­taš­kiu pa­čio­je ket­vir­to­jo kė­li­nio pa­bai­go­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.