Dzūkai pralaužė šiauliečių gynybą

Do­man­to ALEK­SY­NO nuo­tr.
Šiau­lių "SC Du­by­sos" ran­ki­nin­kai sve­čiuo­se nu­si­lei­do Aly­taus ran­ki­nin­kams.

Aly­taus ran­ki­nin­kų ko­man­da "Var­sa-Strong­la­sas" na­muo­se įvei­kė Šiau­lių "SC Du­by­są" re­zul­ta­tu 34:24 (13:11).

Pir­mo­jo kė­li­nio pra­džio­je abi ko­man­dos ki­bo į žai­di­mą. Nors sėk­min­giau rung­ty­nes pra­dė­jo aikš­te­lės šei­mi­nin­kai, "Du­by­sa" grei­tai per­svė­rė re­zul­ta­tą sa­vo nau­dai ir leng­vos ko­vos prie­ši­nin­kams ne­ža­dė­jo (3:1, 4:6, 6:9). Tik kė­li­nio ant­ro­je pu­sė­je "Var­sa-Strong­la­sas" iš­ly­gi­no ir per­svė­rė re­zul­ta­tą sa­vo pu­sėn. Pert­rau­kos me­tu švies­len­tė ro­dė re­zul­ta­tą 13:11.

Ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je ar­ši ko­va tę­sė­si, ta­čiau jam neį­pu­sė­jus "Du­by­sa" pri­trū­ko jė­gų, o aly­tiš­kiai pra­dė­jo di­din­ti žai­di­mo tem­pą (15:13, 20:16, 24:18, 30:20). Kai ko­man­das jau sky­rė 10 įvar­čių, žai­di­mas sta­bi­li­za­vo­si, ta­čiau to šiau­lie­čiams neuž­te­ko. Aly­taus ran­ki­nin­kai šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 34:24.

"Se­zo­no pra­džia vi­sa­da sun­ki. Pa­tys sau su­kė­lė­me įtam­pą, po to nu­si­ra­mi­no­me, su­stip­ri­no­me gy­ny­bą ir ant­ra­me kė­li­ny­je pra­lau­žė­me le­dus. Sten­gė­mės daž­niau keis­tis ir žais­ti grei­tą žai­di­mą", – rung­ty­nes api­bū­di­no Aly­taus "Var­sos-Strong­la­so" žai­dė­jas Ne­das Bu­ron­ko.

"Mes at­vy­ko­me ne­pil­nos su­dė­ties, trū­ko kei­ti­mų. To­dėl ant­ra­me kė­li­ny­je pa­pras­čiau­siai pri­trū­ko­me jė­gų, pra­dė­jo­me klys­ti, o Aly­tus bu­vo pa­jė­ges­nis ir mū­sų klai­do­mis pa­si­nau­do­jo. Ti­ki­mės iki se­zo­no vi­du­rio įsi­bė­gė­ti ir to­kias pro­ble­mas iš­spręs­ti", – ko­men­ta­vo Šiau­lių "SC Du­by­sos" tre­ne­ris Arū­nas Bal­čiū­nas.

Aly­taus "Var­sa-Strong­la­sas" ko­man­dai Gin­tau­tas Adam­ke­vi­čius pel­nė 7 įvar­čius, Žy­gi­man­tas Mi­ce­vi­čius – 6, Ne­das Bu­ron­ko – 5, Ri­das Če­gins­kas – 4, Ro­kas Las­taus­kas ir Ar­nas Lu­baus­kas – po 3, Taut­vy­das Pet­ru­šaus­kas ir Ar­man­das Sin­ke­vi­čius – po 2, Re­mi­gi­jus Če­pu­lis ir To­mas Strai­gys – 1.

Šiau­lių "SC Du­by­sa" ko­man­dai Ged­vi­nas Jo­cas ir Arū­nas Tri­bė pel­nė po 5 įvar­čius, Ro­ber­tas Da­ma­šaus­kas ir Ta­das Dap­še­vi­čius – po 4, Ro­kas Zda­na­vi­čius, Ai­va­ras Bud­rys ir Jus­tas Mie­le­nis – po 2.