Atsirevanšuoti prieš "Juventus" komandą nepavyko

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Ke­vi­nas Har­dy "Šiau­liams pel­nė 16 taš­kų.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kams ne­pa­vy­ko pa­siek­ti re­van­šo už pra­lai­mė­ji­mą pir­ma­ja­me ra­te prieš Ute­nos "Ju­ven­tus". Žyd­rū­no Ur­bo­no auk­lė­ti­niai ap­gy­nė sa­vo tvir­to­vę ir iš­ko­vo­jo per­ga­lę 77:72 (23:18, 20:19, 18:19, 16:16). Ute­niš­kiai iš­li­ko penk­to­je "Bet­sa­fe-LKL" tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­to­je, o šiau­lie­čiai ten­ki­na­si 7–9 vie­to­mis.

Šei­mi­nin­kai nuo pat rung­ty­nių pra­džios įjun­gė aukš­čiau­sią pa­va­rą. Pa­si­nau­do­jęs ne­taik­liais šiau­lie­čių me­ti­mais (22 pro­c. tri­taš­kių ir 44 pro­c. dvi­taš­kių pir­mo­je dvi­ko­vos pu­sė­je) ir 9:0 per­sva­rą įgi­jęs "Ju­ven­tus" pir­mo­je rung­ty­nių pu­sė­je ne­lei­do "Šiau­liams" įgy­ti kont­ro­lės. Skir­tu­mas nuo­lat svy­ra­vo ties dvi­ženk­le ri­ba, ta­čiau iš­tver­min­gai lai­kę­si šiau­lie­čiai ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­go­je švies­len­tė­je tra­ge­di­jos ne­pa­ma­tė (43:37).

Po per­trau­kos Ute­nos klu­bas daž­nai spau­dė šiau­lie­čius nuo ga­li­nės li­ni­jos. De­vy­nie­se žai­dę sve­čiai lai­kė­si per ko­vi­nį at­stu­mą iki pat ket­vir­to­jo kė­li­nio pa­bai­gos. Ne­men­kai iš­si­gąs­ti ute­niš­kiai tu­rė­jo pro­gą, kai "Šiau­liai" priar­tė­jo ke­tu­riais taš­kais (74:70). Ta­da sa­vo žo­dį ta­rė Bryan­tas Craw­for­das – ame­ri­kie­tis tri­taš­kiu pa­di­di­no pra­na­šu­mą iki 7 taš­kų ir nu­lė­mė rung­ty­nių baig­tį.

"Šiau­lių" ko­man­da ver­tė­si be Ais­čio Pi­laus­ko ir Ei­man­to Stan­ke­vi­čiaus, ku­riuos nu­spręs­ta leis­ti žais­ti NKL tu­re. Su­dė­ty­je sky­les at­vė­rė at­si­svei­ki­ni­mai su Kris­tu­pu Že­mai­čiu bei lat­viu Da­viu Ge­ku.

"Šiau­liams" Ke­vi­nas Har­dy pel­nė 16 taš­kų (7 atk. kam., 4 rez. per­d.), An­ta­nas Ud­ras – 14, Ro­kas Gus­tys – 13, Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius – 7, Ke­ro­nas DeS­hield­sas ir Au­ri­mas Ur­bo­nas – po 6.

"Ju­ven­tus" eki­pai Ma­rius Run­kaus­kas, Ju­lius Ju­ci­kas, Gy­tis Ra­dze­vi­čius pel­nė po 12 taš­kų.

"Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad vy­rai ke­lin­tas rung­ty­nes ne­nu­lei­džia ran­kų. Liū­di­na, kad žai­džia­me ne­ko­ky­biš­ką krep­ši­nį. Trū­ko ge­res­nio pa­tai­ky­mo, ge­res­nės ko­vos po krep­šiu. Dirb­ti rei­kia dau­giau", – ko­men­ta­vo "Šiau­lių" ko­man­dos stra­te­gas An­ta­nas Si­rei­ka.