Ant stogo užmynė 1 004 dviratininkai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ant sto­go – 1 004 dvi­ra­ti­nin­kai.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se de­vin­tą kar­tą vy­ko uni­ka­lus ren­gi­nys "Dau­giau­sia dvi­ra­čių ant sto­go". 2016-ai­siais ant pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ro "Sau­lės mies­tas'" sto­go už­va­žia­vo re­kor­di­nis dvi­ra­ti­nin­kų skai­čius – 1 305, per­nai – 1 160. Šie­met re­kor­das "ne­kri­to": ant sto­go už­my­nė 1 004 dvi­ra­ti­nin­kai.

19 va­lan­dą tūks­tan­ti­nė dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­na pa­ju­dė­jo nuo Sa­vi­val­dy­bės ir drau­ge my­nė apie 7,3 ki­lo­met­ro gat­vė­mis, kur lie­pos 28 die­ną lenk­ty­niaus Šiau­lių plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nių da­ly­viai.

Mar­go­je dvi­ra­ti­nin­kų kom­pa­ni­jo­je bu­vo ir vai­kų, ir se­ne­lių, ir spor­ti­nin­kų, ir dvi­ra­čių mė­gė­jų. Tarp da­ly­vių iš­si­sky­rė vie­no­dais marš­ki­nė­liais pa­si­puo­šę "Rū­tos", "Bal­tik vai­ro" dar­buo­to­jai, spor­to klu­bų "S-Spor­tas", "Tink­las", "Sun­Ci­ty Cross­fit" ir ki­tų na­riai. Kas iš­trau­kė net 1933 me­tų ga­my­bos dvi­ra­tį, o kas – mo­der­nią elekt­ri­nę dvi­ra­tę trans­por­to prie­mo­nę ar pa­spir­tu­ką.

Ko­lo­ną ly­dė­jo po­li­ci­jos eki­pa­žai, ta­čiau gat­vės ne­bu­vo už­tve­ria­mos, dvi­ra­ti­nin­kai pa­tys tu­rė­jo lai­ky­tis tai­syk­lių ir neiš­va­žiuo­ti į prie­šin­gą eis­mo juos­tą. Nors to lai­kė­si ne vi­si, vai­ruo­to­jai kant­riai ir net šyp­so­da­mie­si pa­ly­dė­jo eko­lo­giš­ku trans­por­tu ju­dan­čius eis­mo da­ly­vius. Da­lis šiau­lie­čių prie ko­lo­nos pri­si­jun­gė tie­siog nuo na­mų.

Vi­si, fi­ni­ša­vę ant "Sau­lės mies­to" sto­go, ga­vo kor­te­lę su nu­me­riu, o už­my­nus pa­sku­ti­niam da­ly­viui, paaiš­kė­jo ga­lu­ti­nis skai­čius – 1 004. Nu­me­rių lo­te­ri­jo­je bu­vo iš­da­ly­ta įvai­rių pri­zų, sėd­mai­šiu ap­do­va­no­tas 1938 me­tų "Ome­ga" va­žia­vęs ir iš­skir­ti­niu sti­liu­mi iš­si­sky­ręs šiau­lie­tis Si­gi­tas. Jis dvi­ra­tį pa­vel­dė­jo iš sa­vo se­ne­lio. Pa­čiu se­niau­siu dvi­ra­čiu iš­si­sky­rė šiau­lie­tis kraš­to­ty­ri­nin­kas Jo­nas Ta­mu­lis: jo dė­dės pa­li­ki­mas – 1933 me­tų vo­kiš­ka "Ome­ga", tuo me­tu kai­na­vu­si 400 li­tų. Jo­no žo­džiais, už tiek bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti te­ly­čią. Pag­rin­di­nį lo­te­ri­jos pri­zą – dvi­ra­tį "Scott" lai­mė­jo šiau­lie­tis moks­lei­vis Ei­man­tas iš Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos.

Šį sek­ma­die­nį dvi­ra­ti­nin­kų lau­kia dar vie­na pro­ga pa­ju­dė­ti mies­to gat­vė­mis: 12 va­lan­dą P. Vi­šins­kio gat­vė­je prie Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės star­tuo­ja 10 ki­lo­met­rų žy­gis iki Ae­rouos­to gat­vės ir at­gal, skir­tas tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos olim­pi­nės rink­ti­nės na­riams dvi­ra­ti­nin­kams šiau­lie­čiams Isa­kui Ano­li­kui ir Juo­zui Vil­pi­šaus­kui at­min­ti. Dvi­ra­čių žy­gis or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­rus me­tus iš ei­lės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.