Šiaulių miesto taryba pritarė didesnei vandens kainai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams Šiau­liuo­se šal­to van­dens ku­bi­nis met­ras brang­sta 4 cen­tais – iki 2,04 cen­to (be PVM).
Šian­dien Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­lai­mino 2 pro­cen­tais di­des­nę van­dens kai­ną mies­tie­čiams. Tarp di­džių­jų mies­tų Šiau­liuo­se van­duo yra bran­giau­sias.

Tu­ri klus­niai pri­tar­ti?

Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bai buvo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti bend­ro­vės "Šiau­lių van­de­nys" tie­kia­mo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo nau­jas ba­zi­nes kai­nas. Taip pat pa­vir­ši­nių van­de­nų tvar­ky­mo, van­dens ap­skai­tos, prie­tai­sų prie­žiū­ros kai­nas.

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams bran­gi­mas ak­tua­liau­sias. Da­bar dau­gia­bu­čiuo­se su­var­to­to van­dens ku­bi­nio met­ro kai­na yra 2 eu­rai (be PVM), o nau­ja kai­na su­da­ry­s 2 eu­rus 4 cen­tus (be PVM, ku­ris su­da­ro 21 pro­c).

Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog tei­kia­mos tvir­tin­ti tos kai­nos, ku­rias su­de­ri­no Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja. O ko­mi­si­jos skai­čia­vi­mu, van­duo tu­ri brang­ti, nors "Šiau­lių van­de­nys" to ir ne­siū­lė.

Ar po­li­ti­kai Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se pri­ta­rė kai­nų di­di­ni­mui?

"Kai­nų ko­mi­si­ja pa­ti vie­na­ša­liš­kai di­des­nes kai­nas nu­sta­ty­tų, jei­gu Ta­ry­ba jų ne­pat­vir­tin­tų", – paaiš­ki­no V. Ka­la­se­vi­čie­nė, kas tu­ri le­mia­mą žo­dį.

"Kai­nų ko­mi­si­ja skai­čiuo­ja pa­gal tai, ką "Šiau­lių van­de­nys" tei­kia, o ar kas nors Sa­vi­val­dy­bė­je tik­ri­na, nag­ri­nė­ja, ką jie tei­kia? – svars­to Ta­ry­bos na­rys De­nis Mi­cha­len­ko, Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. – Kaip ši­lu­mos, taip ir van­dens kai­nas nu­sta­tant sa­vi­val­dai jo­kios lais­vės ne­be­pa­lie­ka­ma. Tai koks tiks­las mums iš vi­so bal­suo­ti? Kad su­tin­ka­me su ko­mi­si­ja? Kas no­ri di­des­nių kai­nų, te­gul bal­suo­ja."

Ne­da­ry­kim bur­bu­lo, kur jo nė­ra – ar la­bai pa­ju­si­te, jei­gu su­var­to­da­mi 2–3 ku­bus šal­to van­dens per mė­ne­sį su­mo­kė­si­te 8–12 cen­tų dau­giau? Na, dar dėl karš­to van­dens pri­si­dės ke­li cen­tai.

Ne tik ke­lia, bet ir nu­lei­džia

Kai­nų ko­mi­si­ja pra­ne­ša, jog 2019 me­tų ba­lan­džio 26 die­ną įver­ti­nu­si UAB "Šiau­lių van­de­nys" 2017 me­tų fak­ti­nes są­nau­das ir pla­nuo­ja­mus įgy­ven­din­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, su­skai­čia­vo apie 633,96 tūks­tan­čio eu­rų dau­giau bū­ti­nų­jų są­nau­dų nei pla­na­vo įmo­nė.

To­dėl var­to­to­jams, ku­riems van­duo ap­skai­to­mas bu­te, yra su­de­rin­ta 2,04 Eur/m3 (be PVM) ba­zi­nė ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų kai­na. Tai yra 2 pro­cen­tais di­des­nė, pa­ly­gin­ti su da­bar ga­lio­jan­čia.

"Mes siū­lė­me pa­lik­ti, kaip da­bar – 2 eu­rus už ku­bi­nį met­rą, bet ko­mi­si­ja tu­ri sa­vus sver­tus, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Jo­nas Mat­ke­vi­čius, bend­ro­vės "Šiau­lių van­de­nys" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. – Ka­dan­gi pa­gal kai­nų skai­čia­vi­mo me­to­di­ką lei­džia­ma 2 pro­cen­tus van­dens ne­tek­čių, su­si­da­ran­čių dau­gia­bu­čiuo­se, įskai­čiuo­ti į kai­ną, tai ir įskai­čia­vo."

Tos ne­tek­tys fik­suo­ja­mos pa­gal rod­me­nų skirtumą– tarp bu­tuo­se įreng­tų ap­skai­tos prie­tai­sų ir na­mo įva­do.

"Ne­tek­tys rea­liai yra daug di­des­nės, vi­du­ti­niš­kai su­da­ro apie 8 pro­cen­tus, – tei­gė J. Mat­ke­vi­čius. – Prieš 5 me­tus, kai ba­zi­nę kai­ną tvir­ti­no­me, ne­tek­tys su­da­rė net 15 pro­cen­tų, bet tuo­met jų neįs­kai­čia­vo į kai­ną."

Pa­gal ko­mi­si­jos skai­čia­vi­mus, dviem cen­tais ar­ba 2,2 pro­cen­to ma­žės ap­skai­tos kai­na – gy­ven­to­jai da­bar mo­ka 0,90 eu­ro, o mo­kė­s 0,88 eu­ro per mė­ne­sį.

Ko­mi­si­ja sa­vo pra­ne­ši­me pa­ti­ki­na, jog dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai mo­kės už pa­slau­gas "su­mą, ku­ri su­da­rys 1,2 pro­cen­to vi­du­ti­nių šei­mos pa­ja­mų, t. y. ne­vir­šys leis­ti­nos 4 pro­cen­tų ri­bos."

J. Mat­ke­vi­čius taip pat ti­ki­na: "Ne­da­ry­kim bur­bu­lo, kur jo nė­ra – ar la­bai pa­ju­si­te, jei­gu su­var­to­da­mi 2–3 ku­bus šal­to van­dens per mė­ne­sį su­mo­kė­si­te 8–12 cen­tų dau­giau? Na, dar dėl karš­to van­dens pri­si­dės ke­li cen­tai."

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Jo­nas Mat­ke­vi­čius, "Šiau­lių van­de­nų" bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, siū­lo "ne­da­ry­ti bur­bu­lo, kur jo nė­ra".

 

In­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų gy­ven­to­jams su­var­to­to van­dens ku­bi­nio met­ro kai­na ne­si­kei­čia – mo­kės 2 eu­rus ( be PVM).

Vie­nu cen­tu brang­sta van­dens ku­bi­nis met­ras, par­duo­da­mas karš­tam van­de­niui ruoš­ti ir tiek­ti var­to­to­jams. Tad "Šiau­lių ener­gi­ja" van­de­nį iš "Šiau­lių van­de­nų" tam tiks­lui tu­rės pirk­ti po 2,10 eu­ro už ku­bi­nį met­rą.

Ypač brangs­ta nuo­te­kų iš­ve­ži­mas ase­ni­za­ci­jos trans­por­to prie­mo­nė­mis: nuo 4,01 eu­ro – iki 6,10 eu­ro už ku­bi­nį met­rą.

"Tai nė­ra baus­mė tiems, kas ne­pri­si­jun­gia prie cent­ra­li­zuo­tų nuo­te­kų, – tie­siog brangs­ta nuo­te­kų tvar­ky­mas, de­ga­lų kai­nos ky­la, – aiš­ki­na bend­ro­vės va­do­vas. – O cent­ra­li­zuo­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lai mies­te da­bar api­ma per 98 pro­cen­tus gy­ven­to­jų."

Brangs­ta ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas. Ko­mi­si­ja su­de­ri­no pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ba­zi­nę kai­ną ūkio su­bjek­tams – 0,25 Eur/m3. Da­bar ga­lio­jan­ti – 0,22 Eur/m3.

Į bend­ro­vės ba­lan­są Sa­vi­val­dy­bė yra per­da­vu­si 48 ki­lo­met­rus pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lų, o iš vi­so jų yra 200 ki­lo­met­rų. Per 570 įmo­nių tu­ri mo­kė­ti va­di­na­mą­jį "lie­taus" mo­kes­tį.

"Anks­čiau kai­na bu­vo skai­čiuo­ja­ma pa­gal te­ri­to­ri­jos plo­tą ir fak­ti­nį kri­tu­lių kie­kį: saus­ra – tai tą mė­ne­sį ma­žiau mo­ki, liū­tis – dau­giau, o nuo šių me­tų skai­čiuo­ja­ma to­ly­giai pa­gal vi­du­ti­nį me­ti­nį kri­tu­lių kie­kį, jis ma­žai kei­čia­si, – tei­gia J. Mat­ke­vi­čius. – Li­jo ar ne­li­jo – da­bar mo­ki kas mė­ne­sį vie­no­dai."

Nau­jos "Šiau­lių van­de­nų" pa­slau­gų ba­zi­nės kai­nos įsi­ga­lios nuo rugp­jū­čio mė­ne­sio.

Komentarai

Pilietis    Ket, 2019-06-06 / 07:34
Įmone "turi" gauti pelno (nesvarbu, kaip organizuoja savo veiklą, naudoja finansus ir pan.), tad ir kaina "turi" kilti...
vartotoja    Ket, 2019-06-06 / 10:33
Tik sugeba viskam kainas kelti. O kaip gyventojams niekas nepaklausia ar turės iš ko susimokėti.Ypatingai pensininkams, jau ir taip taupome kiek galėdami,kad kuo mažiau mokėti mokesčių.Kaip tokios pensijos mažos ,sumokėjus mokesčius ,jau taip mažai lieka maistui,o apie kokius nors kultūrinius renginius seniai užmiršome. Ir vėl viskas bus branginama.
Svečias    Ket, 2019-06-06 / 12:15
atrodo kad ŠVandenys tik slepiasi už kainų komisijos, negi nenori daugiau susirinkti pinigų
gerunda    Ket, 2019-06-06 / 15:53
Patys išsirinkot tokią tarybą, kuri į nieką nekreipia dėmesio, tad neverkit dabar.
bim bam    Ket, 2019-06-06 / 15:55
Kas jums brangūs šiauliečiai tie keli centai? Ir prie ko čia Kainų komisija. Ji juk direktoriaus atlyginimo nenustato. Nustato meras ir miesto taryba. O tada Kainų komisija - didinkite kainą, nes direktoriui atlyginimą reikia mokėti.
Svečias    Ket, 2019-06-06 / 18:33
Jei jūs d...jobai iš pirmo karto prirausę mieste duobių sutvarkytumėt gedimą,o ne tris kart tą patį darbą dirbę,neprašytumėt damest nors porą centų! Nevykeliai k...rva!Šekit padlas,gal kada paspringsit!!!
Nuomonė    Ket, 2019-06-06 / 23:05
Nieko nuostabaus, juk direktoriui reikia i medziokles vaziuoti, uz licenzijas susimoketi, o kur dar zvejybos svetur. Turbut pasakiski atlyginimai?
Burbulas    Pen, 2019-06-07 / 00:52
Tas matkevičius. Ir labai slidus ir bailus pataikūnas. Keturi centai prie jo algos iš tiesų ne juntami.
joo    Pen, 2019-06-07 / 06:55
Kainu komisija viska nustato Taryba tik tvirtina, arba vienasaliskai komisija patvirtins... Kuo kaina didesne, nuo pajamos didesnes.. tuo kainu komisija gauna daugiau lėšų..... viskas cia suprantama........... Ranka plauna ranka............
Negerbiamasai Matkeviciau    Pen, 2019-06-07 / 12:36
Ar labai pajustum, gavęs per žandenas kartą į mėnesį? Profilaktiškai. O burbulą oho kokį išpūstum 😁
Birutė Rutkauskaitė    Sek, 2019-06-09 / 17:10
LABAI norėčiau gaut tikslų atsakymą, kas yra PARDAVIMO KAINA ? Ir dar---kas sudaro - Pa­gal ko­mi­si­jos skai­čia­vi­mus, dviem cen­tais ar­ba 2,2 pro­cen­to ma­žės APSKAITOS KAINĄ – gy­ven­to­jai da­bar mo­ka 0,90 eu­ro, o mo­kė­s 0,88 eu­ro per mė­ne­sį ?...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.