"Šiaulių" klubo eksprezidento laukia teismas

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Aiš­kė­ja, kad iki 2016 me­tų spa­lio "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo pre­zi­den­tu bu­vęs Ado­mas Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo už­siim­ti ir nu­si­kals­ta­mo­mis fi­nan­si­nė­mis afe­ro­mis.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je įvai­rio­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis, su­si­ju­sio­mis su vie­šo­sios įstai­gos ir krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mu, kal­ti­na­mas bu­vęs pre­zi­den­tas ir di­rek­to­rius Ado­mas Kli­ma­vi­čius.

Pi­ni­gai – ne krep­ši­nio la­bui

A. Kli­ma­vi­čiui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, do­ku­men­tų su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tais do­ku­men­tais, ne­tei­sin­go duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai, me­tu nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­ma­sis iš abie­jų vie­šų­jų įstai­gų nuo 2014 iki 2016 me­tų ga­li­mai pa­si­sa­vi­no dau­giau nei 320 tūks­tan­čių eu­rų. Abi vie­šo­sios įstai­gos bu­vo skir­tos vys­ty­ti ir ad­mi­nist­ruo­ti "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo Šiau­liuo­se spor­ti­nę veik­lą.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad bū­da­mas abie­jų įstai­gų va­do­vu, A. Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti ka­sos iš­lai­dų or­de­riuo­se apie ke­lių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų ap­mo­kė­ji­mą dviem Es­ti­jos bend­ro­vėms už krep­ši­nin­kų Tei­sės į at­vaiz­do nau­do­ji­mo įsi­gi­ji­mą.

Pa­tik­ri­nus in­for­ma­ci­ją, nu­sta­ty­ta, kad rea­liai šie pi­ni­gai įmo­nėms iš­mo­kė­ti ne­bu­vo. Šios įmo­nės įpras­tai įgy­ja tei­ses į spor­ti­nin­ko at­vaiz­do pa­nau­do­ji­mą ir par­duo­da jas klu­bui. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­jam ga­lė­jo pa­dė­ti bend­ri­nin­kas – šių Es­ti­jos bend­ro­vių va­do­vas. Jo at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­skir­tas.

Su­rink­ta įro­dy­mų, kad klu­bo di­rek­to­rius A. Kli­ma­vi­čius ap­gau­lin­gai tvar­kė abie­jų vie­šų­jų įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. Krep­ši­nin­kams ir ki­tiems dar­buo­to­jams bu­vo iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis, ku­ris ne­bu­vo įfor­min­tas bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tais. At­ly­gi­ni­mas ga­lė­jo bū­ti mo­ka­mas gry­nai­siais pi­ni­gais.

Kal­ti­na­ma­sis kar­tu su Es­ti­jos bend­ro­vių va­do­vu ga­li­mai klas­to­jo tei­sės į at­vaiz­do nau­do­ji­mą su­tar­tis, są­skai­tas fak­tū­ras ir neiš­mo­kė­jo žai­dė­jams pi­ni­gų pa­gal su­tar­tis į at­vaiz­do nau­do­ji­mą bei pi­ni­gi­nių pri­zų, ta­čiau juos pa­si­ra­šė kaip ka­si­nin­kas ka­sos iš­lai­dų or­de­riuo­se.

Be to, A. Kli­ma­vi­čius ne­pa­tei­kė duo­me­nų apie sau grą­žin­tą 21 tūks­tan­čio eu­rų pa­sko­lą iš vie­šo­sios įstai­gos lė­šų, dėl ko bu­hal­te­rė pa­sko­los grą­ži­ni­mo neį­for­mi­ni­mo ka­sos iš­lai­dų or­de­riu ir neį­ra­šė į įstai­gos bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Bu­vęs krep­ši­nio klu­bo va­do­vas kal­tę nei­gia, pri­pa­žįs­ta tik ap­gau­lin­gai tvar­kęs vie­šų­jų įstai­gų ap­skai­tą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už šias nu­si­kals­ta­mas vei­kas nu­ma­to įvai­rias baus­mes, tarp ku­rių ir lais­vės atė­mi­mas iki 10 me­tų.

"Vei­kė" iki pa­bai­gos?

Prieš tre­jus me­tus Šiau­lių "Šiau­liai" iš­gy­ve­no itin sun­kią fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Klu­bą pa­li­ko iš­ti­ki­miau­si jo fi­nan­si­niai rė­mė­jai, taip pat ir il­ga­me­tis, klu­bą rė­męs nuo pat jo įkū­ri­mo – "Šiau­lių plen­tas". Apie sun­kią "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo pa­dė­tį "Šiau­lių kraš­te" ra­šy­ta ne kar­tą.

2016 me­tais (anot FNTT ty­ri­mo, tais me­tais nuo 2014-ųjų A. Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo sa­vin­tis klu­bo lė­šas – dau­giau nei 320 tūks­tan­čių eu­rų) įvy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo gar­siai pra­bil­ta apie klu­bo bank­ro­tą, nes ne­si­se­kė ras­ti rė­mė­jų. Ta­da kal­bė­ju­sio LKL pre­zi­den­to R. Mi­la­šiaus tei­gi­mu, to­kiam klu­bui kaip "Šiau­liai", no­rin­čiam kon­ku­ruo­ti dėl aukš­tų po­zi­ci­jų tur­ny­ro len­te­lė­je, vie­nam se­zo­nui rei­kia pu­sės mi­li­jo­no eu­rų. Tuo tar­pu ko­man­da ga­lė­jo ten­kin­tis tik Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma – 180 tūks­tan­čių eu­rų.

"Jei­gu si­tua­ci­ja neiš­sisp­ręs iki Nau­jų­jų me­tų – klu­bas ga­li bank­ru­tuo­ti", – prieš tre­jus me­tus vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė R. Mi­la­šius.

"Žai­dė­jams jau rei­kia pra­dė­ti mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus. Ža­dė­tų pi­ni­gų nė­ra. Ne­no­ri­me su­ga­din­ti LKL se­zo­no dėl bank­ro­to ir ati­duo­ti li­cen­ci­jos ki­tam mies­tui. Klu­bo eg­zis­ta­vi­mui rei­kia 350 tūks­tan­čių eu­rų. Il­gų me­tų įdir­bis ga­li nuei­ti šu­niui ant uo­de­gos. Pra­ra­dus vie­tą LKL, ją su­si­grą­žin­ti bus la­bai sun­ku", – ta­da sa­kė "Šiau­lių" klu­bo pre­zi­den­tas A. Kli­ma­vi­čius.

2016 me­tų spa­lį A. Kli­ma­vi­čius pa­li­ko krep­ši­nio klu­bą. Šiau­liams“ va­do­vau­ti pra­dė­jo Min­dau­gas Žu­kaus­kas.

A. Kli­ma­vi­čius „Šiau­lių“ klu­bui va­do­va­vo nuo pat įkū­ri­mo die­nos 1994 me­tų bir­že­lio.