"Šiaulių" klubo eksprezidento laukia teismas

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Aiš­kė­ja, kad iki 2016 me­tų spa­lio "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo pre­zi­den­tu bu­vęs Ado­mas Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo už­siim­ti ir nu­si­kals­ta­mo­mis fi­nan­si­nė­mis afe­ro­mis.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je įvai­rio­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis, su­si­ju­sio­mis su vie­šo­sios įstai­gos ir krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mu, kal­ti­na­mas bu­vęs pre­zi­den­tas ir di­rek­to­rius Ado­mas Kli­ma­vi­čius.

Pi­ni­gai – ne krep­ši­nio la­bui

A. Kli­ma­vi­čiui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, do­ku­men­tų su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tais do­ku­men­tais, ne­tei­sin­go duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai, me­tu nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­ma­sis iš abie­jų vie­šų­jų įstai­gų nuo 2014 iki 2016 me­tų ga­li­mai pa­si­sa­vi­no dau­giau nei 320 tūks­tan­čių eu­rų. Abi vie­šo­sios įstai­gos bu­vo skir­tos vys­ty­ti ir ad­mi­nist­ruo­ti "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo Šiau­liuo­se spor­ti­nę veik­lą.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad bū­da­mas abie­jų įstai­gų va­do­vu, A. Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti ka­sos iš­lai­dų or­de­riuo­se apie ke­lių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų ap­mo­kė­ji­mą dviem Es­ti­jos bend­ro­vėms už krep­ši­nin­kų Tei­sės į at­vaiz­do nau­do­ji­mo įsi­gi­ji­mą.

Pa­tik­ri­nus in­for­ma­ci­ją, nu­sta­ty­ta, kad rea­liai šie pi­ni­gai įmo­nėms iš­mo­kė­ti ne­bu­vo. Šios įmo­nės įpras­tai įgy­ja tei­ses į spor­ti­nin­ko at­vaiz­do pa­nau­do­ji­mą ir par­duo­da jas klu­bui. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­jam ga­lė­jo pa­dė­ti bend­ri­nin­kas – šių Es­ti­jos bend­ro­vių va­do­vas. Jo at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­skir­tas.

Su­rink­ta įro­dy­mų, kad klu­bo di­rek­to­rius A. Kli­ma­vi­čius ap­gau­lin­gai tvar­kė abie­jų vie­šų­jų įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. Krep­ši­nin­kams ir ki­tiems dar­buo­to­jams bu­vo iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis, ku­ris ne­bu­vo įfor­min­tas bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tais. At­ly­gi­ni­mas ga­lė­jo bū­ti mo­ka­mas gry­nai­siais pi­ni­gais.

Kal­ti­na­ma­sis kar­tu su Es­ti­jos bend­ro­vių va­do­vu ga­li­mai klas­to­jo tei­sės į at­vaiz­do nau­do­ji­mą su­tar­tis, są­skai­tas fak­tū­ras ir neiš­mo­kė­jo žai­dė­jams pi­ni­gų pa­gal su­tar­tis į at­vaiz­do nau­do­ji­mą bei pi­ni­gi­nių pri­zų, ta­čiau juos pa­si­ra­šė kaip ka­si­nin­kas ka­sos iš­lai­dų or­de­riuo­se.

Be to, A. Kli­ma­vi­čius ne­pa­tei­kė duo­me­nų apie sau grą­žin­tą 21 tūks­tan­čio eu­rų pa­sko­lą iš vie­šo­sios įstai­gos lė­šų, dėl ko bu­hal­te­rė pa­sko­los grą­ži­ni­mo neį­for­mi­ni­mo ka­sos iš­lai­dų or­de­riu ir neį­ra­šė į įstai­gos bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Bu­vęs krep­ši­nio klu­bo va­do­vas kal­tę nei­gia, pri­pa­žįs­ta tik ap­gau­lin­gai tvar­kęs vie­šų­jų įstai­gų ap­skai­tą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už šias nu­si­kals­ta­mas vei­kas nu­ma­to įvai­rias baus­mes, tarp ku­rių ir lais­vės atė­mi­mas iki 10 me­tų.

"Vei­kė" iki pa­bai­gos?

Prieš tre­jus me­tus Šiau­lių "Šiau­liai" iš­gy­ve­no itin sun­kią fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Klu­bą pa­li­ko iš­ti­ki­miau­si jo fi­nan­si­niai rė­mė­jai, taip pat ir il­ga­me­tis, klu­bą rė­męs nuo pat jo įkū­ri­mo – "Šiau­lių plen­tas". Apie sun­kią "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo pa­dė­tį "Šiau­lių kraš­te" ra­šy­ta ne kar­tą.

2016 me­tais (anot FNTT ty­ri­mo, tais me­tais nuo 2014-ųjų A. Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo sa­vin­tis klu­bo lė­šas – dau­giau nei 320 tūks­tan­čių eu­rų) įvy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo gar­siai pra­bil­ta apie klu­bo bank­ro­tą, nes ne­si­se­kė ras­ti rė­mė­jų. Ta­da kal­bė­ju­sio LKL pre­zi­den­to R. Mi­la­šiaus tei­gi­mu, to­kiam klu­bui kaip "Šiau­liai", no­rin­čiam kon­ku­ruo­ti dėl aukš­tų po­zi­ci­jų tur­ny­ro len­te­lė­je, vie­nam se­zo­nui rei­kia pu­sės mi­li­jo­no eu­rų. Tuo tar­pu ko­man­da ga­lė­jo ten­kin­tis tik Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma – 180 tūks­tan­čių eu­rų.

"Jei­gu si­tua­ci­ja neiš­sisp­ręs iki Nau­jų­jų me­tų – klu­bas ga­li bank­ru­tuo­ti", – prieš tre­jus me­tus vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė R. Mi­la­šius.

"Žai­dė­jams jau rei­kia pra­dė­ti mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus. Ža­dė­tų pi­ni­gų nė­ra. Ne­no­ri­me su­ga­din­ti LKL se­zo­no dėl bank­ro­to ir ati­duo­ti li­cen­ci­jos ki­tam mies­tui. Klu­bo eg­zis­ta­vi­mui rei­kia 350 tūks­tan­čių eu­rų. Il­gų me­tų įdir­bis ga­li nuei­ti šu­niui ant uo­de­gos. Pra­ra­dus vie­tą LKL, ją su­si­grą­žin­ti bus la­bai sun­ku", – ta­da sa­kė "Šiau­lių" klu­bo pre­zi­den­tas A. Kli­ma­vi­čius.

2016 me­tų spa­lį A. Kli­ma­vi­čius pa­li­ko krep­ši­nio klu­bą. Šiau­liams“ va­do­vau­ti pra­dė­jo Min­dau­gas Žu­kaus­kas.

A. Kli­ma­vi­čius „Šiau­lių“ klu­bui va­do­va­vo nuo pat įkū­ri­mo die­nos 1994 me­tų bir­že­lio.

Komentarai

Krepsinio strategams..     Ant, 2019-09-03 / 08:49
Ar ne per daug problemu su ta musu “reprezentacine” komanda ir kazin kaip ten su sireikia ir šiupeliu.. Ar jie nezinojie ar.. jiems buvo viskas gerai..?
miestietis    Ant, 2019-09-03 / 10:18
Nu va- pasirodo savivaldybė duodavo mokesčių mokėtojų pinigus ir nesidomėjo jų panaudojimu. Apie privačių pinigų vagystes man skaityti neįdomu, ir jei patys rėmėjai savo pinigais nesidomi, tai jau jų reikalas. Gerbiami šiauliečiai- problema yra visai kitur, nes dar nežinau nė vieno kiek didesnio sporto komandos rėmėjo, kuris iš duotų lėšų, nenorėtu iš komandos regresu atgauti grynais į kumštuką, o dėl to, konkretaus, galimai vagies Adomo, tai man didelis nusivylimas, nes, matyt, ir pats ėmė ir kitiems reikėjo padalinti.
miestietis    Ant, 2019-09-03 / 11:08
Pridurdamas galėčiau pasakyti taip- manęs gal ir nejaudintu vienų verslininkų vagystės iš kitų tokių pačių, bet dabartinė situacija yra tokia- kuomet vienas galimai vagis vogė ir kombinavo ir nuvarė klubą iki plintuso ir jau niekas iš didžiojo verslo nebenorėjo turėti reikalų su klounais, jau po kurio tai laiko kiti, nauji, klubo vadovai pradėjo gėdinti bei lengvai šantažuoti miesto valdžią dėl didesnių pinigų skyrimo krepšiniui, ir ko pasekoje, miesto mokesčių mokėtojai dabar privalės atriekti trečdalį milijono eurų už mirštančių gulbių šokių parodymą krepšinio aikštelėje.
Na...ui    Ant, 2019-09-03 / 12:23
Ir tokia komanda reprezentuoja musu miesta.. Vosockai kur tavo akys.Ar matai kas darosi. Ar ten savi sedi ir taip turi būti.
Laukiame    Ant, 2019-09-03 / 14:48
Laukiame *** straipsni lietuvos rytė...ir apie save parašyk, kaip ten buvo
Liudesys    Tre, 2019-09-04 / 00:20
Geda. Komanda davaryta visiskai, nauji vadovai negeresni, reiktu ir jais pasidometi, kur panaudojami pinigai.
Mano nuomone, ir dabar ne ypatingi pyragai    Tre, 2019-09-04 / 00:23
Pernykščiame sezone turėjo 730000 biudžetą. Penktą LK. Ir kas iš to - paskutinė vieta. Kai eksperimentai ruošti talentus, atseit, sau, o realiai - kitiems klubams ir kai trenerių korpuso gausa svarbiau nei pagarba savam žiūrovui, taip ir nutinka. Kur dabar Lukošiūnas ir kaip jis atrodo "Žalgirio" sezono paruošiamosiose rungtynėse? Ir dar: kodėl "Žalgiris" savo gabų jaunimą patikėjo Prienams, o ne Šiaulių krepšinio "kalvei"? Negi tai nieko nesako? minėja, atseit būsimą jaunimą augina. Vieno iš jųLukošiūno jau neturimebet abonementus nepigina, o brangina.
Mano nuomone, ir dabar ne ypatingi pyragai (pataisytas)    Tre, 2019-09-04 / 00:28

In reply to by Mano nuomone, ir dabar ne ypatingi pyragai

Mano nuomone, ir dabar ne ypatingi pyragai Tre, 2019-09-04 / 00:23 Pernykščiame sezone turėjo 730000 biudžetą. Penktą LK. Ir kas iš to - paskutinė vieta. Kai eksperimentai ruošti talentus, atseit, sau, o realiai - kitiems klubams ir kai trenerių korpuso gausa svarbiau nei pagarba savam žiūrovui, taip ir nutinka. Kur dabar Lukošiūnas ir kaip jis atrodo "Žalgirio" sezono paruošiamosiose rungtynėse? Ir dar: kodėl "Žalgiris" savo gabų jaunimą patikėjo Prienams, o ne Šiaulių krepšinio "kalvei"? Negi tai nieko nesako?
miestietis    Ket, 2019-09-05 / 10:53
Šiaulių plento grupės galva Seimo komitete priliejo tiek ašarų, kad visi braidė iki kelių, atseit, bendrovė ant išgyvenimo ribos, ir apskritai- krachas. Juos būtų galima suprasti, kuomet yra įspausti į kampą dėl kokybės ir užkirdinus protekcionizmą konkursuose, bet mums vistiek nuo to nelengviau, nes jiems pasitraukus iš sporto rėmimo, visas išlaidas už krepšinio mirštančias gulbes turėjo prisiimti visi šiauliečiai, o čia jau man nepatinka, kuomet meilė turi būti per prievartą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.