Šiaulietis iš savo klaidų nesimoko

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Paaiš­kė­jo, kad kont­ra­ban­dos ra­di­nys šiau­lie­čio au­to­mo­bi­ly­je – tik da­lis to, ką su­lai­ky­ta­sis ir jo bend­ri­nin­kas lai­kė na­muo­se.
Bir­že­lio 26-osios va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne, Gin­kū­nuo­se, po­li­ci­jos su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas "už­si­dir­bo" bau­džia­mą­ją by­lą, kai nuo at­sa­ko­my­bės su­gal­vo­jo iš­si­suk­ti duo­da­mas pa­rei­gū­nui ky­šį. Po­li­ci­nin­kus 50-me­tis vy­ras ban­dė pa­pirk­ti jau ant­rą­kart, ir vėl ne­sėk­min­gai.

Pa­siū­lė tūks­tan­tį eu­rų

Prieš ke­le­tą me­tų, kai bu­vo su­lai­ky­tas ne­blai­vus vai­ruo­jan­tis au­to­mo­bi­lį, vy­ras nuo at­sa­ko­my­bės taip pat neiš­si­su­ko – dėl pa­rei­gū­no pa­pir­ki­mo jam bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai.

Šį­kart su­stab­dy­to šiau­lie­čio au­to­mo­bi­ly­je pa­tru­liai ra­do ke­tu­rias dė­žes ci­ga­re­čių "Minsk", ne­pa­ženk­lin­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis. Jo­se bu­vo 2 000 pa­ke­lių rū­ka­lų.

Ant kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių "grėb­lio" vy­ras už­li­pa taip pat jau ne pir­mą kar­tą. 2015 me­tais jis už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mą ir ga­be­ni­mą, pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką net du kar­tus bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Pir­mą­kart jam bu­vo skir­ta 2 896 eu­rų bau­da, ant­rą­kart – 5 792 eu­rų. Abiem at­ve­jais tu­rė­tos kont­ra­ban­di­nės ci­ga­re­tės bu­vo kon­fis­kuo­tos.

Šį­kart dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis šiau­lie­čio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Ne­pa­ženk­lin­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis ci­ga­re­čių bu­vo ras­ta ne tik au­to­mo­bi­ly­je, bet ir jo na­muo­se – 2 205 pa­ke­liai tų pa­čių "Minsk".

Vy­ras, no­rė­da­mas iš­si­suk­ti nuo jo lau­kian­čios at­sa­ko­my­bės, nu­ta­rė jį su­lai­kiu­siems ir į ko­mi­sa­ria­tą ve­žu­siems pa­tru­liams pa­siū­ly­ti 1 000 eu­rų ky­šį. Ta­čiau pi­ni­gais pa­rei­gū­nai iš šį­syk ne­su­si­gun­dė, tai­gi šiau­lie­čiui ša­lia įta­ri­mų dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis, bu­vo pa­reikš­tas įta­ri­mas ir dėl pa­rei­gū­no pa­pir­ki­mo. Vy­ras at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Ras­tas ir bend­ri­nin­kas

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo pa­rei­gū­nai kar­tu su pro­ku­ro­rais, tęs­da­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus, nu­sta­tė su­lai­ky­to­jo bend­ri­nin­ką, pas ku­rį at­lik­tos kra­tos me­tu ra­do dar per 24 tūks­tan­čius pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų ir 136 lit­rus, įta­ria­ma, na­mi­nės deg­ti­nės. 46 me­tų vy­rui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis ir ne­tei­sė­to na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mo bei lai­ky­mo.

Per dvi die­nas die­nas Šiau­lių pa­rei­gū­nai iš ne­le­ga­lios apy­var­tos iš vi­so paė­mė 28 558 pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų, ku­rių mui­ti­nė ver­tė sie­kia 94 241 eu­rą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas tiems, kas pa­žeis­da­mas nu­sta­ty­tą tvar­ką įgi­jo, lai­kė, ga­be­no, siun­tė, nau­do­jo ar rea­li­za­vo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mas pre­kes, ku­rių ver­tė vir­ši­ja 250 MGL dy­džio su­mą, nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki aš­tuo­ne­rių me­tų.