Šeimos tragedija: du žmonės nužudyti, vienas sužalotas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jo gink­lu prieš sa­vo šei­mą ta­po pei­lis. Re­zul­ta­tas – nu­žu­dy­ti du žmo­nės, vie­nas sun­kiai su­ža­lo­tas.
Dvi­du­ba tra­ge­di­ja Kel­mės ra­jo­ne – konf­lik­to šei­mo­je me­tu 77 me­tų vy­ras pei­liu nu­dū­rė sa­vo žmo­ną ir 31 me­tų sū­nų. Dar vie­nas žmo­gus, įta­ria­mo­jo po­sū­nis, bu­vo su­ža­lo­tas ir jį te­ko ope­ruo­ti.

Pir­mi­niais po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, konf­lik­tas Al­ge­nų kai­me esan­čiuo­se na­muo­se įsi­žie­bė anks­ty­vą ry­tą, apie še­šias.

Jo me­tu šei­mos gal­va čiu­po po ran­ka pa­si­tai­kiu­sį pei­lį ir smo­gė juo sa­vo 71-erių žmo­nai. Ki­tas dū­ris kliu­vo sū­nui.

Tre­čio smū­gio bū­ta ma­žiau taik­laus – kar­tu na­muo­se bu­vęs gi­mi­nai­tis su­ža­lo­tas. Dėl jo gy­vy­bės va­kar ko­vo­jo chi­rur­gai.

Bai­gęs kru­vi­ną dar­bą, so­dy­bos šei­mi­nin­kas sė­do į kie­me sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį "Opel Za­fi­ra" ir pa­li­ko na­mus.

Apie žu­dy­nes Al­ge­nų kai­me po­li­ci­ją in­for­ma­vo nu­žu­dy­to vy­ro žmo­na – šei­ma gy­ve­no ta­me pa­čia­me na­me.

At­vy­kę me­di­kai mir­ti­nai su­ža­lo­tiems mo­ti­nai ir sū­nui nie­kuo pa­dė­ti ne­be­ga­lė­jo. Sun­kiai su­ža­lo­tas, ta­čiau są­mo­nin­gas gi­mi­nai­tis iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę ir ope­ruo­tas.

Po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tai, pra­dė­ję iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus dėl nu­žu­dy­mo, be­ma­tant ap­tvė­rė so­dy­bos te­ri­to­ri­ją, bu­vo at­lik­ti ki­ti ope­ra­ty­vi­niai veiks­mai.

Bu­vo pa­skelb­ta pa­spru­ku­sio įta­ria­mo­jo paieš­ka. Net­ru­kus jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis pa­ste­bė­tas Plun­gės ra­jo­ne, vy­ras su­lai­ky­tas. Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, jis bu­vo blai­vus.

Neat­me­ta­ma, kad Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra kreip­sis į teis­mą su pra­šy­mu skir­ti žmog­žu­dys­te įta­ria­mam kel­miš­kiui mak­si­ma­lų – tri­jų mė­ne­sių – suė­mi­mo lai­ką.

Sun­kiu nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mas kel­miš­kis rei­ka­lų su po­li­ci­ja anks­čiau nė­ra tu­rė­jęs.

Pas­ta­ro­jo nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai kol kas nė­ra ži­no­mi. Įvy­kis ti­ria­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.