Seimo darbštuoliai

Redakcijos archyvo nuotr.
Iš kairės: Au­ri­mas Gai­džiū­nas, Sta­sys Tu­mė­nas ir Arū­nas Gu­mu­liaus­kas darbų dirbti atvažiuoja ir į savo apygardas.
Pa­gal Sei­mo po­sė­džių lan­ko­mu­mą, bal­sa­vi­mą už tei­sės ak­tus ir jų ini­ci­ja­vi­mą Šiau­lių kraš­to par­la­men­ta­rai yra "darbš­tuo­lių" pen­ke­tu­kuo­se.
"Šiau­lių kraš­tas" do­mė­jo­si, kaip "sė­dė­ji­mo sa­lė­je" sta­tis­ti­ką ver­ti­na pa­tys par­la­men­ta­rai, kiek ji at­spin­di veik­los efek­ty­vu­mą. Kai kas sau ra­šo "aš­tun­tu­ką" ir "de­vin­tu­ką", tik ne­la­bai ga­li paaiš­kin­ti, ką vei­kia to­kio­se gru­pė­se kaip Mal­dos ar Met­ro rė­mi­mo?

Ly­de­rė – R. Baš­kie­nė

Sei­me da­bar dir­ba še­ši Šiau­lių kraš­to rin­kė­jams at­sto­vau­jan­tys vien­man­da­ti­nin­kai: ak­me­niš­kis Va­lius Ąžuo­las (Akmenės–Mažeikių apy­gar­da), Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė ( Dainų–Kuršėnų), bai­so­gai­liš­kis Au­ri­mas Gai­džiū­nas (Rad­vi­liš­kio), kel­miš­kis Juo­zas Rim­kus (Šiau­lių-Kel­mės). šiau­lie­čiai Sta­sys Tu­mė­nas ("Auš­ros") ir Va­le­ri­jus Si­mu­lik ("Sau­lės"). Dar du šiau­lie­čiai Arū­nas Gu­mu­liaus­kas ir Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen par­la­men­ta­rais iš­rink­ti pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos (2019 03 10 – 2019 07 25) lan­ko­mu­mo duo­me­nys ro­do, jog Sei­me ne­bu­vo nė vie­no par­la­men­ta­ro, ku­ris ple­na­ri­nius po­sė­džius lan­ky­tų šim­tu pro­cen­tų. Po­sė­džių bu­vo iš vi­so 60, o ge­riau­siai lan­kan­tys pra­lei­do ma­žiau­siai po 2 po­sė­džius.

Tarp to­kių, ku­rie da­ly­va­vo 58 po­sė­džiuo­se (ar­ba per 98,3 pro­cen­to), yra R. Baš­kie­nė, A. Gai­džiū­nas, A. Gu­mu­liaus­kas, J. Rim­kus, S. Tu­mė­nas. V. Ąžuo­las da­ly­va­vo 54 po­sė­džiuo­se ( 91,5 pro­cen­to).

Penk­ta­da­lį po­sė­džių pra­lei­do Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, ku­ri da­ly­va­vo 47 po­sė­džiuo­se (79,6 pro­cen­to), o ket­vir­ta­da­lį – V. Si­mu­lik, ku­ris da­ly­va­vo 44 po­sė­džiuo­se (74,5 pro­cen­to).

Pa­gal in­ci­juo­ja­mus tei­sės ak­tus ab­so­liu­ti ly­de­rė yra R. Baš­kie­nė, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.

In­di­vi­dua­liai ji tei­kė net 36 pro­jek­tus (ki­ti par­la­men­ta­rai in­di­vi­dua­liai tei­kė dau­giau­sia tik po 4 pro­jek­tus). Gru­pė­je su ki­tais par­la­men­ta­rais R. Baš­kie­nė tei­kė 11 pro­jek­tų.

Iš ki­tų kraš­tie­čių vie­nin­te­lis A. Gu­mu­liaus­kas dar in­di­vi­dua­liai tei­kė tei­sės ak­tų pro­jek­tus – iš vi­so 4, o gru­pė­je – 15 pro­jek­tų.

Kar­tu su ki­tais Sei­mo na­riais V. Ąžuo­las tei­kė 19 tei­sės ak­tų pro­jek­tų, S.Tu­mė­nas –15, V. Čmi­ly­tė-Niel­sen – 14, A. Gai­džiū­nas – 9, J. Rim­kus – 7, V. Si­mu­lik – 5 pro­jek­tus.

J. Rim­kus uži­ma pir­mą vie­tą Sei­me pa­gal bal­sa­vi­mą už svars­to­mus do­ku­men­tus. Iš vi­so to­kių bal­sa­vi­mų bu­vo 1122, o kel­miš­kis da­ly­va­vo 1111 bal­sa­vi­mų ar­ba 99 pro­c.

Dar trys kraš­tie­čiai par­la­men­ta­rai da­ly­va­vo per 90 pro­cen­tų bal­sa­vi­mų. Ly­de­rių de­šim­tu­ke A. Gu­mu­liaus­kas yra ant­ras (1093 bal­sa­vi­mai), S. Tu­mė­nas – penk­tas (1073), o A. Gai­džiū­nas – sep­tin­tas (1036).

R. Baš­kie­nė da­ly­va­vo apie 70 pro­cen­tų bal­sa­vi­mų (772), o V. Ąžuo­las – per 60 pro­cen­tų (708).

Vos dau­giau nei treč­da­ly­je bal­sa­vi­mų da­ly­va­vo V. Si­mu­lik (407 bal­sa­vi­mai ar­ba 36 pro­c.) ir V. Čmi­ly­tė- Niel­sen (390 bal­sa­vi­mų ar­ba 35 pro­c.).

Kaip pa­tys ver­ti­na?

S. Tu­mė­nas "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, jog "nė vie­no po­sė­džio ne­pra­lei­dau".

"Bet nie­kas ne­žiū­ri, kad tą pa­čią die­ną rei­kė­jo dirb­ti ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ko­mi­si­jo­je, ku­rios pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas esu, ir tu­rė­jau skai­ty­ti pra­ne­ši­mą", – aiš­ki­no par­la­men­tas.

Pats iš sa­vo ini­ci­juo­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų la­biau­siai iš­ski­ria Vals­ty­bės her­bo ir Vals­ty­bės vė­lia­vos įsta­ty­mų pa­tai­sas.

"Pa­ga­liau bu­vo įtei­sin­tos ir Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­nių re­gio­nų vė­lia­vos, ir Pa­sau­lio lie­tu­vių vė­lia­vos, – džiau­gia­si S. Tu­mė­nas. – Tai ini­ci­ja­vau, nes iki tol ne­bu­vo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, kaip jas nau­do­ti."

Svar­bia lai­ko ir kar­tu su A. Gu­mu­liaus­ku ini­ci­juo­tą Sei­mo re­zo­liu­ci­ją dėl "Ke­tu­rias­de­šimt pen­kių pa­bal­ti­jie­čių me­mo­ran­du­mo sig­na­ta­rų". Ji vien­bal­siai bu­vo priim­ta Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio iš­va­ka­rė­se.

"Tą is­to­ri­nį me­mo­ran­du­mą 1979 me­tais pa­si­ra­šė ir šiau­lie­čiai Jad­vy­ga ir Jo­nas Pet­ke­vi­čiai, Me­čis­lo­vas Ju­re­vi­čius, ku­ris po to bu­vo  areš­tuo­tas", – pa­brė­žė S.Tu­mė­nas.

Jis iš­ski­ria ir kar­tu su R. Baš­kie­ne bei V. Si­mu­lik ini­ci­juo­tas pa­tai­sas, pa­gal ku­rias bu­vo su­dė­ti sau­gik­liai dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to, "kad jis po jun­gi­mo­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu "geog­ra­fiš­kai" neiš­nyk­tų".

S. Tu­mė­nas, kaip Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas, pa­si­džiau­gia, jog gru­pei pa­vy­ko iš­ko­vo­ti fi­nan­sa­vi­mą ke­liui į "Tok­si­ką" re­mon­tuoti.

"Vos ne pu­sant­rų me­tų įro­di­nė­jom, koks svar­bus tas ke­lias, ku­riuo ve­ža­mos pa­vo­jin­gos at­lie­kos iš vi­sos Lie­tu­vos", – pri­si­mi­nė Sei­mo na­rys.

Pats ne­lin­kęs sa­vo dar­bo ver­tin­ti: "Te­gu rin­kė­jas ver­ti­na". Tik, jo žo­džiais, rin­kė­jai daž­niau­siai krei­pia­si ne dėl vals­ty­bės, o dėl vie­tos pro­ble­mų, ku­rias tu­ri iš­spręs­ti sa­vi­val­dy­bė.

"Trūks­ta sa­vi­val­dy­bė­je ver­ty­bi­nio, hu­ma­ni­ta­ri­nio pro­ble­mos su­vo­ki­mo, – sa­ko S. Tu­mė­nas. – Štai, dėl poe­tės Ja­ni­nos Jo­vai­šai­tės pa­lai­kų pa­lai­do­ji­mo ir į ma­ne krei­pė­si. Sa­vi­val­dy­bė mano, jog tai – gi­mi­nių rei­ka­las, o gi­mi­nių tai nė­ra. Nei Ra­šy­to­jų sa­jun­ga, nei drau­gai tos pro­ble­mos neišsp­ręs."

Sei­mo dar­bo mi­nu­su įvar­di­ja "laz­dos per­len­ki­mą" su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu.

"Dir­bu sa­vo dar­bą"

A. Gu­mu­liaus­kas skai­čiuo­ja, jog pa­gal ak­ty­vu­mą "esu ant­ras po R. Baš­kie­nės".

"Esu taip iš­mo­ky­tas: jei­gu dir­bi, tai dir­bi,– sa­ko jis. – O ka­dan­gi esu Lie­tu­vos ko­vų ir is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, tai ir dau­giau tei­sės ak­tų tei­kiu. Esu ša­li­nin­kas, kad jų pro­jek­tus pa­si­ra­šy­tų ne tik po­zi­ci­ja, bet ir opo­zi­ci­ja – ta­da bū­na leng­ves­nis bal­sa­vi­mas."

Jo žo­džiais, jei­gu ne­tu­ri ko­man­di­ruo­čių, tai pri­va­lu ei­ti į ple­na­ri­nius po­sė­džius.

"Da­lis ko­le­gų ple­na­ri­nių po­sė­džių me­tu spren­džia ir ki­tus rei­ka­lus – sa­vi­val­dos, rin­kė­jų pa­ve­di­mus vyk­do, aš tai da­rau ki­tu me­tu", – pa­brė­žia.

Svar­biau­siu sa­vo dar­bu įvardija, kad pa­vy­ko Sei­me "su­ža­din­ti is­to­ri­nę at­min­tį, at­si­gręž­ti į ją."

"Ma­ne at­si­mins dėl "var­di­nių me­tų" skel­bi­mo, nors kai ku­rie ko­le­gos tam ima prie­šin­tis, bet aš ma­nau, jog tai la­bai svar­bu, esu is­to­ri­kas ir Sei­me dir­bu sa­vo dar­bą – pa­gal spe­cia­ly­bę", – pa­brė­žia A. Gu­mu­liaus­kas.

Iš tų dar­bų, ku­riuos yra nu­vei­kęs, teik­da­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas, įvar­di­ja rū­pi­ni­mą­si trem­ti­nių ir lais­vės gy­nė­jų so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis.

"Kas kal­ba apie Sei­mą, ne­ži­no­da­mas jo vir­tu­vės, daž­niau­sia kal­ba klai­din­gai, – tei­gia par­la­men­ta­ras. – Čia ant ta­vo pe­čių už­gu­la dau­gy­bė dar­bų, iš­skir­ti prio­ri­te­tus su­dė­tin­ga, di­de­lis tem­pas, dar­bot­var­kė su­da­ry­ta trim sa­vai­tėm į prie­kį. Bet, kaip vi­sur, čia yra ir daug dir­ban­čių, yra pri­si­tai­kė­lių, yra ir ne­dir­ban­čių."

Ge­rą pa­žy­mį ra­šo

V. Ąžuo­las, ku­ris yra Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ko­men­tuo­da­mas sa­vo veik­lą ak­cen­ta­vo, jog "di­džiau­sias dar­bas nu­dir­ba­mas" ko­mi­te­to ap­ta­ri­muo­se ir dis­ku­si­jo­se.

Tei­gia, jog iš ini­ci­juo­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų pu­sę pa­vy­ko priim­ti. Iš tų, ku­rių ini­cia­to­riu­mi pa­ts bu­vo, įvar­di­ja ant­sto­lių ir no­ta­rų įkai­nių ap­ri­bo­ji­mą.

"Tą pro­ble­mą kė­lė rin­kė­jai, atė­ję į priė­mi­mą, – iš to ki­lo mū­sų ini­cia­ty­va, – pri­si­mi­nė. – Dėl žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo – taip pat. Aš bu­vau vie­nas iš ini­cia­to­rių, kad Ke­lių di­rek­ci­jos per me­tus ne­pa­nau­do­ta da­lis lė­šų – 25 pro­cen­tai – žvyr­ke­liams as­fal­tuo­ti ati­tek­tų sa­vi­val­dy­bėms. Nuo ki­tų me­tų ta nuo­sta­ta jau įsi­ga­lios."

"Di­de­liu dar­bu" įvar­di­ja, kad žvyr­ke­lių pro­gra­mai bu­vo nu­spręs­ta tie­sio­giai skir­ti ki­tais me­tais 2 pro­cen­tus su­ren­ka­mo ak­ci­zo, o dar ki­tais – 4 pro­cen­tus.

"Lė­šų žvyr­ke­liams pa­dvi­gu­bės – iki 20 mi­li­jo­nų eu­rų, – ti­ki­na Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. – Ta pro­gra­ma bus tva­ri, kaip be­pa­si­keis­tų Sei­mas, nes nuo­sta­tos įra­šy­tos į įsta­ty­mą."

Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko me­tai, kas bus svar­biau­sia?

"Rei­kės per­žiū­rė­ti, kaip vei­kia priim­ti įsta­ty­mai dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos, dėl pa­ra­mos įsi­gy­jant pir­mą­jį būs­tą", – įvar­di­jo V. Ąžuo­las.

Ko­kį pa­žy­mį už veik­lą ra­šy­tų?

"Sau – aš­tuo­nis-de­vy­nis, Sei­mui – aš­tuo­nis", – sa­ko par­la­men­ta­ras.

Ple­čia aki­ra­tį

Ge­rą pa­žy­mi sau ra­šo ir A. Gai­džiū­nas: "De­šim­tu­ku ne­ga­liu ver­tin­ti, bet aš­tun­tu­ką ra­šau. Tik vie­nam dirb­ti pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma – tik gru­pė­je".

"La­bai svar­biu lai­kau dar­bą Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir pro­ble­mas, su­si­jusias su že­mės ūkiu,  me­lio­ra­ci­ja", – įvar­di­ja par­la­men­ta­ras, pa­brėž­da­mas, jog pa­ts "esu me­lio­ra­to­rius".

Tik kal­bė­da­mas apie ini­cia­ty­vą kur­ti me­lio­ra­ci­jos fon­dą ir pra­si­dė­sian­čias dis­ku­si­jas, kas ir kiek į jį tu­rės mo­kė­ti, tiks­li­na, jog in­te­re­sų konf­lik­to nė­ra – "me­lio­ra­to­rius esu pa­gal spe­cia­ly­bę".

A. Gai­džiū­nas kar­tu su A. Sa­la­ma­ki­nu ren­gė ko­mi­te­to iš­va­das, at­me­tant Pre­zi­den­to ve­to dėl miš­ko že­mės įsi­gi­ji­mo ri­bo­ji­mo.

"Daug skam­bu­čių su­lau­kiau, bet pri­ta­rėm, jog rei­ka­lin­ga ri­bo­ti. Ma­nau, tai na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mas. Da­vėm prie­sai­ką sau­go­ti Lie­tu­vos že­mių vien­ti­su­mą, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras. – Da­bar jau yra dvi­de­šimt įmo­nių, ku­rios tu­ri supirkusios dau­giau nei po pu­sant­ro tūksn­čio hek­ta­rų."

Kai ku­rie pro­jek­tai, jo žo­džiais, dar gu­li stal­čiuo­se. Tarp jų – kad se­niū­ni­jų se­niū­nų tur­to dek­la­ra­ci­jos bū­tų vie­šos.

A. Gai­džiū­nas da­ly­vau­ja to­kio­se Sei­me su­da­ry­to­se lai­ki­no­se gru­pė­se, kaip Mal­dos, Met­ro rė­mi­mo, Vil­niaus bei Kau­no dvi­po­lio pa­ra­mos.

Ką vei­kia Mal­dos gru­pė sun­kiai ga­li paaiš­kin­ti: "Ten yra toks kam­ba­rys, su­si­ren­ka­me per di­džią­sias šven­tes, atei­na dva­si­nin­kai.

Kur met­ro ini­ci­juos? Sa­ko, jog apie Vil­niaus met­ro kal­ba­ma.

Gal iš Vil­niaus ar Kau­no ki­lęs, kad jų dvi­po­liu rū­pi­na­si?

"Ne, aš iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ki­lęs, čia tik dėl bend­ra­vi­mo, pla­tes­nio aki­ra­čio, vers­lui są­ly­gos gal ge­rės, da­ly­vau­ju ir tar­ppar­la­men­ti­nė­se gru­pė­se, ten su am­ba­sa­do­riais bend­rau­ja­me", – aiš­ki­na A. Gai­džiū­nas.

Vi­sai ne­se­niai jis įsi­gi­jo ir pra­ban­gų vi­su­rei­gį BMW, kai­nuo­jan­tį 95 tūks­tan­čius eu­rų.

"Pir­kau li­zin­gu, už sa­vo pi­ni­gus – aš vers­le dir­bau. Ar tai pra­ban­gu? Aš kom­bai­ną per­ku už 300 tūks­tan­čių eu­rų", – pa­ly­gi­na Sei­mo na­rys.

Veik­la – ne vien po­sė­džiai

V.Čmi­ly­tė-Niel­sen sa­ko, jog "de­šim­tu­ki­nin­kų" sė­dė­ji­mas sa­lė­je dar ne­reiš­kia veik­los efek­ty­vu­mo.

"Kai ku­rie nuo­lat sė­di, bet nė žo­džio neiš­ta­ria, – sa­ko ji. – Sta­tis­ti­ka yra tik vie­nas iš veik­los efek­ty­vu­mo as­pek­tų. Pa­ti, kai ta­pau opo­zi­ci­jos ly­de­re, įgi­jau pa­pil­do­mų pri­va­lo­mų veik­lų ir įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tu­ri, pa­vyz­džiui, da­ly­vau­ti te­le­vi­zi­jos lai­do­se, ži­niask­lai­daui įvy­kius ko­men­tuo­ti. O fil­ma­vi­mas vyks­ta ir per po­sė­džius."

Kai ta­po opo­zi­ci­jos ly­de­re, są­mo­nin­gai ven­gu­si ko­man­di­ruo­čių į už­sie­nį – bū­tų dar re­čiau bu­vu­si po­sė­džiuo­se.

"Bet ma­nau, kad la­bai svar­bu  tin­ka­mai Lie­tu­vą rep­re­zen­tuo­ti už­sie­niuo­se ir tą da­ry­ti ko­ky­biš­kai. Kai Sei­mo na­rys 99 pro­cen­tus lai­ko ski­ria po­sė­džiams, tai jis ne­rep­ren­zen­tuo­ja par­la­men­to ki­tuo­se for­ma­tuo­se, – tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­rė. – Kai tai ver­ti­na­ma, kaip ne dar­bas ar­ba pu­sė dar­bo, tai nea­ti­tin­ka tei­sy­bės."

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad V. Si­mu­lik bū­tent dėl at­sto­va­vi­mo par­la­men­tui daug po­sė­džių pra­lei­džia. Jis dir­ba 27-io­se tar­ppar­la­men­ti­nė­se gru­pė­se, plius yra Bal­ti­jos ša­lių asamb­lė­jos Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos va­do­vas.

V.Čmi­ly­tė-Niel­sen ne­sle­pia, jog opo­zi­ci­jos tei­kia­mi pro­jek­tai yra at­me­ta­mi: "Dėl tol, kad opo­zi­ci­jos, o bū­na, kad ir per­ra­šo­mi, ir tei­kia­mi jau, kaip po­zi­ci­jos".

Dai­niaus LA­BU­ČIO (EL­TA) nuo­tr.
Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.