Seimo darbštuoliai

Redakcijos archyvo nuotr.
Iš kairės: Au­ri­mas Gai­džiū­nas, Sta­sys Tu­mė­nas ir Arū­nas Gu­mu­liaus­kas darbų dirbti atvažiuoja ir į savo apygardas.
Pa­gal Sei­mo po­sė­džių lan­ko­mu­mą, bal­sa­vi­mą už tei­sės ak­tus ir jų ini­ci­ja­vi­mą Šiau­lių kraš­to par­la­men­ta­rai yra "darbš­tuo­lių" pen­ke­tu­kuo­se.
"Šiau­lių kraš­tas" do­mė­jo­si, kaip "sė­dė­ji­mo sa­lė­je" sta­tis­ti­ką ver­ti­na pa­tys par­la­men­ta­rai, kiek ji at­spin­di veik­los efek­ty­vu­mą. Kai kas sau ra­šo "aš­tun­tu­ką" ir "de­vin­tu­ką", tik ne­la­bai ga­li paaiš­kin­ti, ką vei­kia to­kio­se gru­pė­se kaip Mal­dos ar Met­ro rė­mi­mo?

Ly­de­rė – R. Baš­kie­nė

Sei­me da­bar dir­ba še­ši Šiau­lių kraš­to rin­kė­jams at­sto­vau­jan­tys vien­man­da­ti­nin­kai: ak­me­niš­kis Va­lius Ąžuo­las (Akmenės–Mažeikių apy­gar­da), Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė ( Dainų–Kuršėnų), bai­so­gai­liš­kis Au­ri­mas Gai­džiū­nas (Rad­vi­liš­kio), kel­miš­kis Juo­zas Rim­kus (Šiau­lių-Kel­mės). šiau­lie­čiai Sta­sys Tu­mė­nas ("Auš­ros") ir Va­le­ri­jus Si­mu­lik ("Sau­lės"). Dar du šiau­lie­čiai Arū­nas Gu­mu­liaus­kas ir Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen par­la­men­ta­rais iš­rink­ti pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos (2019 03 10 – 2019 07 25) lan­ko­mu­mo duo­me­nys ro­do, jog Sei­me ne­bu­vo nė vie­no par­la­men­ta­ro, ku­ris ple­na­ri­nius po­sė­džius lan­ky­tų šim­tu pro­cen­tų. Po­sė­džių bu­vo iš vi­so 60, o ge­riau­siai lan­kan­tys pra­lei­do ma­žiau­siai po 2 po­sė­džius.

Tarp to­kių, ku­rie da­ly­va­vo 58 po­sė­džiuo­se (ar­ba per 98,3 pro­cen­to), yra R. Baš­kie­nė, A. Gai­džiū­nas, A. Gu­mu­liaus­kas, J. Rim­kus, S. Tu­mė­nas. V. Ąžuo­las da­ly­va­vo 54 po­sė­džiuo­se ( 91,5 pro­cen­to).

Penk­ta­da­lį po­sė­džių pra­lei­do Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, ku­ri da­ly­va­vo 47 po­sė­džiuo­se (79,6 pro­cen­to), o ket­vir­ta­da­lį – V. Si­mu­lik, ku­ris da­ly­va­vo 44 po­sė­džiuo­se (74,5 pro­cen­to).

Pa­gal in­ci­juo­ja­mus tei­sės ak­tus ab­so­liu­ti ly­de­rė yra R. Baš­kie­nė, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.

In­di­vi­dua­liai ji tei­kė net 36 pro­jek­tus (ki­ti par­la­men­ta­rai in­di­vi­dua­liai tei­kė dau­giau­sia tik po 4 pro­jek­tus). Gru­pė­je su ki­tais par­la­men­ta­rais R. Baš­kie­nė tei­kė 11 pro­jek­tų.

Iš ki­tų kraš­tie­čių vie­nin­te­lis A. Gu­mu­liaus­kas dar in­di­vi­dua­liai tei­kė tei­sės ak­tų pro­jek­tus – iš vi­so 4, o gru­pė­je – 15 pro­jek­tų.

Kar­tu su ki­tais Sei­mo na­riais V. Ąžuo­las tei­kė 19 tei­sės ak­tų pro­jek­tų, S.Tu­mė­nas –15, V. Čmi­ly­tė-Niel­sen – 14, A. Gai­džiū­nas – 9, J. Rim­kus – 7, V. Si­mu­lik – 5 pro­jek­tus.

J. Rim­kus uži­ma pir­mą vie­tą Sei­me pa­gal bal­sa­vi­mą už svars­to­mus do­ku­men­tus. Iš vi­so to­kių bal­sa­vi­mų bu­vo 1122, o kel­miš­kis da­ly­va­vo 1111 bal­sa­vi­mų ar­ba 99 pro­c.

Dar trys kraš­tie­čiai par­la­men­ta­rai da­ly­va­vo per 90 pro­cen­tų bal­sa­vi­mų. Ly­de­rių de­šim­tu­ke A. Gu­mu­liaus­kas yra ant­ras (1093 bal­sa­vi­mai), S. Tu­mė­nas – penk­tas (1073), o A. Gai­džiū­nas – sep­tin­tas (1036).

R. Baš­kie­nė da­ly­va­vo apie 70 pro­cen­tų bal­sa­vi­mų (772), o V. Ąžuo­las – per 60 pro­cen­tų (708).

Vos dau­giau nei treč­da­ly­je bal­sa­vi­mų da­ly­va­vo V. Si­mu­lik (407 bal­sa­vi­mai ar­ba 36 pro­c.) ir V. Čmi­ly­tė- Niel­sen (390 bal­sa­vi­mų ar­ba 35 pro­c.).

Kaip pa­tys ver­ti­na?

S. Tu­mė­nas "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, jog "nė vie­no po­sė­džio ne­pra­lei­dau".

"Bet nie­kas ne­žiū­ri, kad tą pa­čią die­ną rei­kė­jo dirb­ti ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ko­mi­si­jo­je, ku­rios pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas esu, ir tu­rė­jau skai­ty­ti pra­ne­ši­mą", – aiš­ki­no par­la­men­tas.

Pats iš sa­vo ini­ci­juo­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų la­biau­siai iš­ski­ria Vals­ty­bės her­bo ir Vals­ty­bės vė­lia­vos įsta­ty­mų pa­tai­sas.

"Pa­ga­liau bu­vo įtei­sin­tos ir Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­nių re­gio­nų vė­lia­vos, ir Pa­sau­lio lie­tu­vių vė­lia­vos, – džiau­gia­si S. Tu­mė­nas. – Tai ini­ci­ja­vau, nes iki tol ne­bu­vo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, kaip jas nau­do­ti."

Svar­bia lai­ko ir kar­tu su A. Gu­mu­liaus­ku ini­ci­juo­tą Sei­mo re­zo­liu­ci­ją dėl "Ke­tu­rias­de­šimt pen­kių pa­bal­ti­jie­čių me­mo­ran­du­mo sig­na­ta­rų". Ji vien­bal­siai bu­vo priim­ta Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio iš­va­ka­rė­se.

"Tą is­to­ri­nį me­mo­ran­du­mą 1979 me­tais pa­si­ra­šė ir šiau­lie­čiai Jad­vy­ga ir Jo­nas Pet­ke­vi­čiai, Me­čis­lo­vas Ju­re­vi­čius, ku­ris po to bu­vo  areš­tuo­tas", – pa­brė­žė S.Tu­mė­nas.

Jis iš­ski­ria ir kar­tu su R. Baš­kie­ne bei V. Si­mu­lik ini­ci­juo­tas pa­tai­sas, pa­gal ku­rias bu­vo su­dė­ti sau­gik­liai dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to, "kad jis po jun­gi­mo­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu "geog­ra­fiš­kai" neiš­nyk­tų".

S. Tu­mė­nas, kaip Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas, pa­si­džiau­gia, jog gru­pei pa­vy­ko iš­ko­vo­ti fi­nan­sa­vi­mą ke­liui į "Tok­si­ką" re­mon­tuoti.

"Vos ne pu­sant­rų me­tų įro­di­nė­jom, koks svar­bus tas ke­lias, ku­riuo ve­ža­mos pa­vo­jin­gos at­lie­kos iš vi­sos Lie­tu­vos", – pri­si­mi­nė Sei­mo na­rys.

Pats ne­lin­kęs sa­vo dar­bo ver­tin­ti: "Te­gu rin­kė­jas ver­ti­na". Tik, jo žo­džiais, rin­kė­jai daž­niau­siai krei­pia­si ne dėl vals­ty­bės, o dėl vie­tos pro­ble­mų, ku­rias tu­ri iš­spręs­ti sa­vi­val­dy­bė.

"Trūks­ta sa­vi­val­dy­bė­je ver­ty­bi­nio, hu­ma­ni­ta­ri­nio pro­ble­mos su­vo­ki­mo, – sa­ko S. Tu­mė­nas. – Štai, dėl poe­tės Ja­ni­nos Jo­vai­šai­tės pa­lai­kų pa­lai­do­ji­mo ir į ma­ne krei­pė­si. Sa­vi­val­dy­bė mano, jog tai – gi­mi­nių rei­ka­las, o gi­mi­nių tai nė­ra. Nei Ra­šy­to­jų sa­jun­ga, nei drau­gai tos pro­ble­mos neišsp­ręs."

Sei­mo dar­bo mi­nu­su įvar­di­ja "laz­dos per­len­ki­mą" su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu.

"Dir­bu sa­vo dar­bą"

A. Gu­mu­liaus­kas skai­čiuo­ja, jog pa­gal ak­ty­vu­mą "esu ant­ras po R. Baš­kie­nės".

"Esu taip iš­mo­ky­tas: jei­gu dir­bi, tai dir­bi,– sa­ko jis. – O ka­dan­gi esu Lie­tu­vos ko­vų ir is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, tai ir dau­giau tei­sės ak­tų tei­kiu. Esu ša­li­nin­kas, kad jų pro­jek­tus pa­si­ra­šy­tų ne tik po­zi­ci­ja, bet ir opo­zi­ci­ja – ta­da bū­na leng­ves­nis bal­sa­vi­mas."

Jo žo­džiais, jei­gu ne­tu­ri ko­man­di­ruo­čių, tai pri­va­lu ei­ti į ple­na­ri­nius po­sė­džius.

"Da­lis ko­le­gų ple­na­ri­nių po­sė­džių me­tu spren­džia ir ki­tus rei­ka­lus – sa­vi­val­dos, rin­kė­jų pa­ve­di­mus vyk­do, aš tai da­rau ki­tu me­tu", – pa­brė­žia.

Svar­biau­siu sa­vo dar­bu įvardija, kad pa­vy­ko Sei­me "su­ža­din­ti is­to­ri­nę at­min­tį, at­si­gręž­ti į ją."

"Ma­ne at­si­mins dėl "var­di­nių me­tų" skel­bi­mo, nors kai ku­rie ko­le­gos tam ima prie­šin­tis, bet aš ma­nau, jog tai la­bai svar­bu, esu is­to­ri­kas ir Sei­me dir­bu sa­vo dar­bą – pa­gal spe­cia­ly­bę", – pa­brė­žia A. Gu­mu­liaus­kas.

Iš tų dar­bų, ku­riuos yra nu­vei­kęs, teik­da­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas, įvar­di­ja rū­pi­ni­mą­si trem­ti­nių ir lais­vės gy­nė­jų so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis.

"Kas kal­ba apie Sei­mą, ne­ži­no­da­mas jo vir­tu­vės, daž­niau­sia kal­ba klai­din­gai, – tei­gia par­la­men­ta­ras. – Čia ant ta­vo pe­čių už­gu­la dau­gy­bė dar­bų, iš­skir­ti prio­ri­te­tus su­dė­tin­ga, di­de­lis tem­pas, dar­bot­var­kė su­da­ry­ta trim sa­vai­tėm į prie­kį. Bet, kaip vi­sur, čia yra ir daug dir­ban­čių, yra pri­si­tai­kė­lių, yra ir ne­dir­ban­čių."

Ge­rą pa­žy­mį ra­šo

V. Ąžuo­las, ku­ris yra Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ko­men­tuo­da­mas sa­vo veik­lą ak­cen­ta­vo, jog "di­džiau­sias dar­bas nu­dir­ba­mas" ko­mi­te­to ap­ta­ri­muo­se ir dis­ku­si­jo­se.

Tei­gia, jog iš ini­ci­juo­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų pu­sę pa­vy­ko priim­ti. Iš tų, ku­rių ini­cia­to­riu­mi pa­ts bu­vo, įvar­di­ja ant­sto­lių ir no­ta­rų įkai­nių ap­ri­bo­ji­mą.

"Tą pro­ble­mą kė­lė rin­kė­jai, atė­ję į priė­mi­mą, – iš to ki­lo mū­sų ini­cia­ty­va, – pri­si­mi­nė. – Dėl žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo – taip pat. Aš bu­vau vie­nas iš ini­cia­to­rių, kad Ke­lių di­rek­ci­jos per me­tus ne­pa­nau­do­ta da­lis lė­šų – 25 pro­cen­tai – žvyr­ke­liams as­fal­tuo­ti ati­tek­tų sa­vi­val­dy­bėms. Nuo ki­tų me­tų ta nuo­sta­ta jau įsi­ga­lios."

"Di­de­liu dar­bu" įvar­di­ja, kad žvyr­ke­lių pro­gra­mai bu­vo nu­spręs­ta tie­sio­giai skir­ti ki­tais me­tais 2 pro­cen­tus su­ren­ka­mo ak­ci­zo, o dar ki­tais – 4 pro­cen­tus.

"Lė­šų žvyr­ke­liams pa­dvi­gu­bės – iki 20 mi­li­jo­nų eu­rų, – ti­ki­na Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. – Ta pro­gra­ma bus tva­ri, kaip be­pa­si­keis­tų Sei­mas, nes nuo­sta­tos įra­šy­tos į įsta­ty­mą."

Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko me­tai, kas bus svar­biau­sia?

"Rei­kės per­žiū­rė­ti, kaip vei­kia priim­ti įsta­ty­mai dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos, dėl pa­ra­mos įsi­gy­jant pir­mą­jį būs­tą", – įvar­di­jo V. Ąžuo­las.

Ko­kį pa­žy­mį už veik­lą ra­šy­tų?

"Sau – aš­tuo­nis-de­vy­nis, Sei­mui – aš­tuo­nis", – sa­ko par­la­men­ta­ras.

Ple­čia aki­ra­tį

Ge­rą pa­žy­mi sau ra­šo ir A. Gai­džiū­nas: "De­šim­tu­ku ne­ga­liu ver­tin­ti, bet aš­tun­tu­ką ra­šau. Tik vie­nam dirb­ti pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma – tik gru­pė­je".

"La­bai svar­biu lai­kau dar­bą Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir pro­ble­mas, su­si­jusias su že­mės ūkiu,  me­lio­ra­ci­ja", – įvar­di­ja par­la­men­ta­ras, pa­brėž­da­mas, jog pa­ts "esu me­lio­ra­to­rius".

Tik kal­bė­da­mas apie ini­cia­ty­vą kur­ti me­lio­ra­ci­jos fon­dą ir pra­si­dė­sian­čias dis­ku­si­jas, kas ir kiek į jį tu­rės mo­kė­ti, tiks­li­na, jog in­te­re­sų konf­lik­to nė­ra – "me­lio­ra­to­rius esu pa­gal spe­cia­ly­bę".

A. Gai­džiū­nas kar­tu su A. Sa­la­ma­ki­nu ren­gė ko­mi­te­to iš­va­das, at­me­tant Pre­zi­den­to ve­to dėl miš­ko že­mės įsi­gi­ji­mo ri­bo­ji­mo.

"Daug skam­bu­čių su­lau­kiau, bet pri­ta­rėm, jog rei­ka­lin­ga ri­bo­ti. Ma­nau, tai na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mas. Da­vėm prie­sai­ką sau­go­ti Lie­tu­vos že­mių vien­ti­su­mą, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras. – Da­bar jau yra dvi­de­šimt įmo­nių, ku­rios tu­ri supirkusios dau­giau nei po pu­sant­ro tūksn­čio hek­ta­rų."

Kai ku­rie pro­jek­tai, jo žo­džiais, dar gu­li stal­čiuo­se. Tarp jų – kad se­niū­ni­jų se­niū­nų tur­to dek­la­ra­ci­jos bū­tų vie­šos.

A. Gai­džiū­nas da­ly­vau­ja to­kio­se Sei­me su­da­ry­to­se lai­ki­no­se gru­pė­se, kaip Mal­dos, Met­ro rė­mi­mo, Vil­niaus bei Kau­no dvi­po­lio pa­ra­mos.

Ką vei­kia Mal­dos gru­pė sun­kiai ga­li paaiš­kin­ti: "Ten yra toks kam­ba­rys, su­si­ren­ka­me per di­džią­sias šven­tes, atei­na dva­si­nin­kai.

Kur met­ro ini­ci­juos? Sa­ko, jog apie Vil­niaus met­ro kal­ba­ma.

Gal iš Vil­niaus ar Kau­no ki­lęs, kad jų dvi­po­liu rū­pi­na­si?

"Ne, aš iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ki­lęs, čia tik dėl bend­ra­vi­mo, pla­tes­nio aki­ra­čio, vers­lui są­ly­gos gal ge­rės, da­ly­vau­ju ir tar­ppar­la­men­ti­nė­se gru­pė­se, ten su am­ba­sa­do­riais bend­rau­ja­me", – aiš­ki­na A. Gai­džiū­nas.

Vi­sai ne­se­niai jis įsi­gi­jo ir pra­ban­gų vi­su­rei­gį BMW, kai­nuo­jan­tį 95 tūks­tan­čius eu­rų.

"Pir­kau li­zin­gu, už sa­vo pi­ni­gus – aš vers­le dir­bau. Ar tai pra­ban­gu? Aš kom­bai­ną per­ku už 300 tūks­tan­čių eu­rų", – pa­ly­gi­na Sei­mo na­rys.

Veik­la – ne vien po­sė­džiai

V.Čmi­ly­tė-Niel­sen sa­ko, jog "de­šim­tu­ki­nin­kų" sė­dė­ji­mas sa­lė­je dar ne­reiš­kia veik­los efek­ty­vu­mo.

"Kai ku­rie nuo­lat sė­di, bet nė žo­džio neiš­ta­ria, – sa­ko ji. – Sta­tis­ti­ka yra tik vie­nas iš veik­los efek­ty­vu­mo as­pek­tų. Pa­ti, kai ta­pau opo­zi­ci­jos ly­de­re, įgi­jau pa­pil­do­mų pri­va­lo­mų veik­lų ir įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tu­ri, pa­vyz­džiui, da­ly­vau­ti te­le­vi­zi­jos lai­do­se, ži­niask­lai­daui įvy­kius ko­men­tuo­ti. O fil­ma­vi­mas vyks­ta ir per po­sė­džius."

Kai ta­po opo­zi­ci­jos ly­de­re, są­mo­nin­gai ven­gu­si ko­man­di­ruo­čių į už­sie­nį – bū­tų dar re­čiau bu­vu­si po­sė­džiuo­se.

"Bet ma­nau, kad la­bai svar­bu  tin­ka­mai Lie­tu­vą rep­re­zen­tuo­ti už­sie­niuo­se ir tą da­ry­ti ko­ky­biš­kai. Kai Sei­mo na­rys 99 pro­cen­tus lai­ko ski­ria po­sė­džiams, tai jis ne­rep­ren­zen­tuo­ja par­la­men­to ki­tuo­se for­ma­tuo­se, – tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­rė. – Kai tai ver­ti­na­ma, kaip ne dar­bas ar­ba pu­sė dar­bo, tai nea­ti­tin­ka tei­sy­bės."

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad V. Si­mu­lik bū­tent dėl at­sto­va­vi­mo par­la­men­tui daug po­sė­džių pra­lei­džia. Jis dir­ba 27-io­se tar­ppar­la­men­ti­nė­se gru­pė­se, plius yra Bal­ti­jos ša­lių asamb­lė­jos Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos va­do­vas.

V.Čmi­ly­tė-Niel­sen ne­sle­pia, jog opo­zi­ci­jos tei­kia­mi pro­jek­tai yra at­me­ta­mi: "Dėl tol, kad opo­zi­ci­jos, o bū­na, kad ir per­ra­šo­mi, ir tei­kia­mi jau, kaip po­zi­ci­jos".

Dai­niaus LA­BU­ČIO (EL­TA) nuo­tr.
Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

Komentarai

Teisingumas ir atskirties mažinimas pagal Skwernelį     Tre, 2019-08-28 / 18:42
"Valstietis" Gaidžiūnas pasekė Karbauskio pavyzdžiu ir įsigijo itin prabangų visureigį. Seimo narys neseniai persėdo į 95 tūkst. eurų kainuojantį BMW X7. A.Gaidžiūnas nenorėjo sutikti, kad naujasis jo automobilis yra prabangus, nors tai didžiausias ir prašmatniausias Vokietijos gamintojo visureigis. Netgi oficialiame BMW tinklalapyje skelbiama, kad X7 – aukščiausias prabangos lygis. Politiko vertinimu, tai paprasčiausias automobilis." Pagal užsimaskavusio liberalo Skwernelio planą šiam turtuoliui už prašmatniausią visureigį per metus tektų mokėti NET 44 eurų dydžio taršos mokestį... Visiems kitiems vidutiniokams už jų "kibirus" - apie 30 eurų...
na    Ket, 2019-08-29 / 09:50
tai viskas teisingai- naujas, prabangus automobilis ženkliai mažiau teršia aplinką, o jei mažiau teršia, mažesnis ir mokestis turėtų būti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.