Radviliškio konservatoriai – už prekybą alkoholiu

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Už drau­di­mo pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais Lie­tu­vos vals­ty­bės die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se pa­nai­ki­ni­mą bal­sa­vo pu­sė po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių po­li­ti­kų.
Radviliškio ra­jo­no Ta­ry­ba ap­si­gal­vo­jo ir at­šau­kė drau­di­mą pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais Lie­tu­vos vals­ty­bės die­nai ir dar dviem vals­ty­bi­nėms šven­tėms skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.
Už pre­ky­bos al­ko­ho­liu at­nau­ji­ni­mą bal­sa­vo vi­si kon­ser­va­to­riai, net jau­niau­sias, aš­tuo­nio­lik­me­tis, ra­jo­no po­li­ti­kas. Tad sa­vait­ga­lį vyk­sian­čio­je Rad­vi­liš­kio mies­to šven­tė­je al­ko­ho­lis lie­sis lais­vai.

Ža­lią švie­są už­de­gė vi­si kon­ser­va­to­riai

Ra­jo­no po­li­ti­kai nu­spren­dė už­deg­ti ža­lią švie­są al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bai Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo bei Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Už to­kį pa­kei­ti­mą bal­sa­vo vi­si po­sė­dy­je da­ly­va­vę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riai ir vie­nas "vals­tie­tis" – vi­ce­me­ras Min­dau­gas Pau­liu­kas.

Už drau­di­mo pre­kiau­ti al­ko­ho­liu šių tri­jų vals­ty­bi­nių šven­čių me­tu pa­nai­ki­ni­mą bal­sa­vo net jau­niau­sias Ta­ry­bos na­rys – aš­tuo­nio­lik­me­tis Gab­rie­lius Ver­din­gas.

Pen­ki po­li­ti­kai bu­vo prieš to­kį spren­di­mo pro­jek­tą, še­ši su­si­lai­kė. Tarp pa­sta­rų­jų – ir du val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je esan­tys "vals­tie­čių" par­ti­jos at­sto­vai.

Spren­di­mą ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių, pa­ro­dų, kon­cer­tų, teat­ro spek­tak­lių, cir­ko ir ki­tų ren­gi­nių me­tu ra­jo­no Ta­ry­ba bu­vo priė­mu­si prieš ket­ve­rius me­tus, 2015 me­tų rugp­jū­tį.

Tuo­met bu­vo at­si­žvelg­ta į tai, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos iš­plė­tė sa­vi­val­dy­bių ga­lias ri­bo­jant al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bą ir var­to­ji­mą ir nu­tar­ta su­da­ry­ti kuo dau­giau ga­li­my­bių or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, ku­riuo­se ne­bū­tų var­to­ja­mas al­ko­ho­lis.

Praė­jus ke­le­riems me­tams, Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja pa­si­kei­tė ir spren­di­mo ren­gė­jai jau ti­ki­no, jog už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką yra leng­viau ta­da, kai silp­nai­siais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­ja­ma vie­to­je, o ne už ren­gi­nio ri­bų.

Spren­di­mo ren­gė­jų tei­gi­mu, "ir už­sie­nio sve­čiams, ku­rie tu­ri se­nas ge­ras tra­di­ci­jas bend­rau­jant kul­tū­rin­gai at­si­gai­vin­ti karš­tą die­ną šal­tu alu­mi ar šal­tą žie­mos die­ną su­šil­ti nuo karš­to vy­no tau­rės, yra neįp­ras­ta šven­tė­je ne­tu­rė­ti ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti to­kia pa­slau­ga".

Pro­jek­te teig­ta, jog priė­mus siū­lo­mą spren­di­mą, jo­kių nei­gia­mų pa­sek­mių ne­nu­ma­to­ma.

To­dėl nu­tar­ta leis­ti pre­ky­bą silp­nai­siais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iki 24 va­lan­dos.

Opo­zi­ci­ja – už šven­tes be al­ko­ho­lio

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais li­be­ra­li­za­vi­mui pri­ta­rė ne vi­si po­li­ti­kai.

To­kius pa­kei­ti­mus kri­ti­ka­vo opo­zi­ci­ja, ne­su­ti­ku­si su tuo, kad lei­dus pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, nei­gia­mų pa­sek­mių ne­bus.

"Gra­žu atei­ti su vai­kais į šven­tes, ku­rio­se nė­ra al­ko­ho­lio. O ar­gu­men­tai, kad taip bus leng­viau už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką ir tai, kad už­sie­nie­čiams ne­bus kur at­si­ger­ti, yra juo­kin­gi.

Biu­dže­tas dėl to­kio drau­di­mo tik­rai ne­nu­ken­tės – vien­kar­ti­nis lei­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu kai­nuo­ja tik 17 eu­rų, kai ki­tuo­se ra­jo­nuo­se jis kai­nuo­ja ke­lias de­šim­tis kar­tų dau­giau, o mes pra­ra­si­me tik pra­si­dė­ju­sią gra­žią tra­di­ci­ją", – po­sė­dy­je tei­gė opo­zi­ci­jos at­sto­vai.

Ki­ta ver­tus, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas Ai­va­ras Kar­da­šius ti­ki­no:

"Kaip ro­do gau­si pra­kti­ka, lei­di­mas ar drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iš es­mės nie­ko ne­kei­čia. Kei­čia­si tik vie­tos, iš ku­rių al­ko­ho­lis yra įsi­gy­ja­mas.

Iš mi­nu­sų bū­tų ga­li­ma iš­skir­ti tai, kad neiš­da­vus lei­di­mų, per­ka­mi stip­res­ni al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai, iš­si­ple­čia kont­ro­liuo­ja­mų įstai­gų te­ri­to­ri­ja, di­des­nis al­ko­ho­lį per­kan­čių as­me­nų mig­ra­vi­mas iš šven­tės te­ri­to­ri­jos į pre­ky­bos al­ko­ho­liu taš­kus".

Pa­rei­gū­no nuo­mo­ne, šven­tė­se rei­kė­tų tik at­skir­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu vie­tas nuo pra­mo­gų vie­tų, ku­rios skir­tos vai­kams.