Naująją tarybą "okupavo" valdininkės

EPA-ELTA nuotr.
Radviliškio ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba su­lau­kė dis­ku­si­jų ir abe­jo­nių dėl jos su­dė­ties.
Sua­be­jo­ta, ar Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jai ga­li bū­ti bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Aki­ra­ty­je at­si­dū­rė ir tai, jog nau­jo­jo­je ta­ry­bo­je – vien mo­te­rys.

Iš aš­tuo­nių – sep­ty­nios val­di­nin­kės

Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą tu­rė­tų ly­gio­mis da­li­mis su­da­ry­ti sa­vi­val­dos bei bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no aš­tuo­nių as­me­nų Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą.

Dėl Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų šio­je ta­ry­bo­je po­li­ti­kams klau­si­mų ne­ki­lo, ta­čiau dėl bend­ruo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms at­sto­vau­sian­čių as­me­nų ki­lo ne­men­kų dis­ku­si­jų.

Opo­zi­ci­jai bu­vo neaiš­ku, ko­dėl šioms or­ga­ni­za­ci­joms ta­ry­bo­je at­sto­vaus trys Sa­vi­val­dy­bė­je bei jos įstai­go­se dir­ban­čios spe­cia­lis­tės.

Klaus­ta, ar ga­li bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bo­je dirb­ti aso­cia­ci­jos "Po­le­kė­lės bend­ruo­me­nė" pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Gri­nie­nė, ku­ri kar­tu yra ir Sa­vi­val­dy­bės že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Dis­ku­tuo­ta ir dėl bend­ruo­me­nės "Trys ka­ra­liai" pir­mi­nin­kės Elž­bie­tos Ka­ra­liū­tės, va­do­vau­jan­čios Sa­vi­val­dy­bės Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­rui, bei Še­du­vos mies­to bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Li­vi­tos Tva­re­vi­čie­nės, ku­ri dir­ba Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re, kan­di­da­tū­rų.

Nie­kam neužk­liu­vo tik Vil­ma Bud­vy­tie­nė, aso­cia­ci­jos "Pa­lo­nų bend­ruo­me­nė" pir­mi­nin­kė ir kar­tu vers­lo at­sto­vė.

Kai ku­rie po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog nau­jo­sios ta­ry­bos su­dė­ty­je – vien mo­te­rys ir tei­ra­vo­si, ar dėl to ne­pa­žei­džia­mas Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas.

Vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems" at­sto­vas Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius ne­sup­ra­to, pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus į ta­ry­bą bu­vo ren­ka­mi bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų kan­di­da­tai, jei, pa­sak jo, di­džiau­sia bend­ruo­me­nė ra­jo­ne – Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­nė ga­li­my­bės pa­tek­ti į ta­ry­bą ne­tu­rė­jo.

Pro­tes­tuo­da­mi dėl siū­lo­mos ta­ry­bos su­dė­ties, G. Lip­ne­vi­čius ir to pa­ties ko­mi­te­to na­rė Vil­ma Alek­nie­nė bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, pa­lik­da­mi Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lę.

Tie­sio­gi­nės in­for­ma­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos ne­ga­vo

Ta­ry­bos na­rę Zi­tą Žvi­kie­nę do­mi­no, ar vi­sos bend­ruo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­vo in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­my­bės siū­ly­ti sa­vo at­sto­vus į Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą ir ko­kiu bū­du tai bu­vo at­lik­ta? Pa­sak jos, pa­pras­čiau­sia bu­vo iš­siųs­ti to­kią in­for­ma­ci­ją elekt­ro­ni­niu bū­du – tai ne­kai­nuo­ja.

Dėl priei­na­mes­nio or­ga­ni­za­ci­jų in­for­ma­vi­mo bū­do ko­le­gei pri­ta­rė ir Ta­ry­bos na­rys Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis.

Spren­di­mo pro­jek­tą ren­gusio ir Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos rin­ki­mų klau­si­mais besirūpinančio Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to – jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riaus Rim­vy­do Alek­na­vi­čiaus tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ja bu­vo du kar­tus skelb­ta vie­ti­nia­me spau­dos lei­di­ny­je, ku­ria­me Sa­vi­val­dy­bė spaus­di­na sa­vo in­for­ma­ci­ją. Elekt­ro­ni­nių laiš­kų ne­siun­ti­nė­ta.

R. Alek­na­vi­čiaus paaiš­ki­ni­mu, bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai į ta­ry­bą bu­vo ren­ka­mi ne pa­gal or­ga­ni­za­ci­jų skait­lin­gu­mą, tad Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­nė esą ne­tu­rė­tų reikš­ti prie­kaiš­tų, jog ne­pa­te­ko į ta­ry­bą.

Kas ne­drau­džia­ma, tas lei­džia­ma

R. Alek­na­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad į Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą ne­bu­vo iš­rink­ta vy­rų bei pa­ti­ki­no, jog Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Šiau­lių ap­skri­ty­je pa­sta­bų dėl ta­ry­bos su­dė­ties ne­tu­rė­jo.

Tą pa­tį re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­ta­rė­ja Lai­ma Da­gie­nė. Pa­sak jos, tei­sės ak­tuo­se nė­ra nu­ro­dy­ta, jog sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­tys as­me­nys ne­ga­li at­sto­vau­ti bend­ruo­me­nėms, ku­rių na­riais jie yra.

"Šiuo at­ve­ju bend­ruo­me­nės pa­siū­lė sa­vo at­sto­vais bū­tent šiuos žmo­nes, ir tai tei­sės ak­tams ne­prieš­ta­rau­ja", – sa­kė L. Da­gie­nė.

Tad ga­li­ma tik spė­lio­ti, ar pa­vyks sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se dir­ban­čioms val­di­nin­kėms bū­ti ne­ša­liš­ko­mis ir gin­ti bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų po­zi­ci­ją.

Dau­gu­mos Ta­ry­bos na­rių spren­di­mu, Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba tre­jiems me­tams pa­tvir­tin­ta to­kios su­dė­ties, ko­kia ir bu­vo siū­ly­ta.

Pa­gal Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mą, nau­jo­ji ta­ry­ba ga­lės teik­ti pa­siū­ly­mus Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms dėl ra­jo­ne vei­kian­čių bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los ska­ti­ni­mo, de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus da­ly­vau­jant ko­mi­te­tų, dar­bo gru­pių ir ko­mi­si­jų dar­be, siū­ly­ti juos į kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rius, ren­kant se­niū­nus, spręs­ti ki­tus gy­ven­to­jams ak­tua­lius klau­si­mus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.