Naująją tarybą "okupavo" valdininkės

EPA-ELTA asociatyvi nuotr.
Radviliškio ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba su­lau­kė dis­ku­si­jų ir abe­jo­nių dėl jos su­dė­ties.
Sua­be­jo­ta, ar Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jai ga­li bū­ti bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Aki­ra­ty­je at­si­dū­rė ir tai, jog nau­jo­jo­je ta­ry­bo­je – vien mo­te­rys.

Iš aš­tuo­nių – sep­ty­nios val­di­nin­kės

Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą tu­rė­tų ly­gio­mis da­li­mis su­da­ry­ti sa­vi­val­dos bei bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no aš­tuo­nių as­me­nų Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą.

Dėl Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų šio­je ta­ry­bo­je po­li­ti­kams klau­si­mų ne­ki­lo, ta­čiau dėl bend­ruo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms at­sto­vau­sian­čių as­me­nų ki­lo ne­men­kų dis­ku­si­jų.

Opo­zi­ci­jai bu­vo neaiš­ku, ko­dėl šioms or­ga­ni­za­ci­joms ta­ry­bo­je at­sto­vaus trys Sa­vi­val­dy­bė­je bei jos įstai­go­se dir­ban­čios spe­cia­lis­tės.

Klaus­ta, ar ga­li bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bo­je dirb­ti aso­cia­ci­jos "Po­le­kė­lės bend­ruo­me­nė" pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Gri­nie­nė, ku­ri kar­tu yra ir Sa­vi­val­dy­bės že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Dis­ku­tuo­ta ir dėl bend­ruo­me­nės "Trys ka­ra­liai" pir­mi­nin­kės Elž­bie­tos Ka­ra­liū­tės, va­do­vau­jan­čios Sa­vi­val­dy­bės Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­rui, bei Še­du­vos mies­to bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Li­vi­tos Tva­re­vi­čie­nės, ku­ri dir­ba Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re, kan­di­da­tū­rų.

Nie­kam neužk­liu­vo tik Vil­ma Bud­vy­tie­nė, aso­cia­ci­jos "Pa­lo­nų bend­ruo­me­nė" pir­mi­nin­kė ir kar­tu vers­lo at­sto­vė.

Kai ku­rie po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog nau­jo­sios ta­ry­bos su­dė­ty­je – vien mo­te­rys ir tei­ra­vo­si, ar dėl to ne­pa­žei­džia­mas Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas.

Vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems" at­sto­vas Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius ne­sup­ra­to, pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus į ta­ry­bą bu­vo ren­ka­mi bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų kan­di­da­tai, jei, pa­sak jo, di­džiau­sia bend­ruo­me­nė ra­jo­ne – Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­nė ga­li­my­bės pa­tek­ti į ta­ry­bą ne­tu­rė­jo.

Pro­tes­tuo­da­mi dėl siū­lo­mos ta­ry­bos su­dė­ties, G. Lip­ne­vi­čius ir to pa­ties ko­mi­te­to na­rė Vil­ma Alek­nie­nė bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, pa­lik­da­mi Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lę.

Tie­sio­gi­nės in­for­ma­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos ne­ga­vo

Ta­ry­bos na­rę Zi­tą Žvi­kie­nę do­mi­no, ar vi­sos bend­ruo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­vo in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­my­bės siū­ly­ti sa­vo at­sto­vus į Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą ir ko­kiu bū­du tai bu­vo at­lik­ta? Pa­sak jos, pa­pras­čiau­sia bu­vo iš­siųs­ti to­kią in­for­ma­ci­ją elekt­ro­ni­niu bū­du – tai ne­kai­nuo­ja.

Dėl priei­na­mes­nio or­ga­ni­za­ci­jų in­for­ma­vi­mo bū­do ko­le­gei pri­ta­rė ir Ta­ry­bos na­rys Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis.

Spren­di­mo pro­jek­tą ren­gusio ir Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos rin­ki­mų klau­si­mais besirūpinančio Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to – jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riaus Rim­vy­do Alek­na­vi­čiaus tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ja bu­vo du kar­tus skelb­ta vie­ti­nia­me spau­dos lei­di­ny­je, ku­ria­me Sa­vi­val­dy­bė spaus­di­na sa­vo in­for­ma­ci­ją. Elekt­ro­ni­nių laiš­kų ne­siun­ti­nė­ta.

R. Alek­na­vi­čiaus paaiš­ki­ni­mu, bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai į ta­ry­bą bu­vo ren­ka­mi ne pa­gal or­ga­ni­za­ci­jų skait­lin­gu­mą, tad Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­nė esą ne­tu­rė­tų reikš­ti prie­kaiš­tų, jog ne­pa­te­ko į ta­ry­bą.

Kas ne­drau­džia­ma, tas lei­džia­ma

R. Alek­na­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad į Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą ne­bu­vo iš­rink­ta vy­rų bei pa­ti­ki­no, jog Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Šiau­lių ap­skri­ty­je pa­sta­bų dėl ta­ry­bos su­dė­ties ne­tu­rė­jo.

Tą pa­tį re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­ta­rė­ja Lai­ma Da­gie­nė. Pa­sak jos, tei­sės ak­tuo­se nė­ra nu­ro­dy­ta, jog sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­tys as­me­nys ne­ga­li at­sto­vau­ti bend­ruo­me­nėms, ku­rių na­riais jie yra.

"Šiuo at­ve­ju bend­ruo­me­nės pa­siū­lė sa­vo at­sto­vais bū­tent šiuos žmo­nes, ir tai tei­sės ak­tams ne­prieš­ta­rau­ja", – sa­kė L. Da­gie­nė.

Tad ga­li­ma tik spė­lio­ti, ar pa­vyks sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se dir­ban­čioms val­di­nin­kėms bū­ti ne­ša­liš­ko­mis ir gin­ti bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų po­zi­ci­ją.

Dau­gu­mos Ta­ry­bos na­rių spren­di­mu, Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba tre­jiems me­tams pa­tvir­tin­ta to­kios su­dė­ties, ko­kia ir bu­vo siū­ly­ta.

Pa­gal Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mą, nau­jo­ji ta­ry­ba ga­lės teik­ti pa­siū­ly­mus Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms dėl ra­jo­ne vei­kian­čių bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los ska­ti­ni­mo, de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus da­ly­vau­jant ko­mi­te­tų, dar­bo gru­pių ir ko­mi­si­jų dar­be, siū­ly­ti juos į kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rius, ren­kant se­niū­nus, spręs­ti ki­tus gy­ven­to­jams ak­tua­lius klau­si­mus.

Komentarai

Bendruomenės narys     Tre, 2019-11-13 / 12:54
Yra pliusų ir minusų. Gerai yra tai, kad dirbant įstaigoje nereikia rūpintis patalpomis bendruomenei, blogai tai, kad veikla daroma darbo metu ir už renginius pliusiukus užsideda kultūros centrai. Galima būtų užskaityti, kaip bendradarbiavimą, tačiau tai daugiau imitacija, kad "daug dirbama", kas bendruomenei realiai neatneša jokios naudos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.