Valdininkų šventė – su skandalo kvapu

Redakcijos archyvo nuotr.
Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis tikino valdininkų renginyje pabuvęs trumpai.
Šeš­ta­die­nį prie Du­by­sos vy­ku­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no val­di­nin­kų šven­tė di­de­lio ažio­ta­žo su­lau­kė po to, kai ki­tą die­ną so­cia­li­niuo­se tink­luo­se bu­vo iš­pla­tin­ti iš van­dens trau­kia­mo sun­kiai be­paei­nan­čio įkau­šė­lio vaiz­dai bei tei­gi­niai, jog nu­fil­muo­to­je me­džia­go­je – ga­li­mai al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nę ra­jo­no val­džios at­sto­vai, ku­riuos tram­dy­ti te­ko ir po­li­ci­jai.

Įkau­šė­lio ko­va su van­de­niu

Sek­ma­die­nio ryt­me­tį so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pla­tin­ti vaiz­dai su­kė­lė di­džiu­lį ažio­ta­žą ne tik tarp Rad­vi­liš­kio in­ter­nau­tų.

Už­fik­suo­ti ga­li­mai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę komp­ro­mi­tuo­jan­tys vaiz­dai bei teks­tas pa­vie­šin­ti ir na­cio­na­li­nė­je ži­niask­lai­do­je.

Slap­ta, pa­si­slė­pus krū­muo­se, nu­fil­muo­to­je me­džia­go­je ma­ty­ti be­si­mau­dan­tis, sun­kiai ant ko­jų be­pas­to­vin­tis ir van­de­ny­je griu­vi­nė­jan­tis vy­ras, ku­riam sun­kiai se­ka­si iš­lip­ti iš juos­mens ne­sie­kian­čio van­dens tel­ki­nio.

Vy­rui pri­rei­kia pa­gal­bos, ku­rią su­tei­kia at­bri­dę ko­le­gos – jie už pa­žas­tų iš­tem­pia ko­vą su van­de­niu pra­lai­min­tį drau­gą.

Ant kran­to ne­lai­mė­lio jau lau­kia mo­te­ris, ku­ri jį nu­si­ve­da to­lyn, ato­kiau nuo van­dens. Vi­są lai­ką ap­lin­kui sklin­da gy­vo gar­so mu­zi­ka.

Fil­muo­tos me­džia­gos vie­šin­to­jo tei­gi­mu, už­fik­suo­tuo­se kad­ruo­se su van­de­niu be­si­ga­lynė­jan­tis žmo­gus – ga­li­mai vie­nas iš Sa­vi­val­dy­bės sky­riaus ve­dė­jų.

Teig­ta, jog tą­dien ge­ro­kai pa­dau­gi­no al­ko­ho­lio ir ki­ti ten pat šven­tę ra­jo­no val­di­nin­kai, mi­ni­mos ki­tų val­di­nin­kų pa­var­dės. Anot me­džia­gos sklei­dė­jo, įkau­šu­sius val­di­nin­kus, kad nei­tų mau­dy­tis, te­ko ap­ra­min­ti at­vy­ku­siai po­li­ci­jai.

Val­di­nin­kai gi­na­si

Į pa­vie­šin­tą me­džia­gą be­ne pir­ma­sis vie­šai su­rea­ga­vo ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, sa­vo so­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je teig­da­mas, jog jis į šven­tę kar­tu su žmo­na Ni­jo­le at­vy­ko mo­to­cik­lu ir to­kiu pat bū­du iš jos grį­žo.

Tuoj po jo Še­du­vos se­niū­nas Jus­ti­nas Pra­nys, ku­ris taip pat mi­ni­mas tarp pa­dau­gi­nu­sių­jų al­ko­ho­lio, pa­reiš­kė, jog dėl, jo ma­ny­mu, ne­tei­sin­gos pa­vie­šin­tos in­for­ma­ci­jos jis krei­pė­si į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas.

Apie ga­li­mą in­ci­den­tą "Šiau­lių kraš­to" pa­klaus­tas ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­tvir­ti­no, jog šeš­ta­die­nį prie Du­by­sos vy­ko kas­me­ti­nis, jau tra­di­ci­nis Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ren­gi­nys, ku­rio me­tu pa­pras­tai yra pri­sta­to­mi – pa­krikš­ti­ja­mi – nau­ji dar­buo­to­jai.

"Per­nai bu­vo­me be­rods prie Ari­mai­čių, bū­da­vo spor­ti­nės var­žy­bos, o šie­met su bai­da­rė­mis – prie Du­by­sos", – sa­kė me­ras.

Pa­sak A. Če­po­no­nio, dar­buo­to­jai bai­da­rė­mis iš­plau­kė apie 12 va­lan­dą. Jis pa­ts tuo me­tu esą ten ne­bu­vęs, nes da­ly­va­vęs tą­dien Bai­so­ga­lo­je bei Po­ciū­nė­liuo­se vy­ku­siuo­se ren­gi­niuo­se ir į pri­va­čią so­dy­bą prie Du­by­sos su žmo­na mo­to­cik­lu at­vy­kęs apie 15 va­lan­dą.

"Mes su žmo­na ten pa­bu­vo­me apie ge­rą pus­va­lan­dį. Tuo me­tu da­lis žmo­nių bu­vo par­plau­kę, ki­ta da­lis – dar ne. Bu­vo gy­va mu­zi­ka, bu­vo ir alaus, vy­no, bet kai aš bu­vau, vir­ti­nė­jan­čių tik­rai ne­ma­čiau.

Ma­čiau van­de­ny be­si­mau­dan­čius du žmo­nes. Van­dens bu­vo iki ke­lių. Mi­ni­mą žmo­gų ma­čiau ir at­va­žia­vęs – jis bu­vo nor­ma­lios būk­lės ir jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lė. Ten nė­ra kur skęs­ti. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bent aš ne­ma­čiau.

Dėl sa­vęs ga­liu pa­sa­ky­ti: apie sa­ve sklei­džia­mą šmeiž­tą su­ži­no­jau iš Ame­ri­ko­je šiuo me­tu su šei­ma ato­sto­gau­jan­čio sū­naus, vė­liau – ir iš ki­tų ar­ti­mų­jų. Ir dėl to aš ei­siu tei­si­niu ke­liu", – re­dak­ci­jai sa­kė me­ras.

Pir­ma­die­nio ry­tą, per ga­my­bi­nį me­ras ti­ki­no pa­si­tei­ra­vęs pa­val­di­nių apie pa­vie­šin­tus fak­tus: "Vi­si iš to tik juo­kė­si ir pa­nei­gė sken­di­mo ir ki­tus fak­tus. O po­li­ci­ja at­vy­ko ga­vu­si skam­bu­tį, bet ir ji nie­ko ne­fik­sa­vo. Tai bu­vo vie­ša vie­ta ir jei­gu bū­tų ma­tę svir­du­liuo­jan­čių, bū­tų už­fik­sa­vę".

Pa­vie­šin­to­je in­for­ma­ci­jo­je mi­ni­mas sky­riaus ve­dė­jas, pa­sak me­ro, prieš tai dvi sa­vai­tes ato­sto­ga­vo, ato­sto­gaus dar ir šią sa­vai­tę. Su juo re­dak­ci­jai pa­kal­bė­ti ne­pa­vy­ko.

Ša­lia ki­tų ga­li­mai lė­ba­vu­sių ra­jo­no val­di­nin­kų pa­mi­nė­tas Še­du­vos se­niū­nas J. Pra­nys "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog jau yra pa­ra­šęs raš­tą Žur­na­lis­tų eti­kos ko­mi­si­jai dėl pa­skleis­tos, jo tei­gi­mu, me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos. Ar jis pa­ts šven­tė­je var­to­jo svai­ga­lų, J. Pra­nys ko­men­tuo­ti ne­no­rė­jo, tik pa­sa­kė, kad jis šven­tė­je da­ly­va­vo ne kaip se­niū­nas, o kaip J. Pra­nys.

"Ne­ži­nau, kaip bu­vo nu­sta­to­mi tie gir­tu­mo laips­niai – nei po­li­ci­ja, nei kas ki­tas ma­no gir­tu­mo ne­tik­ri­no. Aš dėl sa­vęs esu ra­mus. O in­for­ma­ci­ja vi­sų pir­miau­sia tu­rė­jo bū­ti pa­tik­rin­ta ir tik ta­da vie­ši­na­ma", – tei­gė J. Pra­nys.