Pirmosiose rungtynėse "Šiauliai" išbandė naujokus

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Į rung­ty­nes su Uk­rai­nos klu­bu „Šiau­liai“ iš­va­žia­vo po dau­giau ne­gu sa­vai­tę tru­ku­sių tre­ni­ruo­čių.
"Šiau­lių" vy­rų krep­ši­nio ko­man­da Pa­lan­go­je su­žai­dė pir­mą­sias drau­giš­kas rung­ty­nes, ku­rio­se nu­si­lei­do Ka­mens­ko SC "Pro­me­tey" (Uk­rai­na) eki­pai 75:84 (30:26, 16:28, 14:14, 15:16).

Šiai dvi­ko­vai tre­ne­riai ne­re­gist­ra­vo ko­man­dos sen­bu­vių An­ta­no Ud­ro, Eval­do Šau­lio, Be­no Gri­ciū­no, Kris­tu­po Že­mai­čio, no­rė­da­mi iš­ban­dy­ti ko­man­dos nau­jo­kus bei tuos krep­ši­nin­kus, ku­rie praė­ju­sį se­zo­ną pa­tir­tį kau­pė NKL ly­go­je.

Tuo tar­pu į Uk­rai­nos Su­per­ly­gą iš­ko­pu­sių var­žo­vų gre­to­se bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir Lie­tu­vos krep­ši­nio ger­bė­jams pa­žįs­ta­mą vei­dą – Vil­niaus "Lie­tu­vos ry­te" ir Prie­nų-Birš­to­no "Vy­tau­te" rung­ty­nia­vu­sį De­ni­są Lu­ka­šo­vą.

Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je abi ko­man­dos su­ren­gė to­li­mų me­ti­mų šou. Į uk­rai­nie­čių taik­lius 6 tri­taš­kius šiau­lie­čiai at­sa­kė 5 to­li­mais šū­viais, su­si­krau­da­mi 5 taš­kų pra­na­šu­mą 25:20, o ket­vir­tį lai­mė­jo 30:26.

Ant­ra­sis kė­li­nys pri­klau­sė sve­čiams, ku­rie pui­kiai pa­nau­do­jo gel­to­nų­jų klai­das gy­ny­bo­je bei ne­taik­lius me­ti­mus iš po krep­šio. Iki tol ne­ven­gę mes­ti tri­taš­kių, "Pro­me­tey" krep­ši­nin­kai ėmė taš­kus rink­ti me­ti­mais iš ar­ti, taip pat bau­dė šiau­lie­čius grei­to­mis ata­ko­mis. Po įspū­din­go spur­to Ka­mens­ko ko­man­da ne­tru­ko per­sver­ti re­zul­ta­tą bei su­si­krau­ti dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą 47:37, o il­sė­tis išė­jo pir­mau­da­ma 54:46.

Po per­trau­kos le­gio­nie­rių ve­da­mi uk­rai­nie­čiai pa­dvi­gu­bi­no tu­rė­tą 8 taš­kų pra­na­šu­mą (66:50), ta­čiau gel­to­nie­ji, aud­rin­gai pa­lai­ko­mi pa­jū­ry­je sto­vyk­lau­jan­čių Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos "Sau­lė" auk­lė­ti­nių, po mi­nu­tės per­trau­kė­lės kė­li­nio vi­du­ry­je pa­ge­ri­no gy­ny­bą, iki kė­li­nio pa­bai­gos var­žo­vams leis­da­mi pel­ny­ti vos 2 taš­kus, o de­fi­ci­tą vėl su­ma­ži­no iki 8 taš­kų – 68:60.

Pas­ku­ti­nio ket­vir­čio pra­džio­je "Šiau­liai" pra­tę­sė sėk­min­gą at­kar­pą, priar­tė­da­mi vie­no me­ti­mo at­stu­mu 68:65, ta­čiau nuo rugp­jū­čio pra­džios spor­tuo­jan­tys "Pro­me­tey" krep­ši­nin­kai rung­ty­nių pa­bai­go­je bu­vo kur kas švie­žes­ni nei be poil­sio die­nų be­si­tre­ni­ruo­jan­tys šiau­lie­čiai ir, sėk­min­giau su­žai­dę pa­sku­ti­nes mi­nu­tes, iš­ko­vo­jo per­ga­lę.

"Šiau­liams" taš­kus pel­nė: J. Fur­ma­na­vi­čius 14, A. Ur­bo­nas 11, A. Wrigh­tas, D. Ge­kas ir R. Gus­tys (7 atk. kam.) – po 10, Š. Be­niu­šis – 6, G. Stan­ke­vi­čius – 5, M. Žu­kaus­kas – 4, E. Stan­ke­vi­čius – 3, K. Har­dy – 2. Š. Va­lun­ta ir A. Gied­rai­tis ne­pa­si­žy­mė­jo.

An­ta­nas Ud­ras – ko­man­dos ka­pi­to­nas

Ar­tė­jan­čiam se­zo­nui be­si­ruo­šian­ti „Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da iš­si­rin­ko nau­ją ka­pi­to­ną. Juo be di­des­nės kon­ku­ren­ci­jos ta­po puo­lė­jas An­ta­nas Ud­ras, už ku­rį sa­vo bal­sus ati­da­vė dau­giau nei pu­sė krep­ši­nin­kų ir tre­ne­rių.
Be ka­pi­to­no taip pat bu­vo iš­rink­tas ir vi­ce­ka­pi­to­nas, pa­va­duo­sian­tis A. Ud­rą trau­mų ar li­gos at­ve­ju. Juo ta­po įžai­dė­jas Kris­tu­pas Že­mai­tis.
LKL čem­pio­na­to ko­vas „Šiau­liai“ pra­dės rug­sė­jo 22 die­ną rung­ty­nė­mis na­muo­se su Kau­no „Žal­gi­riu“.