Nauji standartai Savivaldybėje: valdininkai gins savo teises

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Nau­ja­me Klien­tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­te su­ra­šy­ta, kaip Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai tu­ri bend­rau­ti su rei­ka­lų tu­rin­čiais klien­tais.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai eks­per­tai pa­ren­gė Klien­tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tą, ku­ria­me smul­kiai su­ra­šy­tos Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų pa­rei­gos ir tei­sės. "Mes ne­sa­me be­tei­sė ins­ti­tu­ci­ja ir mū­sų spe­cia­lis­tai ne­ga­li bū­ti su mak­si­ma­lia kant­ry­be", – sa­ko Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis sa­ko, jog nau­ja­sis stan­dar­tas gins ir Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų oru­mą.

Net užuo­mi­nų į ky­ši­nin­ka­vi­mą ne­ga­li bū­ti

Dar ba­lan­džio mė­ne­sį už 46,5 tūks­tan­čio eu­rų Sa­vi­val­dy­bė pa­sam­dė UAB "Cvit­ta" ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­kia­mų pa­slau­gų, su­si­ju­sių su vers­lo ir gy­ven­to­jų ūki­nės veik­los vyk­dy­mu, pro­ce­sų ir pro­ce­dū­rų ana­li­zei ir to­bu­li­ni­mo pa­slau­goms. Pro­ce­sas truks 5 mė­ne­sius.

Vie­na iš eks­per­tams kel­tų už­duo­čių – pa­reng­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tą.

"Vyks­ta nuo­la­ti­nis gin­čas, ar Sa­vi­val­dy­bė pa­kan­ka­mai bend­rau­ja su vi­suo­me­ne. Čia ir Nak­vy­nės na­mų, ir me­džių kon­teks­tas. Ar mes kal­ba­me ir ta­ria­mės su bend­ruo­me­ne? Nuo­la­ti­nis kon­tak­tas yra. No­ri­me bend­ruo­me­nės dė­me­sio", – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, pri­sta­ty­da­mas do­ku­men­to pro­jek­tą.

Jis ak­cen­ta­vo, kad šian­dien dau­ge­lį lei­di­mų, li­cen­ci­jų ga­li­ma iš­duo­ti žmo­gui, jam nei­šė­jus iš na­mų. To­kį tiks­lą tu­ri ir Sa­vi­val­dy­bė. Anot di­rek­to­riaus, bus sie­kia­ma, kad kiek­vie­nas gy­ven­to­jas ar vers­li­nin­kas ga­lė­tų su­si­mo­kė­ti už lei­di­mą ir jį at­si­spaus­din­ti pa­ts.

"No­ri­me bend­ra­vi­mo ko­ky­bę pa­ky­lė­ti į ki­tą lyg­me­nį", – ti­ki­no A. Bar­tu­lis.

Tech­ni­nių dar­bų at­li­ki­nė­ti ne­bep­la­nuo­ja­me.

Jis aiš­ki­no, kad šiam tiks­lui įgy­ven­din­ti pa­si­tar­naus ir Klien­tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tas. Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai šio stan­dar­to nuo­sta­tų lai­ky­sis teik­da­mi vi­sas pa­slau­gas, at­sa­ky­da­mi į pa­teik­tus klau­si­mus ir spręs­da­mi konf­lik­tus ar ki­to­se si­tua­ci­jo­se. Jis taps pa­pil­do­mu vi­di­niu do­ku­men­tu.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­kė, kad pir­miau­sia dar­buo­to­jams ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai dėl pa­rei­gų: pa­slau­gu­mas, kul­tū­rin­gu­mas, grįž­ta­ma­sis ry­šys (ar su­pran­ta­mas spe­cia­lis­to at­sa­ky­mas), "ne­va­ri­nė­ji­mo prin­ci­pas" – spe­cia­lis­tas tu­ri nu­kreip­ti klien­tą ten, kur jam rei­kia, pri­rei­kus pe­rad­re­suo­ti te­le­fo­no skam­bu­tį.

"Tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai yra sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai, tu­ri sa­vo ter­mi­ni­ją. Ta­čiau jie pri­va­lo su­dė­tin­gus da­ly­kus iš­mok­ti paaiš­kin­ti pa­pras­ta, žmo­nėms su­pran­ta­ma kal­ba", – aiš­ki­no A. Bar­tu­lis.

Nors klien­tų ap­tar­na­vi­mo, at­sa­ky­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nai api­brėž­ti tei­sės ak­tais, ti­ki­na­ma, kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė sieks įgy­ven­din­ti grei­tą ap­tar­na­vi­mą, nes tai ke­lia žmo­nių pa­si­ten­ki­ni­mą.

Do­ku­men­te yra su­ra­šy­ta ai­bė ele­men­ta­rių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, kaip dar­buo­to­jui at­si­liep­ti te­le­fo­nu, nau­do­tis elekt­ro­ni­niu pa­štu, ka­da at­ra­kin­ti ka­bi­ne­to du­ris ir pa­na­šiai.

"Dar­buo­to­jas dė­vi tvar­kin­gą, dė­me­sio ne­blaš­kan­čią ir šva­rią ap­ran­gą (ren­ka­si ati­tin­ka­mą makiažą/ šu­kuo­se­ną). Prii­ma­mo­jo dar­buo­to­jai se­gi iden­ti­fi­ka­ci­nes kor­te­les", – skel­bia vie­nas iš punk­tų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ypač ak­cen­tuo­ja spe­cia­lis­to pa­rei­gą in­for­muo­ti sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą ar­ba tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, jei klien­tas siū­lo ky­šį ar­ba pa­tei­kia užuo­mi­ną: jei man pa­dė­si, aš tau at­si­ly­gin­siu.

"Esa­me žmo­nės, tu­ri­me oru­mą"

Ša­lia pa­rei­gų Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams iš­ski­ria­mos ir jų tei­sės.

"Mes ne­sa­me be­tei­sė ins­ti­tu­ci­ja ir mū­sų spe­cia­lis­tai ne­ga­li bū­tų su mak­si­ma­lia kant­ry­be. Įvar­di­no­me at­ve­jus, kur pa­ro­do­me, kad ir gy­ven­to­jai, ir vers­li­nin­kai spręs­da­mi sa­vo klau­si­mus Sa­vi­val­dy­bė­je taip pat tu­ri lai­ky­tis tam tik­rų stan­dar­tų", – aiš­ki­na di­rek­to­rius.

Jis siū­lo ne­nus­teb­ti klien­tams, jei jie bus ne­priim­ti ne­pla­nuo­tu lai­ku. A. Bar­tu­lis sa­ko, kad to­kie at­ve­jai ga­na daž­ni. Anot jo, dar­buo­to­jai ne­ga­li mes­ti su­pla­nuo­tų dar­bų dėl ne­pla­ni­nio in­te­re­san­to.

Di­rek­to­rių pik­ti­na, kad gy­ven­to­jai pikt­nau­džiau­ja dėl tam tik­ros in­for­ma­ci­jos, ku­ri yra pa­skelb­ta Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je, ga­vi­mo.

"Lei­džia kaž­kas sau pa­pra­šy­ti su­si­ste­min­tos ke­le­rių me­tų in­for­ma­ci­jos. Tech­ni­nių dar­bų at­li­ki­nė­ti ne­bep­la­nuo­ja­me. Spe­cia­lis­tas tik pri­va­lo iš­siaiš­kin­ti, ar klien­tas tu­ri ga­li­my­bę nau­do­tis in­ter­ne­tu, ar ga­li in­for­ma­ci­ją pa­siim­ti iš tink­la­la­pio. Rei­kia ne­vers­ti mus tap­ti tech­ni­nių dar­bų ins­ti­tu­ci­ja", – ko­men­tuo­ja Ad­mi­nist­ra­ci­jos gal­va.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ne­no­ri tap­ti ir mo­ky­to­jais bei tai­sy­ti klai­das. A. Bar­tu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad kai ku­rie pro­jek­tuo­to­jai tin­gi pa­si­gi­lin­ti, ko­kie do­ku­men­tai rei­ka­lin­gi vie­nai ar ki­tai pro­ce­dū­rai pra­dė­ti.

"Nu­me­ta mums kaž­ko­kį kra­ti­nį ir sa­ko: pa­tik­rin­ki­te, ar čia vis­kas ge­rai. Tai ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rie krei­pia­si dėl įvai­rių lei­di­mų iš­da­vi­mo. Ar­ba pro­jek­tuo­to­jai pa­da­ro tech­ni­nio pro­jek­to kra­ti­nį ir pa­tei­kia mums pa­žiū­rė­ti – tiks ar ne­tiks. Mes tu­ri­me kni­bi­nė­tis. Pa­gal su­tar­tį tu­ri pa­teik­ti tei­sin­gai pa­ruoš­tą tech­ni­nį pro­jek­tą, pa­ruoš­tą eks­per­ti­zei. To­kių kon­sul­ta­ci­jų ne­da­ry­si­me", – dės­to Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis ne­si­gin­či­ja, kad įstai­gos spe­cia­lis­tai tu­ri bū­ti ap­si­gink­la­vę kant­ry­be, ta­čiau sa­ko, jog atei­na ag­re­sy­vių klien­tų. Stan­dar­te nu­ma­ty­ta, kad po­kal­bio me­tu spe­cia­lis­tas tu­ri tei­sę pa­pra­šy­ti klien­to pa­keis­ti to­ną, o to ne­su­lau­kus, po­kal­bį nu­trauk­ti. O jei vi­siš­kai ne­su­sit­var­ko – iš­kvies­ti po­li­ci­ją.

"Mes taip pat esa­me žmo­nės ir ko­rek­tiš­kas el­ge­sys, ne­že­mi­ni­mas mū­sų oru­mo taip pat yra klien­to ar vers­lo įmo­nės stan­dar­tas", – rei­ka­lau­ja di­rek­to­rius iš vi­suo­me­nės.

Pak­laus­tas, ar nau­ja­sis do­ku­men­tas ne­nu­ma­to dau­giau tei­sų nei pa­rei­gų, ar ne­sie­kia­ma ap­si­gin­ti nuo vi­suo­me­nės ir iš­veng­ti bend­ra­vi­mo, A. Bar­tu­lis ti­ki­no, kad tik­rai ne.

"Pa­rei­gos yra do­mi­nuo­jan­čios. Ta­čiau esa­me žmo­nės, tu­ri­me ir tei­ses", – ti­ki­no. O jei kam ne­pa­tin­ka to­kios nuo­sta­tos, A. Bar­tu­lis kvie­čia ra­šy­ti Sa­vi­val­dy­bei at­si­lie­pi­mus. Jų Ad­mi­nist­ra­ci­ja lauks iki rug­sė­jo 2 die­nos Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je nu­ro­dy­tu elekt­ro­ni­niu ad­re­su. Ten ga­li­ma ras­ti ir Klien­tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ža­da, kad pa­sta­bos bus iša­na­li­zuo­tos ir gal net į jas bus at­si­žvelg­ta.

Komentarai

Be komentaru     Tre, 2019-08-21 / 08:02
46 tūkstančius sumokės savivaldybė, tam kad sužinotų kad valstybės tarnautojai tarnauja ne patys sau, o gyventojams
žiauru    Tre, 2019-08-21 / 08:45
46 tūkstančiai už tai, kad valdininkas žinotų, kaip atsiliepti telefonu... Būtų juokinga, jei nebūtų graudu - eilę metų dirbantys specialistai, pasirodo, to daryti nemokėjo...
Mama    Tre, 2019-08-21 / 08:49
Naujas standartas reikalingas kad dar labiau užsidarytų usb savivaldybė nuo miestiečių. Techninių darbų nedirbs, tonas nepatiko nekalbės, nesusitarei iš anksto nepriims ir ttt. Tai gal užsimiršo savivaldybė kam turi dirbti?
Demagogams    Tre, 2019-08-21 / 09:17
Straipsnyje parašyta: "Vie­na iš eks­per­tams kel­tų už­duo­čių – pa­reng­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tą.", t.y. TIK VIENA IŠ UŽDUOČIŲ, ir ji nekainuoja 46 000 eur. Gyventojai tikrai ne visada mandagūs ir žino, ko nori (pati tuo įsitikinau ne kartą). Ne kartą apėmė jausmas, kad ateina į savivaldybę ir reikalauja, kad būtų aptarnaujami čia ir dabar ir dar akis drasko, kai aš esu užsirašiusi iš anksto ir turiu labai konkrečius klausimus. Ypač keisti vizitai pasipila pilnaties laiku. Manau, kad pagarba turi būti abipusė, o kai einama į savivaldybę su nusistatymu, kad aš esu mokesčių mokėtojas ir todėl, vos man peržengus slenkstį, visi turi pulti man patarnauti, reikia nusistatyti tvarką. Nekultūringas bendravimas nepuošia nei valdininko, nei kliento.
geras    Tre, 2019-08-21 / 09:24
jo.. 10 lapeliu bendro bendriausio teksto, kuri galejo sugalvoti ir ilgai dirbancios personalo darbuotojos, brangoka - po 4 600 euro uz lapiuka
R.    Tre, 2019-08-21 / 09:35
Pinigų švaistymas. Kaip ir centukų aikštę tvarkyti, nors jau buvo sutvarkyta. TAi, gal kiekvieną sutvarkytą skverą ir gatvę, po kelių metų vėl reikia perdarinėti. Mere, kur Jūsų akys ir ausys.
Miestietis    Tre, 2019-08-21 / 09:49
Lyg Šiaulių miesto savivaldybė būtų unikaliausia pasaulyje, o šiauliečiai kažkokia atskira izoliuota gentis Amazonės ar neįžengiamų Žemaitijos pelkynų ir tamsiųjų girių gentis, dar iki šiol nenukariauta ir neapkrikštyta. Ir tai pavadinta STANDARTU. O standartas gi yra kažkas vienoda, universalu visiems. Jeigu tai tikrai standartas, tai jis bus visuotinai priimtas visame pasaulyje, na gal bent jau visoje Lietuvoje. Kitiems valio užteks tik patvirtinti tokį genialų išradimą.
miestietis    Tre, 2019-08-21 / 10:31
Tai kai miesto biudžete pinigų antplūdis, tai ko juos netaškyti, ir nesvarbu, kad pvz. miesto centre dar daug gatvių žvyruotų ir vasarą žmonės priversti ryti dulkes. Aš manau čia yra ir kitas reikalas, o tai, kad A.Bartuliui pabodo, kuomet visokios veikliosios kakės- makės beigi fotografės- muziejininkės apsimeta dendrologėmis- žaliosiomis ir drasko akis direktoriui bei stabdo bulvaro darbus.
petras    Tre, 2019-08-21 / 10:47
Pas uošvienę ant šašlų ir tai iš anksto susitari, o kad į savivaldybę be susitarimo eitų, tai visiškas briedas. Aišku, kai nenustatyta tvarka, tai kiekvienas pusdurnis gali pasakyti, kur parašyta, kad ateit ir paklaust negalima. Tai dabar bus parašyta. Ir pirdins lauk visokie prasisukėliai, kurie darbo patys neturėdami kitų laiką gaišina.
miestiečiui    Tre, 2019-08-21 / 10:49
Tik jau neverk dėl neasfaltuotų gatvių, nes kai pradės asfaltuot, tai susirinks protestuotojai ginti medžių, krūmų, akmenų, vabalų, kirminių ir ekologijos, piktintis dėl technikos keliamo triukšmo, dulkių ir t.t. Tylėk ir Dievą mylėk ant žvyrkelio, jeigu nenori triukšmo.
Staselė    Tre, 2019-08-21 / 11:17
Pala pala, o direktoriui bendraujant su tarnautojais tas standartas galios? Ar ir toliau galės kalbėtis su jais pakeltu tonu, atsukęs, anot N. Pumprickaitės, "šūdo kandusio veido išraišką" ?
Siauliete    Tre, 2019-08-21 / 14:14

In reply to by Staselė

teko susidurt su siauliu administracija-kelia tona,meluoja,ir kas baisiausia susirenka i pagalba baisius zmones.alia pasamdo savo nuoziura,net nepasidomeje ,kas per paukstis.del reorganizacijos Saltinio pasieme nepriklausoma patareja,net nedirbusia dorai istaigoje,o ziauru zmogu....
miestietis    Tre, 2019-08-21 / 11:22
Niekas nesako, kad nereikia gyventojų aptarnavimo veiklos aprašų ar taisyklių, bet kodėl už tuos nemenkus 46K tai turi padaryti kiti, kurie yra tik prašalaičiai, o tai už kokį darbą algą gauna už tai atsakingi savivaldybės skyrių vadovai, kad jau banalių taisyklių negali parašyti, tuo labiau, kad taisyklės, neabejoju, tikrai yra ir šiuo metu. Puikiai žinau tai, kad jei pas eilinį darbdavį, padalinio vadovas, kuris nesugebėtu sukurti panašių darbo veiklos aprašų, būtų šampano kamščio greičiu išspirtas gatvėn ir tuo viskas jam baigtųsi, o štai valdiškai įstaigai pasitaškyti miestelėnų pinigais įgavo jau epidemijos mastą, tik kažin koks variklis stumia tokius sandorius, ir vis su tomis apsukriomis sostinės įmonėmis.
miestietis    Tre, 2019-08-21 / 11:40
Dar noriu pridurti- įdurti. Savivaldybė pasirašinėja bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universitetu ir per parašų padėjimą ant sutarčių, vis rėžia skambias kalbas apie vienas kito rėmimą, Taryba skiria lėšas iš miesto kišenės universitetui, o kai reikia kokio dešimties puslapių apimties banalaus tekstuko vadybos ar komunikacijos tema, tai tuomet šios mokslo įstaigos valdininkai nemato ir tuojau puola pinigus išvežti iš Šiaulių, ot patriotai, po šimts pypkių.
miestietis    Tre, 2019-08-21 / 12:10
"Mes ne­sa­me be­tei­sė ins­ti­tu­ci­ja ir mū­sų spe­cia­lis­tai ne­ga­li bū­ti su mak­si­ma­lia kant­ry­be", – sa­ko Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. Įdomiai čia A.Bartulis sulankstė, ir kaip jis, kaip teisininkas, bandys įforminti šį būsimą dokumentą- straipsniais civiliniame kodekse ar biški paprasčiau , o juk ir šiuo metu egzistuoja valstybiniu lygiu teisės aktai ir veiklos reglamentai, kaip komunikuoja valdininkas, tai kam tą sviestą sviestuoti.
pastaba    Tre, 2019-08-21 / 12:20
Tokį standartą galėjo parengti pati savivaldybė. Pavyzdžių jau yra, pvz., SoDra
>>    Ket, 2019-08-22 / 14:08
kitos įstaigos tiesiog nurodo interesantų priėmimo laiką konsultacijoms ar kt., o kitu laiku dirba suplanuotus darbus; ir tai nekainuoja pusę šimto tūkstančių.. o jei lankytojas trikdo viešąją tvarką įstaigoje, tai nereikia jokių standartų, nes ir taip yra pilietinė pareiga kviesti policijos pareigūnus.. ir ne tik įstaigose..
žmogus    Ket, 2019-09-12 / 10:58
Reikia gerai skaityti. Aiškiai parašyta, kad tai yra tik viena iš užduočių, kuri bus atlika šituo pirkimu. Pasidomėjęs sužinojau, kad ten labai daug visko: keičiami leidimų ir licencijų procesai (pagrindinis ir dydžiausias uždavinys), rengiami nauji dokumentai, paslaugų savikainos skaičiavimai, vidinės stebėsenos kūrimas ir t.t.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.