"Busturas" kilo, oro uostas – krito

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis tei­gė, kad praė­ję me­tai sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms ne­bu­vo itin sėk­min­gi.
Įver­ti­nęs Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nių praė­ju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tus, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je re­ziu­ma­vo, kad me­tai ne­bu­vo "prie sėk­min­gų­jų". Nors nuo­sto­lį pa­ty­rė tik Šiau­lių oro uos­tas, di­džių­jų mies­to ši­lu­mos ir van­dens tie­ki­mo įmo­nių pel­nai ge­ro­kai su­men­ko. Sa­vi­val­dy­bė iš 7 sa­vo įmo­nių pla­nuo­ja gau­ti 230 tūks­tan­čių eurų di­vi­den­dų.

Pel­nai su­si­trau­kė

Be­ne la­biau­siai su­ma­žė­jo AB "Šiau­lių ener­gi­ja" pel­nas. Nors par­da­vi­mų pa­ja­mos išau­go 1,5 mi­li­jo­no eu­rų, 2018 me­tų pel­nas sie­kė tik 661,6 tūks­tan­čio eu­rų, kai 2017 me­tais bu­vo 2,2 mi­li­jo­no eu­rų.

A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad me­tai "Šiau­lių ener­gi­jai" bu­vo "jaut­rūs", nes ji "tu­rė­jo pa­rei­gą apie 2 mi­li­jo­nus eu­rų virš­pel­nio grą­žin­ti var­to­to­jams". Tai reiš­kia, kad prieš ke­lis me­tus Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­to­je ši­lu­mos kai­no­je bu­vo įskai­čiuo­tos są­nau­dos di­des­nės, nei pa­ty­rė ši­lu­mos ga­min­to­jas. Tai įvy­ko dėl nu­pirk­to pi­ges­nio bio­ku­ro, ki­tų prie­žas­čių ir šis virš­pel­nis tu­ri bū­ti grą­ži­na­mas var­to­to­jams.

Di­džiu­le ne­sėk­me J. Bar­tu­lis va­di­na praė­ju­sią va­sa­rą ženk­liai išau­gu­sią bio­ku­ro kai­ną, ku­ri pa­di­di­no pa­slau­gos sa­vi­kai­ną. "Šiau­lių ener­gi­jos" ku­ro są­nau­dos per praė­ju­sius me­tus ūg­te­lė­jo 2,7 mi­li­jo­no eu­rų.

"Va­sa­rą išau­gus bio­ku­ro kai­nai vals­ty­bė tin­ka­mai neį­si­ki­šo į šį pro­ce­są ir jis nuė­jo toks, koks nuė­jo. Ši­lu­mos ga­min­to­jams te­ko pirk­ti bio­ku­rą už bran­ges­nę kai­ną, ir tai at­si­lie­pė re­zul­ta­tui. Per vi­są Lie­tu­vą gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mas ši­lu­mos tie­kė­jams išau­go iki 40 mi­li­jo­nų eu­rų. Dėl bio­ku­ro pa­di­din­tas ši­lu­mos ta­ri­fas da­rė įta­ką ne tik mū­sų eko­no­mi­kai, bet ir ša­lies gy­ven­to­jų mo­ku­mui", – ko­men­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ki­tos di­džio­sios sa­vi­val­dy­bės įmo­nės "Šiau­lių van­de­nų" pliu­sas dėl išau­gu­sių ga­my­bos są­nau­dų su­si­trau­kė 233 tūks­tan­čiais eu­rų ir per­nai sie­kė 425 tūks­tan­čius. Įmo­nės iš­lai­das išau­gi­no pa­di­dė­ję dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, dau­giau pi­ni­gų iš­leis­ta tech­no­lo­gi­nėms me­džia­goms, ku­rui, du­joms ir kit­kam.

Abi įmo­nės įgy­ven­di­na vi­są ei­lę di­de­lių inf­rast­ruk­tū­ri­nių pro­jek­tų. Anot A. Bar­tu­lio, ir "Šiau­lių van­de­nys", ir "Šiau­lių ener­gi­ja" sku­ba iki šio fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­gos (2020 me­tų) už­baig­ti kuo dau­giau pro­jek­tų. "Ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se su­tei­kė­me tei­sę im­ti kre­di­to li­ni­jas, kad ga­lė­tų pri­si­dė­ti bū­ti­ną­ja da­li­mi, kad lai­mė­tų kuo dau­giau pro­jek­tų ir ga­lė­tų juos įgy­ven­din­ti", – aiš­ki­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ne­tu­ri­me to­kios pra­ban­gos ir ga­li­my­bių ne­sant pa­klau­sai ir rin­kai lai­ky­ti 9 žmo­nes ir mo­kė­ti jiems at­ly­gi­ni­mus, kai jie ne­ge­ne­ruo­ja įmo­nei jo­kių pa­ja­mų.

"Bus­tu­ras" nu­džiu­gi­no

Vie­nai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei 2018 me­tai, anot Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo, bu­vo ypač sėk­min­gi. Tai – "Bus­tu­rui", ku­ris ne tik ge­ro­kai at­nau­ji­no au­to­bu­sų par­ką, bet ir su­ge­ne­ra­vo 276 tūks­tan­čius eu­rų pel­no. Per me­tus šis re­zul­ta­tas ūg­te­lė­jo 31 tūks­tan­čiu.

Įmo­nė sa­vo tei­gia­mų re­zul­ta­tų prie­žas­ti­mi nu­ro­do su­ma­žin­tą dar­buo­to­jų skai­čių nuo 390 iki 363 ir su­ma­žė­ju­sias nu­si­dė­vė­ji­mo są­nau­das už nau­jus 8 au­to­bu­sus.

"Ne tik au­to­bu­sai at­nau­ji­na­mi. Daug pa­da­ry­ta dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­goms pa­ge­rin­ti. Su­re­mon­tuo­tos bui­ti­nės pa­tal­pos, re­mon­to są­ly­gos pa­ge­rin­tos", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

UAB "Pa­ba­lių tur­gus" už praė­ju­sius me­tus skai­čiuo­ja be­veik 50 tūks­tan­čių eu­rų pel­ną, nors pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais jis 20 tūks­tan­čių su­ma­žė­jo.

"Įmo­nė tu­ri sa­vo pel­ną, bet si­tua­ci­ja rin­ko­je yra to­kia, kad pre­ky­bi­nin­kų srau­tas ma­žė­ja, for­muo­ja­si nau­jos pir­kė­jų tra­di­ci­jos. Tur­gus ne­bė­ra ta vie­ta, kur vi­suo­met nu­si­per­ki pi­giai ir ge­rai. Dėl to ma­žė­ja pel­nas", – aiš­ki­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ne­slėp­da­mas, kad gal­vo­ja­ma apie šios bend­ro­vės pri­va­ti­za­vi­mą.

Pa­ten­kin­tas A. Bar­tu­lis "Šiau­lių gat­vių ap­švie­ti­mo" veik­la, be­veik 50 pro­cen­tų paau­gi­nu­sia sa­vo pel­ną. Pa­sak A. Bar­tu­lio, ši įmo­nė ne tik ap­švie­čia mies­tą, bet ir sėk­min­gai da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, lai­mi ki­tų pa­slau­gų tie­ki­me. Ta­čiau va­do­vas pri­pa­ži­no, kad yra re­zer­vų to­bu­lin­ti įmo­nės veik­lą.

Oro uos­tas iš­lie­ka di­džiau­siu gal­vo­s skausmu

Pras­čiau­sius ūki­nės veik­los re­zul­ta­tus pri­sta­to Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Šiau­lių oro uos­tas – ke­liais tūks­tan­čiais su­ma­žė­jęs nuo­sto­lis sie­kia be­veik 17,5 tūks­tan­čio.

2018 me­tais Šiau­lių oro uos­tas ap­tar­na­vo 121 lėk­tu­vą. Ge­ro­kai pa­dau­gė­jo ke­lei­vių, ta­čiau kro­vi­nių per­krau­ta be­veik per­pus ma­žiau. Dau­giau nei dvi­gu­bai su­ma­žė­jo ir lėk­tu­vams už­pil­to ku­ro kie­kiai.

"Nors pa­vy­ko nuo­sto­lį su­ma­žin­ti, ta­čiau to­kios ko­mer­ci­nės veik­los plėt­ros, ko­kios ti­kė­jo­mės, neį­vy­ko. Nau­jo­ji oro uos­to di­rek­to­rė ėmė­si daug ini­cia­ty­vos, ta­čiau įmo­nės inf­rast­ruk­tū­ra stab­do", – pri­pa­ži­no A. Bar­tu­lis.

Jis var­di­ja dvi pa­grin­di­nes ne­sėk­mės prie­žas­tis – ne­ko­ky­biš­ka skry­džiams ap­tar­nau­ti inf­rast­ruk­tū­ra ir tai, kad ne­pa­vy­ko ras­ti spren­di­mo, kaip įtei­sin­ti tur­ti­nius san­ty­kius su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne. A. Bar­tu­lis at­sklei­dė, kad pa­sta­ra­sis klau­si­mas ke­lia­si į "Prem­je­ro lyg­me­nį".

Va­do­vas ko­men­ta­vo, kad su­si­ti­ki­mo su pa­grin­di­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mo per Šiau­lių oro uos­tą or­ga­ni­za­to­rių UAB "Ri­kus­ta" at­sto­vais su­ži­no­jo, jog nuo 2015 me­tų oro uos­te ko­mer­ci­nę veik­lą dar bu­vo ga­li­ma plė­to­ti, bu­vo pro­jek­tų, ku­rie bu­vo įdo­mūs kaip lo­gis­ti­nės pre­kių ga­be­ni­mo gran­di­nės da­lis. Ta­čiau se­nie­ji kro­vi­niai (ver­še­liai ir kt.) į Šiau­lių oro uos­tą ne­grįš, nes at­si­ra­do pi­ges­nės, pa­to­ges­nės sche­mos.

"Ki­tų sche­mų, kai kro­vi­nys lėk­tu­vais ke­liau­ja iki Šiau­lių ir vė­liau per­krau­na­mas į ki­tas trans­por­to rū­šis, "Ri­kus­ta" ne­ran­da. Oro uos­to di­rek­to­rei ir­gi ne­pa­vy­ko ras­ti nau­jų sche­mų", – aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

To­kia si­tua­ci­ja ke­lia klau­si­mą, ar tik­rai Šiau­lių oro uos­tui rei­kia tu­rė­ti ko­mer­ci­nį pa­da­li­nį.

"Ne­tu­ri­me to­kios pra­ban­gos ir ga­li­my­bių ne­sant pa­klau­sai ir rin­kai lai­ky­ti 9 žmo­nes ir mo­kė­ti jiems at­ly­gi­ni­mus, kai jie ne­ge­ne­ruo­ja įmo­nei jo­kių pa­ja­mų. Per ar­ti­miau­sias sa­vai­tes bus iša­na­li­zuo­ja­ma si­tua­ci­ja ir prii­ma­mi spren­di­mai. Jei si­tua­ci­ja ne­tu­rės ga­li­my­bių keis­tis, bus per­žiū­ri­mas eta­tų są­ra­šas, kad ši­tas nuo­sto­lis ne­be­si­ge­ne­ruo­tų", – pra­ne­šė A. Bar­tu­lis.

Įmo­nė ir to­liau teiks avia­ci­jos sau­gu­mo pa­slau­gas. Rug­sė­jo vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti įren­gi­nė­ti nau­ją inf­rast­ruk­tū­rą tiek iš Šiau­lių oro uos­to, tiek iš jo skly­pą iš­si­nuo­ma­vu­sio in­ves­tuo­to­jo UAB "Ter­mi­com" pu­sės. Šiau­lių oro uos­tas ga­lės už­pil­ti ku­ro, ap­tar­nau­ti į in­ves­tuo­to­jo or­lai­vių re­mon­to ba­zę at­skren­dan­čius lėk­tu­vus. Bet tai vyks tik po 2 me­tų.

"Ti­kė­ti­na, kad rin­kai ne­la­bai to­kių pa­slau­gų rei­kia. Jei Ry­gos oro uos­tas me­ta mi­li­jo­ni­nes su­bsi­di­jas, kad pri­trauk­tų kro­vi­nių srau­tus, tai nei Šiau­lių oro uos­tas, nei Sa­vi­val­dy­bė to­kių ga­li­my­bių ne­tu­ri. Mes ne­sa­me pa­jė­gūs kon­ku­ruo­ti. Jei per mė­ne­sį rei­kia ap­tar­nau­ti 4-5 lėk­tu­vus, ga­li­ma nu­pirk­ti pa­slau­gą rin­ko­je, ne­rei­kia lai­ky­ti tam vi­sos ko­man­dos", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Susijusios naujienos