"Busturas" kilo, oro uostas – krito

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis tei­gė, kad praė­ję me­tai sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms ne­bu­vo itin sėk­min­gi.
Įver­ti­nęs Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nių praė­ju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tus, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je re­ziu­ma­vo, kad me­tai ne­bu­vo "prie sėk­min­gų­jų". Nors nuo­sto­lį pa­ty­rė tik Šiau­lių oro uos­tas, di­džių­jų mies­to ši­lu­mos ir van­dens tie­ki­mo įmo­nių pel­nai ge­ro­kai su­men­ko. Sa­vi­val­dy­bė iš 7 sa­vo įmo­nių pla­nuo­ja gau­ti 230 tūks­tan­čių eurų di­vi­den­dų.

Pel­nai su­si­trau­kė

Be­ne la­biau­siai su­ma­žė­jo AB "Šiau­lių ener­gi­ja" pel­nas. Nors par­da­vi­mų pa­ja­mos išau­go 1,5 mi­li­jo­no eu­rų, 2018 me­tų pel­nas sie­kė tik 661,6 tūks­tan­čio eu­rų, kai 2017 me­tais bu­vo 2,2 mi­li­jo­no eu­rų.

A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad me­tai "Šiau­lių ener­gi­jai" bu­vo "jaut­rūs", nes ji "tu­rė­jo pa­rei­gą apie 2 mi­li­jo­nus eu­rų virš­pel­nio grą­žin­ti var­to­to­jams". Tai reiš­kia, kad prieš ke­lis me­tus Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­to­je ši­lu­mos kai­no­je bu­vo įskai­čiuo­tos są­nau­dos di­des­nės, nei pa­ty­rė ši­lu­mos ga­min­to­jas. Tai įvy­ko dėl nu­pirk­to pi­ges­nio bio­ku­ro, ki­tų prie­žas­čių ir šis virš­pel­nis tu­ri bū­ti grą­ži­na­mas var­to­to­jams.

Di­džiu­le ne­sėk­me J. Bar­tu­lis va­di­na praė­ju­sią va­sa­rą ženk­liai išau­gu­sią bio­ku­ro kai­ną, ku­ri pa­di­di­no pa­slau­gos sa­vi­kai­ną. "Šiau­lių ener­gi­jos" ku­ro są­nau­dos per praė­ju­sius me­tus ūg­te­lė­jo 2,7 mi­li­jo­no eu­rų.

"Va­sa­rą išau­gus bio­ku­ro kai­nai vals­ty­bė tin­ka­mai neį­si­ki­šo į šį pro­ce­są ir jis nuė­jo toks, koks nuė­jo. Ši­lu­mos ga­min­to­jams te­ko pirk­ti bio­ku­rą už bran­ges­nę kai­ną, ir tai at­si­lie­pė re­zul­ta­tui. Per vi­są Lie­tu­vą gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mas ši­lu­mos tie­kė­jams išau­go iki 40 mi­li­jo­nų eu­rų. Dėl bio­ku­ro pa­di­din­tas ši­lu­mos ta­ri­fas da­rė įta­ką ne tik mū­sų eko­no­mi­kai, bet ir ša­lies gy­ven­to­jų mo­ku­mui", – ko­men­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ki­tos di­džio­sios sa­vi­val­dy­bės įmo­nės "Šiau­lių van­de­nų" pliu­sas dėl išau­gu­sių ga­my­bos są­nau­dų su­si­trau­kė 233 tūks­tan­čiais eu­rų ir per­nai sie­kė 425 tūks­tan­čius. Įmo­nės iš­lai­das išau­gi­no pa­di­dė­ję dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, dau­giau pi­ni­gų iš­leis­ta tech­no­lo­gi­nėms me­džia­goms, ku­rui, du­joms ir kit­kam.

Abi įmo­nės įgy­ven­di­na vi­są ei­lę di­de­lių inf­rast­ruk­tū­ri­nių pro­jek­tų. Anot A. Bar­tu­lio, ir "Šiau­lių van­de­nys", ir "Šiau­lių ener­gi­ja" sku­ba iki šio fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­gos (2020 me­tų) už­baig­ti kuo dau­giau pro­jek­tų. "Ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se su­tei­kė­me tei­sę im­ti kre­di­to li­ni­jas, kad ga­lė­tų pri­si­dė­ti bū­ti­ną­ja da­li­mi, kad lai­mė­tų kuo dau­giau pro­jek­tų ir ga­lė­tų juos įgy­ven­din­ti", – aiš­ki­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ne­tu­ri­me to­kios pra­ban­gos ir ga­li­my­bių ne­sant pa­klau­sai ir rin­kai lai­ky­ti 9 žmo­nes ir mo­kė­ti jiems at­ly­gi­ni­mus, kai jie ne­ge­ne­ruo­ja įmo­nei jo­kių pa­ja­mų.

"Bus­tu­ras" nu­džiu­gi­no

Vie­nai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei 2018 me­tai, anot Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo, bu­vo ypač sėk­min­gi. Tai – "Bus­tu­rui", ku­ris ne tik ge­ro­kai at­nau­ji­no au­to­bu­sų par­ką, bet ir su­ge­ne­ra­vo 276 tūks­tan­čius eu­rų pel­no. Per me­tus šis re­zul­ta­tas ūg­te­lė­jo 31 tūks­tan­čiu.

Įmo­nė sa­vo tei­gia­mų re­zul­ta­tų prie­žas­ti­mi nu­ro­do su­ma­žin­tą dar­buo­to­jų skai­čių nuo 390 iki 363 ir su­ma­žė­ju­sias nu­si­dė­vė­ji­mo są­nau­das už nau­jus 8 au­to­bu­sus.

"Ne tik au­to­bu­sai at­nau­ji­na­mi. Daug pa­da­ry­ta dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­goms pa­ge­rin­ti. Su­re­mon­tuo­tos bui­ti­nės pa­tal­pos, re­mon­to są­ly­gos pa­ge­rin­tos", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

UAB "Pa­ba­lių tur­gus" už praė­ju­sius me­tus skai­čiuo­ja be­veik 50 tūks­tan­čių eu­rų pel­ną, nors pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais jis 20 tūks­tan­čių su­ma­žė­jo.

"Įmo­nė tu­ri sa­vo pel­ną, bet si­tua­ci­ja rin­ko­je yra to­kia, kad pre­ky­bi­nin­kų srau­tas ma­žė­ja, for­muo­ja­si nau­jos pir­kė­jų tra­di­ci­jos. Tur­gus ne­bė­ra ta vie­ta, kur vi­suo­met nu­si­per­ki pi­giai ir ge­rai. Dėl to ma­žė­ja pel­nas", – aiš­ki­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ne­slėp­da­mas, kad gal­vo­ja­ma apie šios bend­ro­vės pri­va­ti­za­vi­mą.

Pa­ten­kin­tas A. Bar­tu­lis "Šiau­lių gat­vių ap­švie­ti­mo" veik­la, be­veik 50 pro­cen­tų paau­gi­nu­sia sa­vo pel­ną. Pa­sak A. Bar­tu­lio, ši įmo­nė ne tik ap­švie­čia mies­tą, bet ir sėk­min­gai da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, lai­mi ki­tų pa­slau­gų tie­ki­me. Ta­čiau va­do­vas pri­pa­ži­no, kad yra re­zer­vų to­bu­lin­ti įmo­nės veik­lą.

Oro uos­tas iš­lie­ka di­džiau­siu gal­vo­s skausmu

Pras­čiau­sius ūki­nės veik­los re­zul­ta­tus pri­sta­to Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Šiau­lių oro uos­tas – ke­liais tūks­tan­čiais su­ma­žė­jęs nuo­sto­lis sie­kia be­veik 17,5 tūks­tan­čio.

2018 me­tais Šiau­lių oro uos­tas ap­tar­na­vo 121 lėk­tu­vą. Ge­ro­kai pa­dau­gė­jo ke­lei­vių, ta­čiau kro­vi­nių per­krau­ta be­veik per­pus ma­žiau. Dau­giau nei dvi­gu­bai su­ma­žė­jo ir lėk­tu­vams už­pil­to ku­ro kie­kiai.

"Nors pa­vy­ko nuo­sto­lį su­ma­žin­ti, ta­čiau to­kios ko­mer­ci­nės veik­los plėt­ros, ko­kios ti­kė­jo­mės, neį­vy­ko. Nau­jo­ji oro uos­to di­rek­to­rė ėmė­si daug ini­cia­ty­vos, ta­čiau įmo­nės inf­rast­ruk­tū­ra stab­do", – pri­pa­ži­no A. Bar­tu­lis.

Jis var­di­ja dvi pa­grin­di­nes ne­sėk­mės prie­žas­tis – ne­ko­ky­biš­ka skry­džiams ap­tar­nau­ti inf­rast­ruk­tū­ra ir tai, kad ne­pa­vy­ko ras­ti spren­di­mo, kaip įtei­sin­ti tur­ti­nius san­ty­kius su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne. A. Bar­tu­lis at­sklei­dė, kad pa­sta­ra­sis klau­si­mas ke­lia­si į "Prem­je­ro lyg­me­nį".

Va­do­vas ko­men­ta­vo, kad su­si­ti­ki­mo su pa­grin­di­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mo per Šiau­lių oro uos­tą or­ga­ni­za­to­rių UAB "Ri­kus­ta" at­sto­vais su­ži­no­jo, jog nuo 2015 me­tų oro uos­te ko­mer­ci­nę veik­lą dar bu­vo ga­li­ma plė­to­ti, bu­vo pro­jek­tų, ku­rie bu­vo įdo­mūs kaip lo­gis­ti­nės pre­kių ga­be­ni­mo gran­di­nės da­lis. Ta­čiau se­nie­ji kro­vi­niai (ver­še­liai ir kt.) į Šiau­lių oro uos­tą ne­grįš, nes at­si­ra­do pi­ges­nės, pa­to­ges­nės sche­mos.

"Ki­tų sche­mų, kai kro­vi­nys lėk­tu­vais ke­liau­ja iki Šiau­lių ir vė­liau per­krau­na­mas į ki­tas trans­por­to rū­šis, "Ri­kus­ta" ne­ran­da. Oro uos­to di­rek­to­rei ir­gi ne­pa­vy­ko ras­ti nau­jų sche­mų", – aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

To­kia si­tua­ci­ja ke­lia klau­si­mą, ar tik­rai Šiau­lių oro uos­tui rei­kia tu­rė­ti ko­mer­ci­nį pa­da­li­nį.

"Ne­tu­ri­me to­kios pra­ban­gos ir ga­li­my­bių ne­sant pa­klau­sai ir rin­kai lai­ky­ti 9 žmo­nes ir mo­kė­ti jiems at­ly­gi­ni­mus, kai jie ne­ge­ne­ruo­ja įmo­nei jo­kių pa­ja­mų. Per ar­ti­miau­sias sa­vai­tes bus iša­na­li­zuo­ja­ma si­tua­ci­ja ir prii­ma­mi spren­di­mai. Jei si­tua­ci­ja ne­tu­rės ga­li­my­bių keis­tis, bus per­žiū­ri­mas eta­tų są­ra­šas, kad ši­tas nuo­sto­lis ne­be­si­ge­ne­ruo­tų", – pra­ne­šė A. Bar­tu­lis.

Įmo­nė ir to­liau teiks avia­ci­jos sau­gu­mo pa­slau­gas. Rug­sė­jo vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti įren­gi­nė­ti nau­ją inf­rast­ruk­tū­rą tiek iš Šiau­lių oro uos­to, tiek iš jo skly­pą iš­si­nuo­ma­vu­sio in­ves­tuo­to­jo UAB "Ter­mi­com" pu­sės. Šiau­lių oro uos­tas ga­lės už­pil­ti ku­ro, ap­tar­nau­ti į in­ves­tuo­to­jo or­lai­vių re­mon­to ba­zę at­skren­dan­čius lėk­tu­vus. Bet tai vyks tik po 2 me­tų.

"Ti­kė­ti­na, kad rin­kai ne­la­bai to­kių pa­slau­gų rei­kia. Jei Ry­gos oro uos­tas me­ta mi­li­jo­ni­nes su­bsi­di­jas, kad pri­trauk­tų kro­vi­nių srau­tus, tai nei Šiau­lių oro uos­tas, nei Sa­vi­val­dy­bė to­kių ga­li­my­bių ne­tu­ri. Mes ne­sa­me pa­jė­gūs kon­ku­ruo­ti. Jei per mė­ne­sį rei­kia ap­tar­nau­ti 4-5 lėk­tu­vus, ga­li­ma nu­pirk­ti pa­slau­gą rin­ko­je, ne­rei­kia lai­ky­ti tam vi­sos ko­man­dos", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Komentarai

geras    Tre, 2019-07-31 / 10:40
Nu idomus tas Bartulis, UAB Busturui pati savivaldybe sumokėjo vien dotacijos 800 tūkst. eur per 2018 m. (aisku is visu mokesciu moketoju GPM), tai is kur nebus to pelno, nei nemoketu tos dotacijos kaip anksciau, tai busturas butu minuse puse milijono. O gatviu apsvietimas irgi - padidino paslaugos kaina 2 kartus miestui, tai miestas is tu paciu gyventoju sumoketu mokesciu ir kelia ta pelna savo uabui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos